Har arbeidstakere som søker om utdanningspermisjon krav på permisjon?

Svar:

Her vil arbeidsmiljøloven § 12-11 være aktuell. Arbeidstaker har rett til utdanningspermisjon i hel eller delvis permisjon i inntil tre år, dersom følgende vilkår er oppfylt: Arbeidstaker må ha vært i arbeidslivet i minst tre år og ha vært ansatt hos arbeidsgiver de siste to år. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert.

Utdypende informasjon:

Det er for øvrig ingen vilkår at utdanningen må være relevant for stillingen arbeidstaker innehar hos arbeidsgiver. Vær oppmerksom på at permisjon likevel ikke kan kreves dersom det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Her må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved uenighet kan spørsmålet ankes videre til tvisteløsningsnemnda (AML§12-14, jf. AML § 17-2).

Emneord

  1. Permisjon