Hvilke saksbehandlingsregler gjelder ved masseoppsigelser

Svar:

Det er flere saksbehandlingsregler som må følges:

  • Så tidlig som mulig innlede drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte der formålet er å komme frem til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller redusere antall oppsagte.
  • Kommer ikke arbeidsgiver og de tillitsvalgte frem til en avtale, er det arbeidsgivers standpunkt som blir avgjørende.
  • Har ikke virksomheten tillitsvalgte å forholde seg til, bør de ansatte peke ut en talsmann
Skriftlig melding til arbeidstakernes tillitsvalgte/talsperson så tidlig som mulig, og senest samtidig som arbeidsgiver innkaller til drøftinger.

Utdypende informasjon:

  • Meldingen skal inneholde alle relevante opplysninger, herunder begrunnelse for eventuelle oppsigelser, antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt, antall arbeidstakere som normalt er ansatt og hvilken periode oppsigelsene vil kunne skje.
Melding til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) – tilsvarende melding som arbeidsgiver gir til arbeidstakernes tillitsvalgte.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed