Virke.no

Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS-opplæring?

Svar:

Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at du har gjennomført opplæring. Dersom du ikke kan dokumentere dette må du regne med at du får pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidstilsynet kan sette tidsfrist og eventuelt ilegge dagbøter dersom du ikke følger pålegget. 

Utdypende informasjon:

En følge av manglende opplæring kan være at du ikke kjenner lovens krav og bryter en bestemmelse. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd på loven. Men vi antar at disse straffebestemmelsene først kommer til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.

Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på flere ulike måter:

  • Dagbøter fra Arbeidstilsynet

  • Pålegg om å gjennomføre ulike tiltak

  • Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført

  • Bøter og fengsel kan i bli aktuelt for de aller mest alvorlige tilfellene. For eksempel personskader, dødsfall, naturskader og store materielle skader

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS