Vilkår for Virkes portaler

​1. Innledning

Disse vilkårene regulerer leveranse av tilgang til et eller flere portaler, inkludert Lederhuset, StyreNorge og HMS-Biblioteket, (heretter kalt ”Løsningen”) fra Hovedorganisasjonen Virke (heretter kalt "Leverandøren") til kunden (heretter kalt "Kunden").

2. Tilgang til Løsningen

Løsningen er tilgjengelig for Kunden via en egen nettside. Kunden har tilgang til Løsningen ved å anvende et eget brukernavn og passord. Abonnementet gir én person hos Kunden én personlig tilgang til Løsningen, og Kunden forplikter seg til ikke å overføre eller oppgi brukernavn og passord til uvedkommende.

3. Endringer i Løsningen

Leverandøren har rett til å endre Løsningenes funksjonalitet og spesifikasjoner, og kan kreve at Kunden går over til ny versjon. Dersom endringene fjerner vesentlig funksjonalitet har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, forutsatt at slik oppsigelse varsles skriftlig til Leverandøren innen 30 dager etter at endringen har trådt i kraft.

4. Kontaktinformasjon

Oppdatert kontaktinformasjon er nødvendig for å sikre tilgang til løsningen og nyhetsbrev. Kunden skal på eget initiativ melde endring i kontaktopplysninger til Leverandøren.

Leverandørens kontaktinformasjon vil til en hver tid være tilgjengelig på nettadressen www.virke.no/.

For spørsmål, kontakt Virke på epost  eller ring 22 54 17 00, tast 2.

5. Opphavsrett

Leverandøren beholder under enhver omstendighet alle rettigheter til Løsningen, inkludert Løsningens innhold.

6. Pris og betaling

6.1 Priser

Prisen for oppstart av tjenesten og abonnement for det første året er gitt i Leverandørens tilbud.

6.2 Betalingsvilkår

Vederlaget forfallertil betaling 16 dager etterfakturadato.

Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som til enhver tid er forfalttil betaling.

Dersom Leverandøren ikke mottar betaling innen 15 dager etter forfall har Leverandør rett tilumiddelbart å avbryte Kundens tilgang til Løsningen inntil forfalte fakturaer erbetalt.

6.3 Offentligeavgifter

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige skatter og avgifter. Kunden skal betale slike offentlige skatter og avgifter i tillegg til de oppgitte prisene, iht. de til enhver tid gjeldende satser.

6.4 Prisendringer

Leverandøren kan når avtalen fornyes justere prisene tilsvarende endring i konsumprisindeksen foregående kalenderår. Det innebærer at en avtale som forlenges og er inngått i mai år 1 vil bli justert med endringen i konsumprisindeksen fra januar år 1 til desember år 1 når avtalen forlenges i mai år 2.

Leverandøren kan ved større forbedringer av Løsningen øke prisene med et rimelig beløp sett ut fra forbedringene som er gjort. Kunden skal varsles minst 30 dager i forveien, og kan ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de økte prisene trer i kraft.

7. Mislighold

7.1 Definisjon av mislighold

Det foreligger mislighold fra en parts side dersom parten ikke oppfyller sine plikter etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punkt 12 (force majeure).

Den som vil påberope seg at avtalen ermisligholdt må reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap tilmisligholdet.

7.2 Ansvar og erstatning

Leverandøren vil tilstrebe at alle opplysninger i Løsningen til enhver tid er korrekte og aktuelle. Leverandøren står ikke ansvarlig for eventuelle feil i Løsningen, verken teknisk eller innholdsmessig. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kundens bruk av informasjon fra nettstedet. Enhver link til eksterne nettsteder er uten ansvar for Leverandøren, likeledes innholdet og påliteligheten av sidene det linkes til.

Leverandørenserstatningsansvarer under alle omstendigheterbegrensettil Kundens direkte tap. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder konsekvenstapogtapsomfølgeavdriftsavbrudd hos Kunden.

Kundens erstatningskrav per år er begrensettilårligvederlag,eks.mva.

7.3 Heving

Dersom det foreligger et mislighold som ikke er rettet opp innen 60 dager etter at anmodning om dette er sendt den annen part, har den skadelidte part rett til å heve avtalen med skriftlig varsel til den annen part. Det samme gjelder dersom en av partene har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold som er av en slikart at det ikke lar seg retteopp.

7.4 Forcemajeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av ekstraordinære begivenheter utenfor partenes kontroll (force majeure), skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i sammetidsrom.

Den annen part kan med 15 dagersskriftlig varsel heve avtalen dersom force majeure- situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunktet situasjoneninntrer.

8. Ansvarsfraskrivelse

9. Markedsføring

Leverandøren har i sin markedsføring rett til å oppgi Kunden som referanse. Leverandøren har likevelikke rett til å anvende Kundens navn eller varemerke i generell markedsføring eller lignende uten Kundens forhåndssamtykke.

10. Krav om skriftlighet

Der avtalen stiller krav om skriftlighet, anses skriftlighetskravet oppfylt også ved meldingpr. e-post.

11. Avtalens varighet

Avtalen løper i en første kontraktsperiode  på 12 måneder regnet fra oppstartsdato. Avtalen fornyes deretter automatisk for ny periode på 12 måneder inntil en av partene sier opp Avtalen. Frist for å si opp avtalen er 30 dager før utløp av en kontraktsperiode.

Oppsigelse av abonnement skal skje skriftlig til

12. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføringav avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen 30 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingsrett som avtalt verneting.

13. Endringer av vilkårene

Leverandøren kan endre vilkårene uten Kundens samtykke. Kunden skal varsles skriftlig senest 30 dager før nye vilkår trer i kraft. Dersom endringene i vesentlig grad svekker Kundens rettigheter vil Kunden ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren kunne si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de endrede vilkårene trer i kraft.

14. Vilkår for tilleggstjeneste personlig rådgivning

Rådgivningstjenesten gir abonnenter tilgang til Hovedorganisasjonen Virkes kvalifiserte rådgivere som kan kontaktes på telefon eller e-post når du har behov for det. Rådgiverne har lang erfaring med å svare på spørsmål innen arbeidsrett, HR/Personal, ledelse, styrearbeid og HMS. Tilbudet kan kun benyttes av aktive abonnenter på Lederhuset, StyreNorge og HMS-Biblioteket, og supporten gjelder for tematikken i henhold til den enkelte portal det abonneres på. Abonnementet er registrert på person, ikke virksomhet. Supporttjenesten er begrenset til mindre henvendelser med opptil 30 minutter behandlingstid per sak/henvendelse. Support utover 30 minutter per sak/henvendelse faktureres etter egne timepriser. Rådgiver vil opplyse om når fakturering utover 30 minutter eventuelt vil påløpe. For rådgivning i større saker, anbefales medlemskap i Virke. 

Priser:

- Support Portal: 2500,- ekskl. mva. (forutsetter abonnement på en portal)
- Pris per ekstra time : 1350,- ekskl. mva