Virksomhetsoverdragelse - når kommer reglene til anvendelse

Publisert:

Når det besluttes at hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver, oppstår det spørsmål om overføringen gir arbeidstakerne rett til ansettelse hos den nye arbeidsgiveren og i så fall om de samme arbeidsvilkårene kan videreføres.

I slike situasjoner bør både tidligere og ny arbeidsgiver avklare hvorvidt overdragelsen innebærer at reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. 

Vi gir i denne artikkelen en oversikt over vilkårene i arbeidsmiljøloven § 16-1 for at reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse.

Kort om konsekvensene av at reglene kommer til anvendelse

Dersom reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer til anvendelse, vil arbeidstakerne ha rett til ansettelse hos ny arbeidsgiver med de samme individuelle rettigheter som hos tidligere arbeidsgiver. Nærmere beskrivelse av konsekvensene av at reglene kommer til anvendelse ligger utenfor temaet for denne artikkelen.

Vilkårene for at reglene kommer til anvendelse

For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse kreves det 1) at en virksomhet eller deler av en virksomhet 2) overføres til en annen arbeidsgiver og 3) at virksomheten videreføres og kan kjennes igjen hos ny arbeidsgiver. I praksis skaper dette ofte vanskelige avgrensningsspørsmål og krever en grundig analyse av den konkrete overføringen. I punktene 1 til 3 nedenfor gis det en kort veiledning til hvert av de tre vilkårene som er nevnt overfor.

1) Virksomhetskravet - krav til den virksomhet som overføres

Reglene om virksomhetsoverdragelse omfatter alle typer virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Dersom kun deler av en virksomhet overføres, f eks en avdeling eller en funksjon som transport, renhold, kantine, e.l., stilles det krav om at det som overføres utgjør en såkalt ”selvstendig økonomisk enhet”. Overføring av bare virksomhetens utstyr vil derfor normalt ikke omfattes, idet også de driftsmessige aktiviteter må overføres og videreføres for å utgjøre en selvstendig økonomisk enhet. I de tilfeller hele virksomheten overføres oppstår det ikke så ofte tolkningsproblem.

For at det skal være en selvstendig økonomisk enhet kreves videre at de aktiviteter som overføres må være av en viss varighet og et visst omfang. Overføring f eks av et bestemt byggeoppdrag med materiale og ansatte fra en entreprenør til en annen vil derfor normalt ikke omfattes. Det stilles imidlertid ikke krav til virksomhetens størrelse, og i rettspraksis er det eksempel på at renholdstjenesten med én ansatt ble omfattet da arbeidsgiver satte ut renholdet til et eksternt rengjøringsfirma.  

2) Overføringskravet - krav til overføringsmåten

For at reglene skal komme til anvendelse kreves det videre at det er foretatt en overdragelse av virksomheten til en ny arbeidsgiver. Det er klart at overdragelse ved kjøpekontrakt vil kunne omfattes, og også overdragelse ved ensidige disposisjoner som arv og gave. Videre vil overføring som skjer i forbindelse med fusjon eller fisjon, outsourcing mv kunne omfattes. Det samme gjelder overføring via en tredjepart f eks ved overføring ved at en virksomhet vinner et anbud og overtar virksomheten fra tidligere oppdragstaker. Det er imidlertid et vilkår at det skjer en overføring til et nytt rettsubjekt og til en ny arbeidsgiver. Videre vil overføring fra et konkursbo ikke omfattes, og i slike tilfeller vil tidspunktet for konkursåpning være avgjørende, dvs. at overføring etter tidspunktet for konkursåpning ikke omfattes.    

3) Identitetsvilkåret – krav om at virksomheten beholder sin identitet etter overføringen 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at det skjer en overføring av en virksomhet slik som beskrevet under punkt 1) og 2) ovenfor. For at reglene skal komme til anvendelse er det også et vilkår at virksomheten videreføres hos ny arbeidsgiver på en slik måte at virksomheten bevarer sin identitet og kan kjennes igjen hos ny arbeidsgiver. Det såkalte identitetsvilkåret kan i praksis innebære vanskelige tolkningsspørsmål, og i slike tilfeller kan det være til hjelp å vurdere den konkrete situasjonen opp mot enkelte relevante momenter/spørsmål.

For det første vil det være nyttig å avgjøre hvilke type virksomhet det er tale om. Er det er tale om a) en tjenesteytende virksomhet hvor de ansatte og deres kompetanse er det som preger og muliggjør virksomheten, eller b) en produksjonsbedrift hvor det er utstyr, maskiner, materiale eller andre aktiva som preger og muliggjør virksomheten, eller c) en kombinasjon hvor både de ansatte og utstyret preger og muliggjør virksomheten. Jo mer av de elementer som preger eller muliggjør virksomheten som overføres til ny arbeidsgiver, jo større mulighet er det for at virksomheten kan sies å ha beholdt sin identitet etter overføringen.

Sentralt i den såkalte identitetsvurderingen vil derfor være hvorvidt det overføres fysiske aktiva (f eks utstyr, maskiner eller andre aktiva), eller immaterielle aktiva (f eks kontrakter, rettigheter mv), hvorvidt det overføres ansatte, om kundekretsen overtas, samt om lokalene overtas. Betydningen eller vektingen av disse kriteriene/momentene vil således variere i forhold til om det er tale om tjenesteytende virksomhet, en produksjonsbedrift eller en kombinasjon av dette slik som beskrevet ovenfor. I hvor stor grad de økonomiske aktiviteter før og etter overdragelsen er de samme er også sentralt. Dersom det har vært en langvarig driftstans i virksomheten før oppstart hos ny arbeidsgiver, kan det medføre at reglene ikke kommer til anvendelse.

For spørsmål til artikkelen eller om konsekvensene av at reglene kommer til anvendelse, ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00.