Virke mener: Krav til kassasystemer rammer mange virksomheter

Publisert:

Virke mener at skattedirektoratets forslag om endringer i bokføringsforskriften rammer mange virksomheter som driver kontantsalg med andre løsninger enn integrerte kassasystemer. Dessuten vil kravene ramme frivillig sektor.

I høringssvaret skriver Virke at det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til virksomheter som har likeverdige systemer, og som får store utgifter ved å måtte investere i nye kassasystemer. Virke er likevel glad for å få gjennomslag for fjerning av kravet om kvitteringsplikt i bokføringsforskriften

Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er at det innføres strengere krav til kassasystemer fra 1.1.2019. Formålet er å avdekke og unngå svart omsetning. Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat fra skattedirektoratet om endringer i bokføringsforskriften. Her foreslår skattedirektoratet en del endringer og unntak fra kravene om kassasystemer. Hovedregelen er at kontantsalg skalregistreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår unntas fra kravene (Grunnbeløpet (G) er per juli 2018 kr 96 883). Helsetjenester er også unntatt.

Virke mener

Virke støtter noen av endringene, men mener at unntakene er for snevre og at en omsetningsgrense på 3G særlig vil ramme frivillige/veldedige aktiviteter. Beløpsgrensen gir i realiteten en forskjellsbehandling hvor små veldedige aktiviteter slipper unna, mens de store - der det bor mye folk - må foreta betydelige investeringer som rammer feil. Regelverket bør ha som formål å unngå/avdekke svart omsetning, ikke å «ta» ildsjeler som arrangerer loppemarkeder og fotballcuper. Virke mener dette er i strid med regjeringens frivillighetspolitikk og stiller spørsmål om hvorfor direktoratet nå ønsker å stramme inn på en ordning som ble utvidet så sent som i desember 2017, da adgangen til salg ved arrangementer for frivillige organisasjoner ble utvidet fra arrangementer som varte i tre dager til arrangementer som varer i 4 dager.

 

Virke stiller også spørsmål ved hvorfor unntaket kun skal gjelde helsetjenester og at alle øvrige virksomheter må søke dispensasjon. Formålet med loven krever etter Virkes syn ikke en så snever definisjon av unntak, ei heller så lave grenser for omsetningens størrelse. Om slike grenser skal innføres mener Virke det vil være mer hensiktsmessig at det settes som kontantfakturasalgets andel opp mot andel kredittsalg enn at man bruker 3G.

 

I høringsnotatet signaliseres det at dispensasjoner kan være aktuelt der det er en kombinasjon av kredittsalg og kontantsalg, gitt at kredittsalget er betydelig. Virke er kjent med at det er flere bransjer og aktører der dette er aktuelt, og at det vil komme slike dispensasjonssøknader. Det kan f.eks være etablerte ordre-/faktureringssystem med kompleks kunde- og rabattstruktur, som vanskelig kan ivaretas i et kassasystem. Slike systemer kan imidlertid være likeverdige som godkjente kassasystem. Dersom slike aktører som driver seriøst og oppfyller krav til rapportering ikke gis tilgang til å ha likeverdige systemer, vil norske virksomheter i praksis få dårligere konkurransevilkår enn i våre naboland, dersom de må anskaffe nye systemer som kan gi en kostnadsøkning på anslagsvis tre millioner kroner. Vi viser i den forbindelse til hvordan dette håndteres av skattemyndighetene i Sverige.

 

Virke mener for øvrig at regelverket må ta høyde for den teknologiske utviklingen, der vi ser både nye, mer avanserte kassasystem og andre betalingsformer. Virke mener f.eks det må gjøres mulig å gjennomføre betalinger og kvitteringer med nye elektroniske betalingsformer som Vipps mm.

