Vi ønsker å lage en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Hvordan går vi frem?

Svar:

Gjennomsnittsberegning er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-5.

Gjennomsnittsberegning åpner for en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige lovens grenser. Dersom bedriften har lavere arbeidstid enn lovens regler f.eks. tariffavtale, legges det til grunn for gjennomsnittlig arbeidstid.

Det er en forutsetning for å benytte gjennomsnittsberegning at det foreligger en skriftlig avtale om det. Avtalen kan enten inngås mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver eller med lokal tillitsvalgt og arbeidsgiver i virksomhet som er bundet av tariffavtale. Arbeidstilsynet kan også gi samtykke til gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden.

Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver:

For en periode på inntil ett år, kan arbeidstiden fordeles slik at man kan jobbe:

  • 10 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av sju dager

Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 50 timer.

Avtale kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljølovens § 14 - 9 første ledd bokstav f.

Gjennomsnittet i perioden må likevel ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid.

Avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale:

For en periode på inntil ett år, kan arbeidstiden fordeles slik at man kan jobbe:

  • 12,5 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av sju dager

Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 54 timer.

Ved inngåelse av avtale utover 10 timer daglig arbeidstid skal det særlig legges vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

Gjennomsnittet i perioden må likevel ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Forlenget arbeidstid kan heller ikke brukes sammenhengende i mer enn åtte uker.

Etter samtykke fra Arbeidstilsynet:

For en periode på inntil 26 uker, kan arbeidstiden fordeles slik at man kan jobbe:

  • 13 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av 7 dager eller 48 timer i gjennomsnitt i løpet av en periode på 8 uker

Gjennomsnittet i perioden må likevel ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid.

Arbeidstidsordningen skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte og referat fra drøftingene skal vedlegges søknaden. Arbeidstilsynet gir bare samtykke hvis de finner arbeidstidsordningen helse- og velferdsmessig forsvarlig.

Emneord

  1. Arbeidstid