Arbeidslivspolitikk

Handels- og tjenestenæringen sysselsetter om lag 8 av 10 arbeidstakere i Norge, og er avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og velferd.

Virke mener

Virke er en pådriver for et arbeidsliv der bedrifter har fleksible, gode rammer for drift og utvikling av sin virksomhet. Vi bidrar også til et seriøst og inkluderende arbeidsliv, og til gode og ryddige arbeidsforhold for de ansatte. 

Det norske arbeidslivet er preget av gode arbeidsvilkår, høy trivsel og høy produktivitet. Dette skyldes særlig et godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i dette trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Vi jobber for at det organiserte arbeidslivet bidrar til ryddige og gode rammer som også styrker norske virksomheters konkurransekraft. Som en av arbeidslivets sentrale parter bidrar Virke også i arbeidet med et godt og inkluderende arbeidsliv.

Virke er en pådriver for at både små og store virksomheter skal ha gode og fleksible rammer for å drifte, utvikle og omstille sine virksomheter. Vår fanesak er mindre byråkrati og en enklere hverdag for bedriftene, slik at de kan drive lønnsomt, skape arbeidsplasser og verdier.

Virke bidrar til et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og god dekning av tariffavtaler, som sikrer konkurransekraft for virksomhetene og trygghet for de ansatte. Vi bidrar til å utvikle nye og attraktive tariffavtaler tilpasset det moderne arbeidslivets behov.

Et seriøst og ryddig arbeidsliv

Arbeidslivet i Norge er i hovedsak preget av gode og ryddige arbeidsforhold. I enkelte bransjer er det imidlertid store utfordringer med ulovlige lønns- og arbeidsforhold og svart arbeid. Useriøsitet og kriminalitet er særlig utbredt i bransjer som renhold i private hjem, bilvask, bygg- og anlegg, transport og serveringsbransjen. De useriøse aktørene fortrenger seriøse aktører og forhindrer konkurranse på like vilkår.

Virke er en pådriver for tiltak mot seriøse aktører, og for tiltak som sikrer at det er en fordel å være seriøs. Virke jobber blant annet for en godkjenningsordning for bilvask, og for et skattefradrag for renhold i hjemmet.

Virke ønsker målrettede tiltak og effektive kontroller mot de useriøse aktørene. Vi legger vekt på at tiltak mot useriøst arbeidsliv må være målrettet mot virksomheter og bransjer som faktisk har utfordringer, og ikke innebære unødvendig regulering og byråkrati for det store flertallet av seriøse virksomheter.

Det er offentlige myndigheter som må føre tilsyn med om bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Vi er motstandere av privatisering av tilsyn, som eksempelvis innsynsrett for tillitsvalgte og innføring av regionale verneombud.

Samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter er viktig å motvirke useriøsitet og sosial dumping. Vi deltar derfor i bransjeprogram for renhold, uteliv, transport og bilpleie.

Arbeidsmiljø

Det store flertallet av norske arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med sine arbeidsgivere. Virke støtter tiltak som bidrar til gode og helsefremmende arbeidsmiljø, blant annet gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Den nye IA- avtalen gjelder hele arbeidslivet, og gir en rekke nye verktøy for å bidra til å redusere sykefravær og hindre frafall.

Avtalen innebærer en forsterket satsing på forebyggende tiltak. Det er lansert en arbeidsmiljøportal som viser hvordan det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. Portalen gir virksomhetene og bransjene enkel tilgang til gode, kunnskapsbasert informasjon om hvordan man kan forhindre og begrense sykefravær. Virke er en pådriver for at informasjonen skal være enkel og lett tilgjengelig for virksomhetene, og at de offentlige tjenestene skal være koordinerte og ubyråkratiske.

For å redusere sykefraværet samarbeider partene om bransjevise program der det utarbeides tiltak som er målrettet mot risikofaktorer på det aktuelle området. Virke deltar i styringsgruppene for bransjeprogram innenfor sykehjem og barnehage.

Arbeidstid

Virke er en pådriver for fleksible arbeidstidsregler, som gir virksomhetene mulighet for å drive godt og tilpasse seg ulike behov fra kunder og brukere. Vi har blant tatt til orde for en utvidet mulighet for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, for å gi virksomhetene bedre rom for å tilpasse driften til variasjoner i behov. Vi har også støttet en utvidelse av ordningen med såkalt medleverturnus, som sikrer at dem som trenger omsorgs- eller barnevernstjenester opplever større trygghet og stabilitet i bemanningen. De ansattes behov for vern og forsvarlig arbeidstid skal også ivaretas.

