Når kan en arbeidstaker sies opp pga. alder?

Svar:

Oppsigelse pga. alder er i utgangspunktet i strid med diskrimineringsregelverket, men det er likevel ikke å anse som diskriminering av eldre arbeidstakere om man avvikler et arbeidsforhold der arbeidstaker har fylt 70 år. Disse er med andre ord ikke omfattet av arbeidsmiljølovens oppsigelsesvern. Det er likevel noen saksbehandlingsregler som må følges før arbeidstaker plikter å fratre. Disse følger av arbeidsmiljøloven § 15-13a.

Utdypende informasjon:

Saksbehandlingsreglene kan oppsummeres slik:

  • Arbeidstaker innkalles - så langt det er mulig – til samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det
  • Etter samtalen sender virksomheten ut skriftlig varsel om fratreden
  • Fratreden kan tidligst skje seks måneder etter at arbeidstaker har mottatt varslet
  • Fristen på seks måneder løper fra den første dag i måneden etter at arbeidstaker har mottatt varslet

Emneord

  1. Pensjon
  2. Oppsigelse og avskjed