Statistikk

Virke benytter statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for å analysere trusselbildet.

Statistikken er på grunn av lave tall ikke alltid statistisk signifikant. Den kan derimot si noe om utviklingen over tid. Når det gjelder statistikk over antallet ran følger Virke dette ukentlig og oppdaterer statistikken månedlig. Siden tall fra politiet kun gis ut en gang pr. halvår på et overordnet nivå er det lite forebyggende informasjon å hente her. Det henvises til POP-koordinator eller forebyggende avdeling i det lokale politidistriktet.