Sykefravær | Verktøy for arbeidsgivere

Her finner du informasjon for god oppfølging av sykefravær i egen virksomhet, huskeliste, håndbok og egentlig alt annet du som arbeidsgiver trenger å vite om sykefravær.

Sykefraværet har vært forholdsvis høyt og stabilt de siste ti årene. De siste årene har flere virksomheter sett en nedgang i fraværet. Nedgangen har vært spesielt stor i privat sektor. Likevel er det norske sykefraværet høyt sammenliknet med andre land. Det betyr at det her er et potensial for en større reduksjon.

Hva er aktivitetsplikten?

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet i forbindelse med rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Loven pålegger ikke bestemte tiltak. Det er opp til hver enkel virksomhet å vurdere hva som er relevante tiltak ut fra egne utfordringer.

Les mer

Hva er oppfølgingsplan?

Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en oppfølgingsplan senest innen 4 ukers sykmelding. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid. Det er arbeidsgiver som skal ta initiativet til oppfølgingsplanen.

Skjema for oppfølgingsplan her >>

Les mer