 

Andre endringer bokføringsforskriften:

Registreringsplikt på den enkelte operatør

I dagens bestemmelse heter det at kontantsalget skal registreres på den enkelte operatør hvis systemet har slik funksjonalitet, jf. BFF §5-3-2 (2). Virke er glad for at skatteetaten vurderer det slik at det ikke skal være noen plikt til å anskaffe kassasystem med slik funksjonalitet. Vi er enig i at dette i mange tilfeller vil være uhensiktsmessig.

 

Faste kassapunkt

Virke stiller seg positiv til unntaket der beordring av utskrift av salgskvittering ikke skjer fra faste kassapunkt. Et eksempel på dette kan være når servitører tar betaling ved bordet og kontantene blir oppbevart i pengebelte eller liknende. Dersom servitøren i slike tilfeller har med seg en terminal "til bordet" som han beordrer utskrift av salgskvittering fra, blir dette ikke regnet som et "fast kassapunkt", og det er ikke krav om at terminalen (kassapunktet) skal ha integrert kassaskuff.

 

Plikt til kvitteringsutskrift

Skatteetaten foreslår i høringen at plikten til kvitteringsutskrift ikke skal gjelde fra ubetjente automater, men har senere gått med på at kravet om utskrift også frafalles der utsalgsstedet hjar integrerte kassasystemer. Å påtvinge kundene papirutskrift vil være i strid med folks og myndigheters ønske om å begrense papirbruk. Det påfører dessuten utsalgsstedene større kostnader enn nødvendig.

 

Bruk av kontantfaktura

Hovedregelen er at kontantsalg skalregistreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Skatteetaten presiserer at for bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår for så vidt gjelder denne virksomheten, gjelder ikke kravene i §5-3-2. Det samme gjelder bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr 50000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår. Unntaket for bruk av kontantfaktura begrenses til bokføringspliktige som omsetter helsetjenester som omfattes av mval§3-2 (avgiftsunntatte tjenester), leger, fysioterapeuter mv. For andre bokføringspliktige kan det gis dispensasjon i «særlig tilfeller», jf. bff§5-4-7.

 

Virke stiller spørsmål ved hvorfor unntaket kun skal gjelde helsetjenester og at alle øvrige virksomheter må søke dispensasjon, se ovenfor.

 

Frivillige organisasjoner

Virke støtter ikke forslaget om innføring av dokumentasjonskrav etter bokføringsloven for veldedig/frivillig virksomhet som har omsetning over 3G. Virke mener dette er i strid med regjeringens frivillighetspolitikk og spør hvorfor direktoratet nå ønsker å stramme inn på en ordning som ble utvidet så sent som desember 2017, da adgangen til salg ved arrangementer for frivillige organisasjoner ble utvidet fra arrangementer som varte i tre dager til arrangementer som varer i 4 dager. Skattedirektoratet skrev i høringsnotat datert 14. september 2017 at «Måten denne type salgsarrangementer gjennomføres på er følgelig i stor grad basert på frivillighet, og adskiller seg derfor fra tradisjonell næringsvirksomhet som typisk utøves ved bruk av ansatte som mottar lønn.»

 

Det har ikke vært problemer knyttet til misbruk av disse bestemmelsene og det er allerede satt opp strenge vilkår for når slik omsetning kan skje. For øvrig kan vi ikke se at foreslåtte endringene i bokføringsforskriften oppfyller prinsippene i regjeringens frivillighetserklæring (lagt frem av statsminister Solberg 1.juni 2015 og gjeldende for alle departementer og etater), som slår fast at frivillige organisasjoner skal medvirke i politiske prosesser om beslutninger som berører sektoren. Ingen av de berørte frivillige organisasjonene er orientert om endringene eller er invitert til å komme med høringssvar. Mangel på innspill og høringssvar fra sektoren som er berørt av endringen svekker direktoratets grunnlag for å fastsette endringer i forskriften og er ikke i tråd med god forvaltningspraksis etter utredningsforskriften.

 

Bokføringspliktige virksomheter må ha godkjente kassasystemer fra 1.1.2019 Her er en liste over godkjente leverandører