Ulike utdanningsinstitusjoner

I Norge har vi tre hovedkategorier av institusjoner som er akkrediterte for høyere utdanning: Universitet, vitenskapelig høgskole og høgskole.

I tillegg finnes det utdanningsinstitusjoner som ikke har egen institusjonsakkreditering, men som har studietilbud akkreditert som høyere utdanning.

Institusjonskategoriene sier hva slags fullmakt institusjonen selv har til å opprette nye studietilbud uten å måtte søke NOKUT om akkreditering. 

Private høgskoler
Mange av de private høgskolene har svært lange tradisjoner for å gi den utdanningen de gjør. De bærer med seg en historie og et omdømme som setter krav til faglig dyktighet og god oppfølging av studentene.
De private høgskolene er et viktig supplement til det offentlige tilbudet. De sikrer et mangfold i både utdanningene og forskningsvirksomheten. Flere av de private høgskolene er viktige kompetansesentre for sine respektive fagområder.
Både offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner er underlagt samme lov, Lov om universiteter og høyskoler, samt forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.
Hovedorganisasjonen Virke samarbeider tett med Nettverk for Private Høyskoler (NPH), og de fleste NPH-medlemmer er også medlemmer hos Virke.