Virkes strategi for samfunnsansvar

Publisert:

Næringslivets hovedoppgave er å skape verdier gjennom produksjon og omsetning av varer og tjenester, og gjennom å tilby arbeidsplasser.  Næringslivets samfunnsansvar dreier seg om hvordan disse verdiene skapes og forvaltes. Målet er å forsterke de positive sidene ved alle virksomheters aktiviteter, og redusere eventuelle negative effekter.

Næringslivets samfunnsansvar omtales ofte som CSR – Corporate Social Responsibility. I Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, beskrives samfunnsansvar som det  virksomhetene gjør frivillig for å integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. 

Mennesker, miljø og samfunn
Kunder, ansatte, myndigheter, investorer og andre samarbeidspartnere stiller i økende grad krav om at produkter og service skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Slik blir samfunnsansvar en forventning alle virksomheter må forholde seg til. Godt arbeid med samfunnsansvar innebærer at hensynet til mennesker, miljø og samfunn integreres i virksomhetenes daglige drift. Samtidig resulterer arbeid med samfunnsansvar ofte i at virksomheten selv blir styrket.
En aktiv rolle
VIRKE skal bidra til at medlemmene lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å ha et medlemstilbud som styrker medlemmenes kompetanse til å arbeide med samfunnsansvar og ved å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling om gode løsninger mellom medlemmene, på tvers av bransjer.
Næringslivets etterlevelse av myndighetspålagte krav er en forutsetning for samfunnsansvarlig drift. VIRKE legger derfor stor vekt på å drive opplæring og rådgivning for næringslivet i relevante lover og regler.
VIRKE skal være en aktiv deltaker i politikkutforming og samfunnsdebatt knyttet til samfunnsansvar. Arbeidet med samfunnsansvar i VIRKE skal være en integrert del av VIRKEs medlemsservice og næringspolitikk, og VIRKE skal selv være en rollemodell for medlemmene.
VIRKE har definert tre hovedområder for arbeidet med samfunnsansvar
Et anstendig og mangfoldig arbeidsliv – nasjonalt og internasjonalt
  • Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv preget av gode relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er til beste for både enkeltindivider, virksomheter og samfunn. 
  • Utstrakt internasjonal handel basert på respekt for mennesker og miljø er nødvendig for å oppnå økt velferd for verdens fattige
Bærekraftige løsninger
  • Næringslivet har et medansvar for en bærekraftig klima- og miljøforvaltning.
  • Innovasjonskraft og ny kompetanse er nødvendig for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer. 
Forretningsetikk
  • Tillit til næringslivet er grunnlaget for et velfungerende marked.  Virksomheter som baserer sin lønnsomhet på uansvarlig drift og svart økonomi skader både ansatte, virksomheter, bransjer og samfunnet og påfører også seriøse aktører stor ulempe.