Veiledende priser eller bindende videresalgspriser

Publisert:

Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Konkurranseloven § 10 bokstav a) forbyr eksplisitt å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår.

Leverandøren har som hovedregel adgang til å fastsette maksimumspriser og gi veiledende priser. Hvordan leverandøren håndhever veiledende priser er imidlertid viktig. Hvis veiledende pris får karakter av bindende videresalgspris vil dette være forbudt etter konkurranseloven. Nærmere bestemt vil avtaler eller samordnet opptreden som har som direkte eller indirekte formål å fastsette en bindende eller en minste videresalgspris være i strid med konkurranseloven § 10.

Bindende videresalgspris har i hovedsak to negative virkninger på konkurransen:

1) Reduksjon av priskonkurranse innenfor merkene, og 2) økt prisgjennomsiktighet. Ved bindende eller minste videresalgspriser kan forhandlerne ikke lenger konkurrere på pris innenfor det aktuelle merket, noe som fører til at priskonkurransen forsvinner helt.

Direkte prisbindinger er vanligvis ikke vanskelig å identifisere. Det kan imidlertid være vanskeligere å identifisere indirekte prisbindinger. Indirekte prisbindinger kan for eksempel være fastsettelse av margin for videresalgspris, fastsettelse av maksimumsnivå for rabatten forhandleren kan gi på et fast prisnivå, ordninger som gjør leverandørrabatten eller refusjon av utgifter til salgsfremmende tiltak avhengig av om et gitt prisnivå opprettholdes, kobling av videresalgsprisen til konkurrenters videresalgspriser og sanksjoner fra leverandøren overfor manglende overholdelse av ”veiledende” pris. Slike sanksjoner fra leverandør kan for eksempel være leveringsnektelse eller oppsigelse av avtalen. Direkte og indirekte prisbindinger kan også kombineres med tiltak for å identifisere forhandlere som benytter lavere priser, som for eksempel et prisovervåkingssystem, eller en forpliktelse for forhandlerne til å angi andre medlemmer av et distribusjonssystem som har avvikende priser.

Aktørene er selv ansvarlig for ikke å opptre i strid med konkurranselovens forbudsbestemmelser. Hvis Konkurransetilsynet finner det bevist at aktører har bundet videresalgsprisen, har tilsynet ulike reaksjonsmidler å velge mellom.

Konkurransetilsynet kan  påby opphør av den ulovlige atferden, samt ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av foretakets omsetning. Videre kan Konkurransetilsynet anmelde overtredelser til politiet for strafferettslig forfølgning.