Skatt på personalrabatter og tredjemannsrabatter

I 2019 ble det innført flere nye skatteregler for rabatter for ansatte. Finansdepartementet la om store deler av regelverket etter sterkt press fra Virke og Virkes medlemmer. Les om alle endringene her.

Kort fortalt

 • Fra første januar 2019 fikk arbeidsgivere ansvaret for lønnsrapportering av skattepliktige ytelser ansatte mottar som del av sitt arbeidsforhold . Som hovedregel er alle ytelser ansatte mottar i arbeidsforholdet skattepliktig som lønn.
 • Det er irrelevant om ytelsen kommer direkte fra arbeidsgiver, et konsernselskap eller en tredjepart, eller om ytelsen gis til den ansatte eller den ansattes nærstående. Både vederlagsfrie og rabatterte gjenstander, tjenester og arrangementer kan innebære skatteplikt.

Virke mener

Virkes prinsipielle standpunkt er at reglene er uheldige. Dette mener vi om saken: 

 1. Arbeidsgivers rapporteringsplikt må fjernes. Det må igjen bli slik at det er arbeidstakers oppgave å oppgi dette på selvangivelsen.

 2. Rapporteringsplikten for tredjemannsrabatter er særlig uheldig, fordi arbeidsgiver holdes ansvarlig på et område der arbeidsgiver ikke selv nødvendigvis har forutsetninger for å holde oversikt over informasjonen, slik arbeidstager som mottar ytelsen har.

 3. Grensen for personalrabatter bør økes. Vi mener en grense på rundt 12.000 vil være mer rimelig enn den opprinnelige grensen på 7000 kroner som regjeringen innførte fra nyttår.

 4. Regjeringen bør innføre en grense for hvor små tredjemannsrabatter som skal innrapporteres av arbeidstager skal være. Virke har pekt på 3000 kroner som et kompromissforslag.

 5. Reglene for dokumentasjon må forenkles. Det bør ikke være dokumentasjonskrav for rabatter under beløpsgrensene.

Hva er tredjemannsrabatter og personalrabatter?

Tredjemannsrabatter er rabatter som en medarbeider får fra andre enn sin arbeidsgiver. Innenfor flere bransjer er tredjemannsrabatter et utbredt fenomen. Dette kan være rabatter av ulik art, men rabatt på trening er for eksempel svært vanlig. Eksempler på tredjemannsrabatter/ytelser er prisavslag en arbeidstaker oppnår hos et treningssenter, en kaffebar eller et renseri i forlengelsen av at vedkommende arbeidstaker er ansatt i en bestemt virksomhet.

Personalrabatter er rabatter arbeidstaker får fra arbeidsgiver som del av sitt ansettelsesforhold. Typisk er det at en ansatt får et prisavslag på varene eller tjenestene virksomheten selger. Personalrabatt må ikke forveksles med gaver arbeidsgiver gir arbeidstaker, hvor det finnes egne skatteregler.

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk. Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler. Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Personalhåndbok

Siste oppdatering

 • : Skattedirektoratet publiserer ny veileder til de ny reglene.

  Skattedirektoratets publiserer veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser (personal- og tredjemannsrabatter).

  Den nye veilederen er et resultat av at Finansdepartementet tidligere i år gjennomførte endringer i regelverket for skatt på naturalytelser etter press fra blant annet Virke. Veilederen inneholder også ofte stilte spørsmål og svar. Virke oppfordrer medlemmer som opplever uklarheter som bør utdypes med eksempler om å ta kontakt, slik at disse kan oppdateres.

 • : Nye justeringer i regelverket ble offentliggjort av Finansdepartementet.

  Les mer om justeringene på Regjeringens nettsider her.

Kontaktperson