Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

Publisert:

Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både som et arbeidsverktøy og ved den enkelte arbeidstakers private bruk. Virke anbefaler at virksomhetene innfører retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier.

I mange virksomheter benyttes sosiale medier aktivt for å synliggjøre virksomheten og dens formål. I mange virksomheter forusettes det at også den enkelte arbeidstaker skal kunne være en del av dette mediebildet.

Når ansatte uttaler seg i sosiale medier som privatperson og/ eller arbeidstaker, kan det være hensiktmessig at virksomheten har klare retningslinjer som bidrar til å bevisstgjøre de ansatte og skape en felles forståelse for akseptabel bruk.

Retningslinjene må kunne fungere i praksis og de bør gjenspeile virksomhetens verdier og identitet.

Virke har utarbeidet en mal for retningslinjer som har til hensikt å veilede de ansatte til å bruke sosiale medier riktig og trygt, både når de opptrer som representant for virksomheten de er ansatt i og når de opptrer privat. Denne malen er tilgjengelig på Virkes medlemssider (under fanen Skjema) og kan tilpasses den enkelte virksomhet – gjerne med konkret bistand fra Virke.

Vi gjør oppmerksom på at Virkes mal kun er et forslag til hva retningslinjer for sosiale medier bør inneholde, og ikke er ment som en uttømmende opplisting. I hvert enkelt tilfelle må virksomhetene vurdere behovet for andre eller mer detaljerte retningslinjer. Dersom sosiale medier er tenkt som et virkemiddel som skal benyttes aktivt i jobbsammenheng, bør virksomheten utforme ytterligere detaljerte retningslinjer utover det som her er omtalt.

Retningslinjene bør som et minimum inneholde følgende punkter:
  1. Det bør reguleres i hvilken utstrekning privat bruk av sosiale medier er tillat i arbeidstiden.
  2. Det bør presiseres at de ansatte er personlig ansvarlig for innhold vedkommende legger ut på blogger, sosiale nettverk, kommentarfelt i nettaviser mv, samt at det som legges ut vil være tilgjengelig i lang tid,
  3. Retningslinjene bør vise til den lojalitetsplikt som gjelder i ansettelsesforholdet, herunder også lojalitetsplikten ved all bruk av sosiale medier. Det bør presiseres at ansatte skal utvise folkeskikk og være klar over at de kan bli identifisert med arbeidsgiver også på fritiden/ved privat bruk.
  4. Det bør vises til at de ansatte kan bli identifisert med sin arbeidsgiver og at det derfor bør vurderes – ut fra den enkeltes stilling og det temaet som vedkommende uttaler seg om – hvorvidt vedkommende skal uttale seg som privatperson eller som ansatt.
  5. Retningslinjene bør gjøre de ansatte oppmerksom på spredningsfaren, dvs. at den informasjon som legges ut kan bli lest av og videreformidlet til svært mange, og at de ansatte derfor må tenke nøye igjennom hvilken informasjon som legges ut.
  6. Det bør presiseres at taushetsbelagt informasjon og informasjon av intern karakter ikke må distribueres på sosiale medier. Dersom ansatte er i tvil om hva som er taushetsbelagt informasjon eller informasjon av intern karakter må dette sjekkes ut med nærmeste leder i forkant av at informasjon legges ut.
  7. Det bør fremgå av retningslinjene at ansatte må respektere kopibeskyttet materiale.


Sosiale medier er en viktig del av manges hverdag og vi råder derfor vi virksomhetene til å ta de ansatte/tillitsvalgte med i prosessen med å etablere retningslinjer, uavhengig av om virksomheten er tariffbundet eller ikke.

For spørsmål vedrørende dette temaet, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til