Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom?

Svar:

Regler for dette er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 9 (omsorgspenger) og arbeidsmiljøloven §12-9 (permisjon).
Arbeidstaker med omsorg for inntil 2 barn har rett til permisjon med omsorgspenger inntil 10 stønadsdager per kalenderår per forelder dersom barnet eller barnepasser er syk.
Arbeidstaker med omsorg for 3 eller flere barn har rett til permisjon med omsorgspenger inntil 15 stønadsdager per kalenderår per forelder dersom barnet eller barnepasser er syk.

Det finnes i tillegg egne regler i tilfeller hvor arbeidstaker er alene om omsorgen, for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Opptjeningstid:  Arbeidstaker må ha vært ansatt i virksomheten i minst fire uker for å kunne benytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom

Dokumentasjon: Arbeidstaker har både en meldeplikt og en dokumentasjonsplikt ved fravær pga barns eller barnepassers sykdom. Fravær dokumenteres enten gjennom egenmelding eller gjennom legeerklæring.

Hvor lenge gjelder rettigheten? Utgangspunktet er at retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Emneord

  1. Lønn
  2. Sykefravær