Virke.no

Må far varsle at han vil utsette fedrekvoten?

Utdypende informasjon:

Far må varsle NAV før mor er ferdig med sin foreldrepermisjon om at han vil utsette permisjonen. NAVs skjema nr 14-16.05 må fylles ut. Skjemaet skal også underskrives av arbeidsgiver.

Videre fremgår det av folketrygdloven § 14-11 andre ledd at ved utsettelse må det foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver. Skjemaet som underskrives av begge parter og sendes NAV kan være en slik avtale, sier NAVs Arbeidsgivertelefon.

Den generelle varslingsfrist til arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 12-7, skal skje senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker.