Realkompetansevurdering

Realkompetanse er alle de kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som hver enkelt har skaffet seg gjennom opplæring, lønnet og ulønnet arbeid og aktiv deltagelse i organisasjoner og samfunnsliv.

Dette inkluderer både formell og uformell læring.

Det er viktig å kunne dokumentere sin egen realkompetanse, spesielt ved skifte av yrkeskarriere. Man har ut i fra sitt høyeste fullførte utdanningsnivå ulike rettigheter for å få realkompetansen sin vurdert for opptak/avkorting i det offentlige utdanningssystemet.