Er det krav til opptjeningstid før egenmelding kan benyttes som dokumentasjon for fravær som skyldes arbeidstakers egen sykdom?

Svar:

Ja, arbeidstaker må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i to måneder for å kunne benytte egenmelding ved eget sykefravær.

Avbrytes arbeidsforholdet midlertidig i mer enn 14 dager, kan egenmelding som hovedregel først benyttes igjen etter at arbeidstaker har vært i arbeid i minst to måneder med mindre oppholdet for eksempel skyldes ferie eller fast arbeidstidsordning.

Utdypende informasjon:

Skyldes avbruddet permittering, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, permisjon ved barn/barnepassers sykdom, permisjon ved pleie av nære pårørende, permisjon etter sjømannsloven § 13 eller militær-/siviltjeneste, kan egenmelding likevel nyttes fire uker etter at arbeidstaker gjenopptok arbeidet.

Emneord

  1. Sykefravær