Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker dokumenterer fravær som skyldes egen sykdom?

Svar:

Ja, arbeidstaker har både en meldeplikt og en dokumentasjonsplikt ved fravær pga. egen sykdom. Dette følger av folketrygdloven § 8-7.

Utdypende informasjon:

Arbeidstakers fravær pga. egen sykdom dokumenteres enten gjennom egenmelding eller gjennom sykmelding. Egenmelding innebærer i realiteten at den ansatte selv vurderer sin helsesituasjon og melder fra til arbeidsgiver om fravær pga. sykdom. Det bør fremgå av virksomheten sykefraværsrutiner hvem arbeidstaker skal melde fraværet til og når og hvordan dette skal gjøres. Rutinene skal være kjent for alle ansatte i virksomheten.

Emneord

  1. Sykefravær