Arbeidstaker er deltidsansatt. Avkortes antall stønadsdager?

Svar:

Dagene avkortes ikke som følge av at arbeidstaker jobber deltid. Deltidsansatte har samme rettigheter som ansatte på heltid.

Emneord

  1. Sykefravær