Arbeidsliv

Handels- og tjenestenæringen sysselsetter om lag 8 av 10 arbeidstakere i Norge, og er avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og velferd. Det norske arbeidslivet er preget av gode arbeidsvilkår, høy trivsel og høy produktivitet. Dette skyldes i stor grad det organiserte arbeidslivet med tett og godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene.

Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv.

Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

Dette jobber vi for

 • Å utvikle rammebetingelser som gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver
 • Å sikre at både små og store virksomheter skal ha gode og fleksible rammer for drift, utvikling og omstillingsevne
 • Mindre byråkrati og en enklere hverdag for virksomhetene slik at de kan drive lønnsomt og skape arbeidsplasser, også i møte med global konkurranse
 • Et organisert arbeidsliv med god dekning av konkurransedyktige tariffavtaler
 • At handels- og tjenestenæringen skal fortsette å være inkluderingsmotor i arbeidslivet
 • Forenkling av lov- og regelverk som bidrar til å lette de administrative byrdene for virksomhetene
 • Å gjøre det mer attraktivt å investere i de ansattes kompetanseutvikling
 • Sikre fleksible rammevilkår for næringslivet, med rom for utvikling også av nye forretningsmodeller

Et seriøst og ryddig arbeidsliv

Arbeidslivet i Norge er i hovedsak preget av gode og ryddige arbeidsforhold. I enkelte bransjer er det imidlertid store utfordringer med ulovlige lønns- og arbeidsforhold og svart arbeid. Useriøsitet og kriminalitet er særlig utbredt i bransjer som renhold i private hjem, bilvask, bygg- og anlegg, transport og serveringsbransjen. De useriøse aktørene fortrenger seriøse aktører og forhindrer konkurranse på like vilkår.

Vi jobber for

 • Å sikre målrettede tiltak mot useriøse aktører, og tiltak som bidrar til å fremme seriøse virksomheter. Det må være en fordel å være seriøs.
 • At Arbeidstilsynet og andre kontrollinstanser skal føre målrettede og hyppigere kontroller mot bransjer og aktører der det er kjent at useriøsitet er et problem.

Arbeidsmiljø

Det store flertallet av norske arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med sine arbeidsgivere. Vi støtter tiltak som bidrar til gode og helsefremmende arbeidsmiljø. Virke er part i IA- avtalen. Den gjelder frem til og med 2024 og er tilgjengelig for alle virksomheter. IA-avtalen er en viktig del av arbeidet for å fremme forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø, og redusere sykefravær og frafall.

Gode verktøy for arbeidsgiver for å jobbe med IA-arbeid er utviklet av partene i arbeidslivet. Her kan du finne nyttige og bransjetilpassede ideer og verktøy til arbeidet i din virksomhet: arbeidsmiljøportal og idébanken.

Vi jobber for

 • Å samle og forenkle informasjon til virksomhetene om hvilke ordninger og verktøy som er relevante i arbeidet med inkludering, redusert sykefravær og forhindre frafall.
 • At tilskuddsordninger skal være enkle og ubyråkratiske å søke om og å ta i bruk
 • At medlemmer i Virke skal ta del i bransjeprogram og utvikle verktøy basert på førstelinjeerfaringer og kunnskap.
 • Å sikre et forenklet lov- og regelverk som gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver som aktivt jobber med forebygging

Arbeidstid

Vi jobber for

 • Fleksible arbeidstidsregler, som gir virksomhetene mulighet for å drive godt og tilpasse seg ulike behov.
 • Å redusere andelen ufrivillig deltid og fremme heltidsarbeid
 • Gjøre det enklere for partene lokalt å inngå arbeidstidsorninger
Illustrasjon med mann som skriver på en pc

Har du spørsmål om arbeidstid?

Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder som hovedregel for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver. Reglene om arbeidstid gjelder alle ansatte unntatt arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling. Tariffavtaler kan inneholde avvikende bestemmelser, som må følges for de virksomheter som er bundet av disse.

Her finner du svar

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behov for kompetanse og arbeidskraft i norske virksomheter. Vi er opptatt av at tilgangen på arbeidskraft utenfra skal være smidig og ubyråkratisk.

