Virke.no

Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde?

Svar:

Det er ikke lovpålagt å ha en aksjonæravtale, men det er å anbefale!

Utdypende informasjon:

En slik avtale skal regulere forholdet mel

lom aksjonærene. Normalt regulerte aksjonærer

avtaler følgende forhold:

 • Hvem som er aksjonærer

 • Selskapets formål

 • Partenes roller

 • Rangordning av avtalen

 • Styrets sammensetning

 • Arbeidsinnsats/avlønning

 • Forkjøpsrett/løsningsrett

 • Beslutninger i selskapsanliggende

  som går på kapitaltilførsel, uttak av kapital,

  investeringer, utbyttepolitikk og konkurranseforhold.

Et styre bør være kjent med aksjonæravtaler.

Emneord

 1. Aksjeselskap
 2. Selskapsrett
 3. Styrearbeid