Hva er en styreinstruks, og er dette lovpålagt i alle aksjeselskaper?

Svar:

En styreinstruks er en instruks som inneholder regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.

Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.

Se aksjeloven § 6-23.

Utdypende informasjon:

I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Ledelse
  3. Styrearbeid