Hvor mange styremøter må et aksjeselskap ha i løpet av et år?

Svar:

Det foreligger ikke noen bestemmelser om hvor mange styremøter som må holdes i løpet av et kalenderår. Imidlertid er det lovpålagt at styret skal behandle årsregnskapet
og årsberetningen i et møte.

Utdypende informasjon:

I dette møtet må alle styrets medlemmer delta, og det må fysisk utarbeides en styreprotokoll hvor samtlige styremedlemmer signerer. Dog anbefales det at det avholdes styremøter kvartalsvis. Aksjeloven krever at daglig leder skal gi styret
rapportering minst hver fjerde måned. Styret bør også, etter vår mening, ha styremøter minimum fire ganger pr år.

Styret bør utarbeide en styreplan for året.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Styrearbeid