Virke.no

Hvordan skal sykepenger i arbeidsgiverperioden beregnes?

Svar:

Arbeidsgivers betalingsplikt i arbeidsgiverperioden reguleres av ftrl. 8-28 og 8-29.

Fastsetting av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere for arbeidsgiverperioden reguleres i § 8-28 og § 8-29.

Det er alltid inntekten forut for arbeidsuførheten som skal legges til grunn. Hva arbeidstaker skulle ha tjent i sykdomsperioden er ikke relevant bortsett fra der de er sikret lønn etter tariffavtale eller individuell avtale.

Aktuell ukesinntekt beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten i en nærmere bestemt periode før arbeidsuførheten inntrådte (beregningsperioden).

Beregningsperioden fastsettes slik: § 8-28

  • Fast arbeidstid og timelønn -> siste 4 uker
  • Fast arbeidstid og månedslønn -> forige måned
  • Arbeidsforhold som har vart mindre enn 4 uker -> tiden i arbeidsforholdet
  • Varig lønnsendring i løpet av de siste 4 uker -> tidsrommet etter lønnsendringen
  • Skiftende arbeidsperioder/inntekt -> mer representativt tidsrom enn 4 uker

Hva inngår i beregningsgrunnlaget: § 8-29

Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er et resultat av egen arbeidsinnsats.Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg.

Tillegg som skal være med i beregningsgrunnlaget: Bonus/akkord, serveringspenger. Helligdagsgodtgjørelse dersom arbeidstaker jobber på en slik dag (arbeidstidsordninger hvor arbeidstaker jobber på røde dager) Kvelds/natt/UB- tillegg, skifttillegg.
(Tillegg som ikke med i beregningsgrunnlaget: Overtid (unntak fast overtid), feriepenger, godtgjørelse som skal dekke utgifter i forbindelse med utføring av arbeidet (eksempel: diett, bil, verktøy- og smussgodtgjørelse))."

Arbeidsgiverperioden ved sykefravær