Ulike utdanningsinstitusjoner

I Norge har vi tre hovedkategorier av institusjoner som er akkrediterte for høyere utdanning: Universitet, vitenskapelig høgskole og høgskole.

I tillegg finnes det utdanningsinstitusjoner som ikke har egen institusjonsakkreditering, men som har studietilbud akkreditert som høyere utdanning.

Institusjonskategoriene sier hva slags fullmakt institusjonen selv har til å opprette nye studietilbud uten å måtte søke NOKUT om akkreditering. Dette kan noe forenklet vises på denne måten:

Fullmakt til å opprette nye studietilbudUniversitetHøgskoleInstitusjon uten akkreditering
Studium av lavere grad
Mastergradsstudium
Doktorgradsstudium

De grå rutene viser hva slags studietilbud institusjonen selv kan opprette. De røde rutene viser hva slags studietilbud institusjonen må søke NOKUT om akkreditering for å kunne opprette.

Private høgskoler

Mange av de private høgskolene har svært lange tradisjoner for å gi den utdanningen de gjør. De bærer med seg en historie og et omdømme som setter krav til faglig dyktighet og god oppfølging av studentene.
De private høgskolene er et viktig supplement til det offentlige tilbudet. De sikrer et mangfold i både utdanningene og forskningsvirksomheten. Flere av de private høgskolene er viktige kompetansesentre for sine respektive fagområder.
Både offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner er underlagt samme lov, Lov om universiteter og høyskoler, samt forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.
Hovedorganisasjonen Virke samarbeider tett med Nettverk for Private Høyskoler (NPH), og de fleste NPH-medlemmer er også medlemmer hos Virke.