Vilkår for Virkes håndbøker

1. Innledning

Disse vilkårene regulerer leveranse av  håndbøker (heretter kalt

”Løsningen”) fra Hovedorganisasjonen Virke

(heretter kalt "Leverandøren") til kunden (heretter kalt "Kunden").

2. Tilgang til løsningen

Kunden har godtatt et tilbud fra Leverandøren om å ta i bruk Løsningen. Gjennom den avtalen får Kunden en oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Løsningen.

Leverandøren skal levere Kunden tilgang til bestilte håndbøker innen to uker fra mottatt bestilling. Tilgang gis i form av brukernavn og passord til et eget webområde der Kunden selv kan tilpasse innhold i Løsningen. Datoen kunden mottar brukernavn og passord regnes som oppstartsdato.

3. Endringer i løsningen

Leverandøren har rett til å endre Løsningenes funksjonalitet og spesifikasjoner, og kan kreve at Kunden går over til ny versjon. Dersom endringene fjerner vesentlig funksjonalitet har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, forutsatt at slik oppsigelse varsles skriftlig til Leverandøren innen 30 dager etter at endringen har trådt i kraft.

4. Kontaktinformasjon

Kunden skal på eget initiativ melde endring i kontaktopplysninger til Leverandøren.

Leverandørens kontaktinformasjon vil til en hver tid være tilgjengelig på nettadressen www.virke.no/.

5. Support

Kunden har tilgang til Leverandørens kundesupport inkludert i abonnementsprisen. Supporten dekker teknisk bruk av Løsningen, men ikke hjelp og støtte for tilpasning av innhold i håndbøkene.

6. Rettsmangel

Leverandøren har ansvaret for at Løsningen ikke krenker tredjemanns rettigheter, herunder industrielle rettigheter, opphavs-, patent-, mønsterretteller andre immateriellerettigheter.

7. Rettigheter til data

Kunden har opphavs- og eiendomsrett til de data som Kunden legger inn i løsningen, samt til de data som genereres i Løsningen på grunnlag av disse data.

Ved avtalens opphør har Kunden rett til å få utlevert sine data i maskinlesbar form i ubearbeidet stand. Kunden skal i så fall betale for Leverandørens arbeid etter medgått tid i henhold til Leverandørens vanlige timepriser for konsulentarbeid.

8. Opphavsrett

Ingen av partene skal anses for å ha overdratt opphavs- eller eiendomsrett til den annen part,med mindre dette følger eksplisitt av denne avtalen.

Under enhver omstendighet beholder Leverandøren alle rettigheter til Løsningen, mens Kunden beholder alle rettigheter til Kundens data, samt bearbeidelser av slikedata.

9. Pris og betaling

9.1 Priser

Prisen for oppstart av tjenesten og abonnement for det første året er gitt i Leverandørens tilbud.

9.2 Betalingsvilkår

Vederlaget forfallertil betaling 16 dager etterfakturadato.

Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som til enhver tid er forfalttil betaling.

Dersom Leverandøren ikke mottar betaling innen 15 dager etter forfall har Leverandør rett til umiddelbart å avbryte Kundens tilgang til Løsningen inntil forfalte fakturaer er betalt.

9.3 Offentligeavgifter

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige skatter og avgifter. Kunden skal betale slike offentlige skatter og avgifter i tillegg til de oppgitte prisene, iht. de til enhver tid gjeldende satser.

9.4 Prisendringer

Leverandøren kan når avtalen fornyes justere prisene tilsvarende endring i konsumprisindeksen foregående kalenderår. Det innebærer at en avtale som forlenges og er inngått i mai år 1 vil bli justert med endringen i konsumprisindeksen fra januar år 1 til desember år 1 når avtalen forlenges i mai år 2.

Leverandøren kan ved større forbedringer av Løsningen øke prisene med et rimelig beløp sett ut fra forbedringene som er gjort. Kunden skal varsles minst 30 dager i forveien, og kan ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de økte prisene trer i kraft.

10. Mislighold

10.1 Definisjon av mislighold

Det foreligger mislighold fra en parts side dersom parten ikke oppfyller sine plikter etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punkt 12 (force majeure).

Den som vil påberope seg at avtalen ermisligholdt må reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap tilmisligholdet.

10.2 Erstatning

Dersom det konstateres mangler ved Løsningen som skyldes Leverandøren eller forhold som Leverandøren er ansvarlig for, har Kunden krav på erstatning.

Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder konsekvens tap og  tap som følge av driftsavbrudd hos Kunden. Kundens erstatningskrav per år er begrenset til årlig vederlag, eks.mva.

10.3 Heving

Dersom det foreligger et mislighold som ikke er rettet opp innen 60 dager etter at anmodning om dette er sendt den annen part, har den skadelidte part rett til å heve avtalen med skriftlig varsel til den annen part. Det samme gjelder dersom en av partene har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold som er av en slikart at det ikke lar seg retteopp.

10.4 Forcemajeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av ekstraordinære begivenheter utenfor partenes kontroll (force majeure), skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Den annen part kan med 15 dagersskriftlig varsel heve avtalen dersom force majeure- situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer.

11. Markedsføring

Leverandøren har i sin markedsføring rett til å oppgi Kunden som referanse. Leverandøren har likevelikke rett til å anvende Kundens navn eller varemerke i generell markedsføring eller lignende uten Kundens forhåndssamtykke.

12. Krav om skriftlighet

Der avtalen stiller krav om skriftlighet, anses skriftlighetskravet oppfylt også ved meldingpr. e-post.

13. Avtalens varighet

Avtalen løper i en første kontraktsperiode 12 måneder regnet fra oppstartsdato. Avtalen fornyes deretter automatisk for ny periode på 12 måneder inntil en av partene sier opp Avtalen. Frist for å si opp avtalen er 30 dager før utløp av en kontraktsperiode.

14. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføringav avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen 30 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingsrett som avtalt verneting.

15. Endringer av vilkårene

Leverandøren kan endre vilkårene uten Kundens samtykke. Kunden skal varsles skriftlig senest 30 dager før nye vilkår trer i kraft. Dersom endringene i vesentlig grad svekker Kundens rettigheter vil Kunden ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren kunne si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de endrede vilkårene trer i kraft.

Alle tidligere versjoner av vilkårene er tilgjengelige på http://www.virke.no/vilkaarhandbok