Virkes støtter målet om at flest mulig som ønsker det skal kunne tilbys hele stillinger, noe som også sikrer virksomhetene både kompetanse og kontinuitet. Bruk av deltidsstillinger er likevel nødvendig for å få mange virksomheter til å gå rundt, og gir samtidig mange unge og andre en mulighet til å få verdifull arbeidserfaring. De fleste som arbeider deltid, gjør dette frivillig. Virkes medlemmer har god erfaring med å øke heltidsandelen blant dem som ønsker det gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på den enkelte arbeidsplass. Vi mener dette er mer effektive tiltak enn regulering og lovpålegg, som ikke tar høyde for ulike virksomheters behov.

Illustrasjon med mann som skriver på en pc

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behov for kompetanse og arbeidskraft i norske virksomheter. Virke er opptatt av at tilgangen på arbeidskraft utenfra skal være smidig og ubyråkratisk. Vi har derfor tatt til orde for forenklinger i arbeidsinnvandringsregelverket. Dette er også delvis imøtekommet, blant annet gjennom ordningen med tidlig arbeidsstart, hvor arbeidsgiver har større fullmakt til selv å godkjenne arbeidstakere som kommer utenfra uten forutgående saksbehandling fra UDI.

Virke mener det er viktig å sikre et seriøst arbeidsliv for alle. Vi deltar i en rekke bransjevise samarbeid for å forhindre sosial dumping i form av uakseptable lønns- og arbeidsvilkår.

Inkluderende arbeidsliv

I Virkes medlemsbedrifter innenfor handels- og tjenestenæringen får veldig mange mennesker som står utenfor arbeidslivet en mulighet for å komme i jobb, og dermed delta, bidra og forsørger seg selv og sine.

Virkes medlemmer spiller en avgjørende rolle inkluderingsarbeidet, både som arbeidsgivere og tiltaksarrangører. Svært mange av dem som står utenfor arbeidslivet, får en sjanse til å komme inn i handels- og tjenestenæringen.
I rapporten Arbeidsinkludering – med arbeidsgiverne på laget, har Sintef dokumentert stor vilje til inkludering blant norske bedrifter. Varehandelen, samt bedrifter innenfor kultur, service og reiseliv er blant de sektorene som bidrar mest til arbeidsinkludering.

Virke er en pådriver for at det skal være enkelt og ubyråkratisk for virksomhetene å gi noen en sjanse til å komme i jobb. Vi legger vekt på at NAV må ha enda bedre kunnskap om arbeidsmarkedet, slik at vi sikrer en bedre match mellom kandidater, tiltak og arbeidslivets behov. Virke mener at ordninger som avlaster arbeidsgivers risiko ved arbeidspraksis og ansettelse må forbedres. Bedriftene må få en fast kontaktperson hos NAV eller arbeidsinkluderingsbedriftene, som sikrer tett og helhetlig oppfølging. Det er også et behov for bedre koordinering mellom NAV og andre aktører som operer ut mot virksomhetene. De private tiltaksarrangørene har lang tradisjon for å bidra til at flere kommer i jobb, gjennom innovasjon, kvalitet og mangfold i tilbudet.

Virke bidrar sammen med de øvrige partene i arbeidslivet til prosjektet Vi inkluderer. Der samarbeider arbeidsgivere, arbeidstakere og NAV om å gi flere som står utenfor en vei inn i jobb. Vi satser på bedre match mellom arbeidslivets behov, kandidater og tiltak. Ulike verktøy og metoder for arbeidsinkludering skal videreutvikles og prøves ut. Videre skal man gjennom prosjektet sørge for mer samarbeid og bedre samordning mellom ulike aktører som er involvert.

Arbeidsmarkedstiltak: Sommervikarer

Trenger din virksomhet sommervikarer? Nå kan du få tilskudd hvis du ansetter unge arbeidssøkere via NAV.

Mange unge står utenfor arbeidsmarkedet, men med en sommerjobb vil de få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra NAV. Tilskuddet dekker 50 % av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 % av lønnen. 

Her kan du lese mer om tiltaket

Ta direkte kontakt med NAV via dette kontaktskjemaet for arbeidsgivere eller med markedskontakten i ditt fylke eller ring arbeidsgivertelefonen på 55 55 33 36 mellom kl. 09.00–15.00 (hverdager).

IA bransjeprogram

Den nye IA-avtalen 2019–2022 setter arbeidsplassen i sentrum, og avtalens innsatsområder er organisering og virkemidler som skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid er ett av to innsatsområder i IA-avtalen, og er trukket frem som en viktig satsing for å støtte opp under avtalens to nasjonale mål. Gjennom arbeidet med IA-avtalen er det understreket at arbeidsmiljø handler om arbeidets innhold og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på den enkelte arbeidsplass.

