Si opp en arbeidstaker som underpresterer

Svar:

Arbeidsmiljøloven § 15-7 slår fast at det må foreligge saklig grunn for oppsigelse. Om det foreligger saklig grunn må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

En oppsigelse skal ikke komme overraskende på arbeidstaker. Det er viktig at arbeidsgiver har fulgt opp den ansatte med samtaler og veiledning om utføring av arbeidet gjennom i hvert fall deler av ansettelsesforholdet. Opplæring er naturlig i starten av et ansettelsesforhold, men også underveis kan det være nødvendig. Har den ansatte til tross for klare og fornuftige krav til arbeidsutførelsen likevel ikke prestert i henhold til kravene, vil det i første omgang være hensiktsmessig å gi en advarsel om forholdet. Det er viktig at arbeidsgiver kan dokumentere skriftlig hva som har blitt gjort i forkant av en oppsigelse (eks referater, notater, gjerne 2 skriftlige advarsler).

Drøftingsmøte.  Dersom forholdene ikke bedrer seg og arbeidsgiver må gå til oppsigelse, må bestemte saksbehandlingsregler følges. I arbeidsmiljøloven § 15-1fremkommer at det skal være et drøftingsmøte før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse. 

Formål med drøftingsmøte.  Formålet med drøftingsmøte er tredelt: 1) å få brakt alle detaljer på det rene for at beslutningsgrunnlaget for eventuell oppsigelse skal være best mulig og korrekt, herunder å vurdere andre tiltak enn oppsigelse. 2) at oppsigelse ikke skal komme som en overraskelse for den ansatte. 3) den ansatte skal forstå – hvorfor meg? Dette gjelder spesielt i nedbemanningssaker.

Arbeidstakers synspunkter. I drøftingsmøtet er det viktig at arbeidstaker får mulighet til å fremføre sine synspunkter etter at arbeidsgiver har redegjort for grunnlaget for en eventuell oppsigelse.

Endelig beslutning.  Når drøftingsmøtet er avholdt, vurderer arbeidsgiver hva som har kommet fram i møtet og på grunnlag av dette beslutter om eventuell oppsigelse skal gis. Selve oppsigelsen sendes i så fall rekommandert til arbeidstaker etter drøftingsmøtet eller leveres arbeidstaker personlig.

Protokoll fra møtet.  Det er ikke noe krav om at det skal settes opp protokoll fra drøftingsmøte, men dette er vanlig og Virke anbefaler at dette gjøres. Arbeidsgiver skriver protokoll – hvor partenes synspunkter fremkommer.

Ytterligere formkrav i arbeidsmiljøloven ved oppsigelse eller avskjed
Arbeidsmiljøloven kapittel 15 stiller ytterligere formkrav til selve oppsigelsen. På våre medlemssider finner du forslag til mal for protokoll og oppsigelse.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed