- Det må bli mer attraktivt å investere i næringsvirksomhet

- For hvert år vi opprettholder en særnorsk høy formuesskatt på arbeidende kapital går glipp av investeringer og utvikling av nye arbeidsplasser i Norge, og næringseierskap blir flyttet ut av landet., sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen i Virke. Virke ber regjeringen redusere formueskatten på arbeidende kapital i neste års budsjett.

Formuesskattens skjebne avgjøres på Høyres landsmøte til helgen og i regjeringens budsjettmøte neste uke.

I Norge har vi formueskatt på arbeidende kapital. Dette vil si at alle eiendeler som "arbeider" i virksomheten, for eksempel data, varebeholdning, maskiner, kjøretøy og eiendom, skattlegges med formueskatt. Dette gjør at penger som heller kunne vært investert i ny næringsvirksomhet, og ytterligere verdiskapning for landet vårt, heller går til å betale skatt.

Virke har, sammen med Alliansen for privat, norsk eierskap, skrevet en appell til regjeringen foran budsjettkonferansen. Der påpekes det at bredden av norsk næringsliv forventer at formuesskatt på arbeidende kapital fases ut i løpet av stortingsperioden 2018-2021. For at det skal være realistisk, er det nødvendig at reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital er en av hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2018.

Forventningene til statsbudsjettet for 2018 fra det private næringslivet er:

  • En betydelig reduksjon i formuesskatt på bedriftsinvesteringer og annen næringsrelatert kapital, med en provenyreduksjon som minst utgjør 1/3 av provenyet fra formuesskatten på arbeidende kapital i 2017.
  • Formuesskatt på arbeidende kapital bør reduseres ved at satsen settes ned med minst 1/3, til 0,55 prosentpoeng eller lavere, samtidig som verdsettingen av aksjer og driftsmidler reduseres til 80 prosent, i tråd med skattereformen av 2016.

Formuesskatten rammer over 300 000 personer som har investeringer i norskeide arbeidsplasser, hvor over 90 prosent av disse har netto likningsformue under 10 millioner kroner.

-Næringslivets erfaring er at formuesskatten, som må betales hvert år uavhengig av resultater og likviditet, i særlig grad hemmer norske bedrifters grunnlag for vekst og robusthet. Formuesskatten har negativ virkning på investeringer, aktivitet og incentiv til å skape og videreutvikle, sier Madsen.

- Det er langt mer effektivt å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital raskt, enn å foreta en gradvis nedtrapping over mange budsjettår, sier Madsen.

Styrking av norsk privat eierskap viktig i regjeringsforhandlingene

Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet ber Høyre, Frp, Venstre og KrF om å prioritere å fjerne formuesskatt på privat eierskap i næringslivet i forhandlingene om ny regjeringsplattform i januar. Vi ber om at dette skjer gjennom å sette verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til null innen 2021, slik at dette ikke lenger formuesbeskattes. Det vil styrke norsk, privat eierskap, investeringer og omstilling i næringslivet.