Forenkling av momsregelverket

Et regjeringsutnevnt utvalg har foreslått å avvikle de lave mva.-satsene og samle alle varer og tjenester på en felles sats. Forslaget vil få store konsekvenser for mange næringer om det blir gjennomført. Her finner du alt du trenger å vite.

Kort fortalt

 • Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Gruppen la 15. mai 2019 frem et forslag som skal gi staten økte inntekter fra moms. Mer om utvalget på regjeringens hjemmesider.
 • Allerede på pressekonferansen hvor rapporten ble lagt frem, sa finansminister Siv Jensen at hun ikke så for seg å fjerne alle lav- og nullmomssatser. Dette har hun gjentatt senere. Det hun ikke har sagt noe om, er hvorvidt det er aktuelt å gjennomføre deler av utvalgets anbefalinger. Regjeringen har tidligere økt den lave mva.-satsen fra 8 til 12 prosent. Vi frykter at denne kan øke videre.
 • Bransjer som særlig blir berørt er blant annet frivillighet, kultur og opplevelser, museer, kino, badeland/lekeland, gravferd, trening, reiseliv.

Oppdraget utvalget skal løse

Dette er et utdrag fra mandatet Finansdepartementet har gitt til utvalget:

«Det bes også vurdert om det kan være hensyn som begrunner reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften, for eksempel fordelingshensyn, folkehelse, miljø eller annet. Det skal vurderes om differensiering av merverdiavgiften er egnet for å ivareta hensyn som nevnt over eller om det finnes andre virkemidler som kan være mer målrettet. Eventuelle gevinster ved å differensiere merverdiavgiften må vurderes opp mot kostnader ved å ha flere satser.

Erfaringer og utvikling internasjonalt kan trekkes inn i utredningen.

Utredningen skal blant annet:
Legge frem anbefalinger om et enklere merverdiavgiftssystem med færre satser, herunder minst ett forslag med en provenynøytral omlegging og minst ett forslag som gir økte inntekter fra merverdiavgiften.»

Virke mener:

Det finnes rom for å forenkle og forbedre momssystemet. Virkes medlemmer etterspør først og fremst forutsigbare merverdiavgiftssatser. Virke frykter at ekspertutvalgets forslag om "forenkling" vil resultere i forslag som først og fremst har til hensikt å øke statens inntekter.

Utvalgets forslag vil gi økte priser på mat, kultur, trening og opplevelser. Det svekker norske bedrifter som er i konkurranse med utlandet, som reiseliv og grensehandelsutsatt handel.
I forlengelsen av utvalgets rapport, bør det gjøres en gjennomgang av merverdiavgiftssystemet på utvalgteområder med sikte på å forbedre og forenkle regelverket.

Vi kan etter en samlet vurdering ikke anbefale alle sider av ekspertutvalgets forslag.

Siste oppdateringer

 • : Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2020.

  Forslaget inneholdt ingen endringer av merverdiavgiftssystemet.

 • : Høringssvar fra Virke

  Finansminister Siv Jensen har uttalt at regjeringen ikke går for en sats, men har ikke avkreftet at det kan bli endringer innenfor dagens system. 

 • : Utvalget leverte sin rapport til finansminister Siv Jensen, med sine konklusjoner

  Her foreslås det blant annet å innføre en felles momssats. Konklusjonene er kun resultatet av utvalgsarbeidet, og ikke vedtatt politisk. 

  Virke sendte ut pressemelding med svar på vegne av bransjene som berøres av en eventuell endring i momssatsene. Neste steg i prosessen blir høring og behandling i Stortinget, og ingenting er vedtatt foreløpig. Virke vil følge denne saken tett for at de berørte bransjenes interesser blir ivaretatt.

Kontaktperson