Når kan arbeidsgiver frata retten til å benytte egenmelding som dokumentasjon for egen sykdom?

Svar:

ÅrsakPeriode

Arbeidstaker har i løpet av en 12 måneders periode brukt opp alle egenmeldingsperiodene.

Retten til å benytte egenmelding kan fratas for inntil seks måneder av gangen og kan forlenges, men det er ikke meningen at retten skal mistes for godt. Fravær må i denne perioden dokumenteres med sykmelding fra første fraværsdag.

Arbeidsgiver har grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.

Retten til å benytte egenmelding kan fratas for inntil seks måneder av gangen og kan forlenges, men det er ikke meningen at retten skal mistes for godt. Fravær må i denne perioden dokumenteres med sykmelding fra første fraværsdag.

Arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt.

Retten fratas så lenge aksjonen varer. Fravær må i denne perioden dokumenteres med sykmelding fra første fraværsdag.

Emneord

  1. Sykefravær