Hva skal til for at arbeidstaker får utvidet rett som følge av barns kroniske sykdom eller funksjonshemming?

Svar:

  • For det første må den kroniske sykdommen eller funksjonshemmingen føre til en markert høyere risiko for fravær.

  • For det andre må den kroniske sykdommen eller funksjonshemmingen omfattes av forskriften som er utarbeidet med hjemmel i folketrygdloven § 9-6 (2) -

    Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd

  • For det tredje må arbeidstaker søke NAV om utvidet rett pga. kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. NAV vil på grunnlag av legeerklæring vurdere om vilkårene er tilstede. Dersom de er til stede vil arbeidstaker motta en erklæring som bekrefter hvor mange dager den ansatte har rett til omsorgspenger i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

Emneord

  1. Sykefravær