Hvor ofte må daglig leder rapportere til styret og hva bør en rapport inneholde?

Svar:

Se aksjeloven § 6-15. Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Utdypende informasjon:

Det skal også bemerkes at styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det

enkelte styremedlem.

Rapporten bør inneholde kort status om driften, selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, samt likviditet.

Emneord

  1. Ledelse
  2. Styrearbeid
  3. Økonomi