Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette?

Publisert:

Kontraktsparter regulerer ofte inn bruk av voldgift uten nødvendigvis å ha tenkt gjennom konsekvensene av slik regulering. Utgangspunktet er at tvister behandles ved de alminnelige domstoler dersom annet ikke er avtalt.

En voldgiftsklausul regulerer at tvist mellom kontraktspartene skal løses av en voldgiftsdomstol istedenfor ved de ordinære domstoler. Partene avskjæres med andre ord fra å benytte domstolsapparatet.

Det er viktig at kontraktspartene har et bevisst forhold til bruk av slike klausuler. Vår erfaring er at voldgift ofte avtales ukritisk uten at partene har vurdert ordentlig hva det innebærer. Partene kan derfor bli overrasket når tvist oppstår og voldgiftsklausulen trer i kraft.Denne artikkelen skal søke å belyse fordeler og ulemper ved bruk av voldgift samt søke å gi noen generelle råd for når det kan være hensiktsmessig å benytte slik klausul i kontrakt.

Det foreligger en egen lov om voldgift. Voldgiftsloven er i hovedsak fravikelig, dvs. at partene kan avtale seg bort fra voldgiftslovens bestemmelser.Av voldgiftsloven § 10 følger at partene kan avtale voldgift for alle eller særlige tvister som kan oppstå i et bestemt rettsforhold. Partene kan altså fritt avtale at kun særskilte forhold i kontraktsforholdet skal løses ved voldgift. Det normale er imidlertid å avtale en generell voldgiftsklausul hvor alle tvister som kan oppstå i kontraktsforholdet skal behandles av en voldgiftsdomstol.

Hovedargumentet for å velge voldgift er at tvisteløsning ved de ordinære domstoler kan ta lang tid. Hvis avgjørelsen ankes og saken behandles i flere instanser kan behandlingen ta 2-3 år. Voldgiftsbehandling skjer raskere, normalt mellom 6-12 måneder, da det kun er en instans og ingen mulighet for anke.

I tillegg til rask tvisteløsning er et annet viktig argument påvirkningsmuligheten med hensyn til hvem som løser tvisten. Partene har herredømme over rettens sammensetning og kan sikre at voldgiftsretten settes med dommere som har innsikt i den type saksforhold konflikten gjelder. Dette kan være hensiktsmessig hvor tvisten har et kommersielt hovedfokus eller er en teknisk komplisert sak. Ved ordinær domstolsbehandling har partene ikke styring med hvilken dommer som blir tildelt saken. 

Et tredje viktig argument er partenes påvirkningsmulighet med hensyn til selve saksbehandlingen. Dette siste punktet er meget viktig og ofte underfokusert i avtalers voldgiftsregulering. Partene kan for eksempel i voldgiftsklausulen avtale at voldgiftsbehandlingen skal skje innen tre måneder, at det skal oppnevnes to dommere samt sette en ramme for antall partsinnlegg (prosesskriv).

Et hensyn som ofte tillegges stor vekt er at voldgiftsdommer er unntatt offentlighet og at partene derved oppnår diskresjon rundt saken. Det er i denne forbindelse viktig å være oppmerksom på voldgiftslovensregulering av taushetsplikten, se voldgiftsloven § 5. Parter og dommere har som hovedregel ikke taushetsplikt om voldgiftsbehandlingen eller voldgiftsrettens avgjørelse med mindre annet er avtalt. Hvis konfidensialitet er viktig for partene bør dette derfor reguleres i voldgiftsklausulen. I motsatt fall vil åpenhet bli lagt til grunn dersom en av partene ønsker dette, jfr. voldgiftsloven § 5.

Et viktig argument mot voldgift er at slik tvisteløsning kan bli svært kostbart da partene i tillegg til advokatutgiftene må betale for dommerne og rettslokalet. Prisen vil være avhengig av antall dommere samt hvilke jurister/ advokater partene velger. Det skal oppnevnes tre dommere hvis ikke partene har avtalt noe annet, jfr. voldgiftsloven § 12.

Et annet motargument er at voldgiftsdommen er endelig og ikke kan ankes. Dette er som sagt ovenfor positivt på den måten at partene raskt får avklart en rettstvist. Partene må imidlertid være klar over at man kun får denne ene sjansen. Det foreligger ingen ankemulighet hvis man mener retten har tatt feil eller har misforstått vesentlige spørsmål. Dette innebærer at partene må legge mye tid og arbeid i saksforberedelsen og hovedforhandlingen.

Når kan det så være hensiktsmessig å bruke voldgift? Såfremt noen av voldgiftsinstituttets særlige hensyn gjør seg gjeldende bør partene vurdere slik tvisteløsning.Er det viktig å unngå offentligheten? Er det en komplisert sak hvor fagdommere med særskilt kompetanse bedre vil kunne sikre en faglig god avgjørelse? Er tidsaspektet viktig? Hvis svarene på noen av disse spørsmålene er ja, bør partene vurdere voldgift såfremt man er oppmerksom på og villig til å betale kostnadene ved slik tvisteløsning. I enkle, mindre kontraktsforhold er det generelt ikke behov for voldgiftsbehandling. Saken kan løses like godt ved de ordinære domstoler.