Kan arbeidsgiver gå til oppsigelse på grunn av sykdom?

Svar:

Hjemmelen for å si opp en arbeidstaker pga sykdom er arbeidsmiljøloven § 15-7 (1).

Ved vurdering av om arbeidsgiver har saklig grunn til å si opp en ansatt pga sykdom utover ett år, er det spesielt tre sentrale momenter som må vurderes:

  1. Har arbeidsgiver oppfylt sine tilretteleggingsplikter etter arbeidsmiljøloven? Muligheter for tilrettelegging og evt. omplassering må være vurdert før arbeidsgiver går til oppsigelse. Tilretteleggingsplikten er vidtrekkende, men ikke absolutt. Arbeidsgiver plikter, så langt det er mulig, å iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Ved vurderingen av om arbeidsgiver har oppfylt denne plikten vil virksomhetens størrelse, økonomi og administrative ressurser spille inn. Jo større virksomheten er, jo strengere krav stilles det til arbeidsgivers tilrettelegging.

    Virke har skrevet en artikkel om tilretteleggingsplikten, som du kan lese her.

  2. Er det utsikter til bedring? Dersom man forutsetter at virksomheten har tilrettelagt så langt det er mulig, blir spørsmålet om det er utsikter til bedring og om det av den grunn ikke er saklig grunn til oppsigelse. Arbeidstaker bør i den sammenheng dokumentere at det er gode utsikter for bedring, og at arbeidstaker derfor kan komme tilbake på jobb i løpet av relativt kort tid. Dette dokumenteres gjennom en funksjonsvurdering utarbeidet av sykmelder. Dersom utsiktene til bedring i løpet av relativt kort tid ikke er dokumentert, evt. tilsier at det fortsatt ikke er utsikter til bedring, går man videre til moment 3.

  3. Vil det være urimelig å gå til oppsigelse? Ved en rimelighetsvurdering vil man på den ene side se hen til ulempene for virksomheten og på den annen side ulempene en oppsigelse medfører for arbeidstaker. Ved vurdering av virksomhetens ulemper vil både økonomi og den belastning sykefraværet påfører øvrige ansatte være av betydning.
Generelt kan sies at arbeidsgiver bør være varsom med å gå til oppsigelse grunnet sykdom/sykdomsfravær. Loven krever nokså kompliserte vurderinger, og det anbefales at arbeidsgiver tenker seg nøye om, og eventuelt også konsulterer Virke før man starter en oppsigelse på dette grunnlaget.

Emneord

  1. Nyhet
  2. Oppsigelse og avskjed
  3. Sykefravær