Virkes guide til samfunnsansvar

Virke ønsker å bidra til at næringslivet lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å øke medlemmenes kompetanse, og ved å legge til rette for samarbeid om gode løsninger. VIRKE er også en aktiv deltaker i politikkutforming og debatt knyttet til temaet. VIRKE deltar i Kompakt, norske myndigheters dialogforum for spørsmål knyttet til samfunnsansvar/CSR.

Hva er samfunnsansvar
Samfunnsansvar dreier seg om hvordan verdier skapes og forvaltes i virksomhetene. Målet er å forsterke de positive sidene ved virksomhetenes aktiviteter, og redusere negative effekter på eksempelvis miljø og samfunn. 

Hvorfor samfunnsansvar
Samfunnsansvar gir økt lønnsomhet, styrket omdømme og innebærer at virksomheten drives i pakt med samfunnets og virksomhetens grunnleggende verdier.   

Strategiutforming
Ulike typer virksomheter og bransjer møter ulike muligheter og utfordringer. Arbeidet med å utarbeide en strategi for samfunnsansvar må ta utgangspunkt i den enkelte virksomhets situasjon og forretningsstrategi.

Viktige temaer
Virksomhetens situasjon bestemmer hvilke temaer som bør prioriteres. VIRKE har definert tre hovedområder for sitt arbeid:
1. Et anstendig og mangfoldig arbeidsliv – nasjonalt og internasjonalt
2. Forretningsetikk
3. Bærekraftige løsninger

Risikostyring
Å  forutse og avverge negative konsekvenser er et grunnleggende mål i arbeidet med samfunnsansvar.

Prinsipper og verktøy
Ulike organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, har laget retningslinjer og prinsipper som søker å definere innholdet i begrepet samfunnsansvar mer konkret.

Samarbeid og partnerskap
Arbeidet med samfunnsansvar dreier seg om virksomhetens samspill med omgivelsene. Derfor er dialog og samarbeid med grupper og enkeltpersoner som berøres av virksomhetens aktiviteter viktig.

Rapportering
Rapportering og dokumentasjon er nødvendig for å måle fremdriften i arbeidet med samfunnsansvar, og danner grunnlaget for intern og ekstern kommunikasjon om samfunnsansvar.