Det er opprettet syv bransjeprogrammer:

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Barnehager
 • Leverandørindustrien - olje og gass
 • Næringsmiddelindustrien
 • Rutebuss og persontrafikk
 • Bygg og anlegg

Her finner du mer informasjon om IA bransjeprogrammene

Virke er representert i tre av bransjeprogrammene:

Pensjon og velferdsytelser

Virke er opptatt av at pensjons- og velferdsytelsene samlet sett skal gi gode insentiver til å stå i jobb – både at det skal lønne seg å arbeide gjennom hele livet.  

Siste oppdateringer

 • : Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Flertallet i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget ønsker å fjerne regelen om generell tilgang til midlertidige ansettelser på inntil et år.

  Virke står sammen med mindretallet, og mener at dette ikke er tiden for flere reguleringer for næringslivet. Vi ønsker et godt organisert arbeidsliv, men flertallets forslag er ikke veien å gå.

  Våre medlemmer har i lang tid etterlyst en modernisering av arbeidsmiljøloven. De ønsker en lov som er tilgjengelig og enkel å slå opp i for ledere, tillitsvalgte og ansatte. 

  NOUen vil nå bli fulgt opp av departementet, og Virke står klare for å spille inn hvilke tiltak som må på plass for å få en modernisering og forenkling, til beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

  Les NOU Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv her

 • : Regjeringen og Fremskrittspartiet har blitt enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023

  Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er bedriftene pålagt å ha en tjenestepensjonsordning som sparer minimum 2 prosent av ansattes lønn mellom 1 og 12 G.

  Virke, NHO, LO og YS med flere har overlevert en utredning om pensjon fra første krone som nå ligger ute på høring med frist 19. mars. Det er således overraskende at den enigheten som ble presentert sist helg kommer før høringsfristen er utløpt.

  Utredningen viser at pensjon fra første krone vil treffe mange bedrifter innen tjenesteytende sektor hardt – ikke minst for mange som nå sliter pga korona. Dette er ikke tidspunktet for å påføre disse bedriftene nye kostnader, det er nok bakgrunnen for at det i enigheten mellom Regjeringen og Frp legges opp til at dette først skal gjelde fra 2023.

  Virke registrerer at LO og  Arbeiderpartiet mener det ikke er noen grunn til å vente med dette, og at det bør innføres allerede nå.

  Virke mener det er fornuftig med en omlegging til pensjon fra første krone slik at mange lavtlønte får økt pensjonssparing, men denne systemomleggingen bør gjøres kostnadsnøytral for bedriftene. Det kan gjøres med å sette en kostnadsnøytral sats. Det bør også settes en fornuftig minimumsgrense for når folk skal meldes inn i bedriftens pensjonsordning – pensjonssparingen som oppnås må stå i et rimelig forhold til administrasjons- og andre kostnader.

 • : Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

  En arbeidsgruppe med medlemmer fra Arbeids- og Sosialdepartementet, Finansdepartementet, LO, NHO, YS og Virke har sett på om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger, og om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger under Finansdepartementet.

  Arbeidsgruppen har ikke kommet frem til en felles tilrådning om og hvordan pensjon fra første krone eventuelt bør innføres, men har utredet ulike alternativer.

  Representantene for LO og YS ønsker å innføre pensjon fra første krone med minstesats på 2 prosent, representantene for Virke og NHO mener en eventuell innføring av pensjon fra første krone må skje med en tilnærmet kostnadsnøytral sats på 1,6 prosent av all lønn.

  Innføring av pensjon fra første krone vil imidlertid uansett ikke være kostnadsnøytral for hver enkelt bedrift, det avhenger av lønnsfordelingen blant bedriftens ansatte.

  Arbeidsgruppen har heller ikke kommet frem til en felles tilrådning om og i tilfelle på hvilket nivå, det skal være grenser for retten på medlemskap i tjenestepensjonsordninger, men har utredet ulike alternativer. Representantene fra LO og YS mener at minstekravet for alder og arbeidstid må fjernes, og at en eventuell lav inntektsgrense i så fall må settes på et bagatellnivå. Representantene fra Virke og NHO mener at det å bli meldt inn i en bedrifts pensjonsordning må forutsette et arbeidsforhold av noe betydning, og at sparingen som vil skje må stå i et rimelig forhold til administrasjon og kostnader.

  Finansdepartementet vil nå sende arbeidsgruppens rapport på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2021.

  Arbeidsgruppen trekker frem at de endringene som er utredet ser ut til å ha størst relativ effekt i næringer som varehandel, overnatting/servering og personlig tjenesteyting – særlig i de to sistnevnte næringene er det mange bedrifter som også har blitt hardt rammet av koronasituasjonen – dette kan tale for å vurdere innføringstidspunktet for eventuelle endringer av hensyn til ikke å pålegge bedriftene store utgiftsøkninger i en allerede krevende situasjon.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene