Verneombud

Publisert:

Verneombudet er en viktig aktør i virksomhetens systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Hovedfunksjonen til verneombudet er å ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Plikten til å ha verneombud

Som hovedregel skal alle virksomheter som er omfattet av arbeidsmiljøloven, ha verneombud.

Dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan det inngås avtale med de tillitsvalgte/ansatte om unntak fra verneombudsordningen. Forutsetningen for å kunne inngå en slik avtale, er at virksomheten etablerer en ordning som ivaretar vernespørsmål på en annen tilfredsstillende måte. Det kan f.eks. være en ordning hvor tillitsvalgt er kontaktperson for vernespørsmål. Dersom tillitsvalgt blir slik kontaktperson, er det viktig at den tillitsvalgte er bevisst på at vedkommende i denne sammenheng må forholde seg til samtlige ansatte i virksomheten.   

Ved beregningen av hvor mange ansatte det er i virksomheten, tas alle ansatte med. Det vil si at både fast ansatte (på heltid og deltid) og midlertidig ansatte (på heltid og deltid), skal medregnes.

En del virksomheter består f.eks. av ett hovedkontor og ulike underavdelinger som er spredt rundt i landet. I slike tilfeller kan det oppstå spørsmål om den enkelte underavdeling skal regnes som en selvstendig virksomhet, eller om man må se på underavdelingene og hovedkontoret som en virksomhet i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til verneombud. Dette er en relevant problemstilling ved vurderingen av om det kan avtales avvikende ordning fra plikten til å ha verneombud (færre en 10 ansatte). Direktoratet for arbeidstilsynet har i et vedtak fra 2008 lagt til grunn at man i slike tilfeller må se på om den enkelte avdeling utgjør en selvstendig juridisk enhet eller ikke. Hvis avdelingen er en selvstendig juridisk enhet, den enkelte avdeling er f.eks. skilt ut som et eget aksjeselskap, vil avdelingen måtte anses å være en egen virksomhet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser om verneombud. I så fall vil virksomheten (avdelingen) kunne avtale unntak fra verneombudsordningen, dersom den har færre enn 10 ansatte. 

Valg av verneombud

Det er kun arbeidstakere som kan velges som verneombud. Verneombudet skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Det oppstilles ikke noe krav om at ansatte som velges som verneombud, må ha jobbet et visst antall år i virksomheten. Normalt anbefales det imidlertid at den som velges, har arbeidet i virksomheten de siste to år.

Verneombudet velges for to år av gangen og kan gjenvelges.

Det er ikke pålagt å velge stedfortreder for verneombudet, men det kan være hensiktsmessig å ha stedfortreder slik at vedkommende kan tre inn når verneombudet er fraværende fra arbeidsplassen f.eks. ved sykefravær.

Regelverket oppstiller ikke krav til et bestemt antall verneombud i den enkelte virksomhet. Hvor mange verneombud det skal være i virksomheten, vil avhenge av virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten f.eks. består av flere adskilte avdelinger, skal det i følge arbeidsmiljølovens bestemmelser normalt velges minst ett verneombud for hver avdeling.

Når det er flere verneombud i virksomheten, skal det velges minst ett hovedverneombud som har ansvaret for å samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. I motsetning til de ordinære verneombudene, er det krav til at det velges stedfortreder for hovedverneombudet.

Opplæring av verneombud

Verneombudet har krav på å få den opplæringen som er nødvendig for at vedkommende skal kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Opplæringen skal som hovedregel være på minst 40 timer. Verneombudet har rett til å ta opplæringen på kurs hos sin arbeidstakerorganisasjon. Det kan avtales kortere opplæring enn 40 timer dersom partene i virksomheten kommer frem til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av arbeidsmiljøproblemets karakter og omfang.

Opplæringen skal fortrinnsvis legges i arbeidstiden, og arbeidstaker har rett på fri med lønn under opplæringen. Arbeidsgiver dekker utgiftene til opplæringen.

Verneombudets oppgaver og myndighet

Verneombudet skal se til at arbeidet blir utført på en slik måte at de ansattes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt. Selv om verneombudet har et særskilt tilsynsansvar, innebærer ikke dette at arbeidsgivers ansvar begrenses.

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid og skal blant annet tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde.

Verneombudet skal også påse at arbeidsutstyr og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare, og at arbeidet er tilrettelagt på en slik måte at de ansatte kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Dersom verneombudet blir oppmerksom på forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant. Verneombudets oppgaver er nærmere regulert i arbeidsmiljøloven § 6-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2.

Verneombudet har i visse situasjoner anledning til å stanse arbeidet. Dette gjelder når det foreligger en akutt faresituasjon som ikke kan avverges på annen måte. I slike situasjoner har verneombudet hjemmel til å stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Stansingen og grunnen til dette skal straks meldes til arbeidsgiver eller dennes representant.

Regelverk/informasjonsmateriale