Inkluderende arbeidsliv

Virkes medlemmer er inkluderingsmotoren i norsk arbeidsliv. Veldig mange får sin første jobb hos våre medlemmer, og inkluderingsviljen blant medlemmene er høy. Vi er opptatt av å sikre gode og enkle tiltak for å senke terskelen for inkludering og sikre flest mulig har en jobb å gå til og bidrar i verdiskaping.

Vi jobber for

 • At det skal være enkelt og ubyråkratisk for virksomhetene å gi noen en sjanse til å komme i jobb
 • At NAV skal ha god kunnskap om arbeidsmarkedet og behov hos våre virksomheter, slik at vi sikrer en bedre match mellom kandidater, tiltak og virksomhetenes behov
 • At det må bedre ordninger på plass som kan redusere arbeidsgivers risiko ved utprøving og ansettelse av kandidater med ulike utfordringer og hull i cv
 • At tiltaksarrangørene skal ha gode rammevilkår og forutsigbarhet i sitt bidrag for å få flere kommer i jobb, utvikle tilbud og kvalitet i inkluderingsarbeidet
 • Å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet

Sykepengeordning

Virke jobber for

 • Å reformere sykelønnsordningen for å redusere langtidsfraværet
 • At sykepengeordningen må innrettes slik at vi kan holde flere i arbeid, eksempelvis gjennom mer bruk av graderte sykemeldinger og tettere dialog mellom sykemelder, arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV

Siste oppdateringer

 • : Endringer i arbeidsmiljøloven du bør kjenne til

  Stortingets flertall har vedtatt nye endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene betyr ytterligere skjerpelser i arbeidsmiljøloven. Virke har ikke støttet forslagene og har gjennom den politiske behandlingen pekt på flere uheldige konsekvenser forslagene kan få for våre medlemmer. De vil gi mer administrasjon og være kostnadsdrivende, men kan også gi flere tvister. Flere bestemmelser vil videre være krevende å etterleve i praksis.

  Blant de mest sentrale endringene er:

  • Arbeidstakerbegrepet tydeliggjøres ved å utvide kriteriene for hvem som skal regnes som arbeidstaker og ikke oppdragstaker, og det legges til grunn en omvendt og forhøyet bevisbyrde på arbeidsgiver. Det betyr at en ved tvist legger til grunn at en er arbeidstaker med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det er et oppdragsforhold.
   Stortingsflertallet har videre bedt regjeringen gi Arbeidstilsynet påleggskompetanse på arbeidstakerbegrepet.
  • Det stilles krav om at det skal velges verneombud for alle virksomheter med mer enn 5 ansatte. For virksomheter med mindre enn 5 ansatte kan partene i virksomheten avtale at det ikke skal være verneombud. Arbeidstilsynet kan fastsette at de likevel skal ha verneombud.
  • Verneombudets ansvar utvides til også å dekke innleide arbeidstakere og oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.
  • Det stilles krav om etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU) for virksomheter som jevnlig har mer enn 30 ansatte. Arbeidsmiljøutvalg skal også etableres i virksomheter med mellom 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det. Arbeidstilsynet kan videre bestemme at det skal etableres AMU i virksomheter med mindre enn 30 ansatte.
  • Det stilles krav om drøftingsorgan i konsern som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Samarbeidet skal etableres i samråd med et flertall av arbeidstakere i konsernet, eller en eller flere fagorganisasjoner som representerer et flertall i konsernet.
  • Drøftingsplikten utvides til også å gjelde arbeidsgivers valg og behandling av selvstendige oppdragstakere og innleide arbeidstakere. Plikten utvides videre slik at det vil innebære drøfting med tillitsvalgte om bruk av deltid, midlertidige ansettelser, innleie, selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.
  • Arbeidsgiveransvar i konsern utvides. Det innføres en ny plikt til å tilby annet passende arbeid for arbeidstakere som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. I tillegg innføres ny fortrinnsrett. Disse vil gjelde på tvers av foretak i konsernet. Det stilles videre nye krav til oppsigelsen, slik at det skal opplyses om hvilke foretak som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet. Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for å ikke oppfylle nye plikter for å tilby annet passende arbeid i konsernet.

  Det gis rett til fast ansettelse for midlertidig ansatte etter tre års sammenhengende midlertidig ansettelse.

  Stortinget har ikke fastsatt ikrafttredelsestidspunkt, men uttrykker at endringene kan tre i kraft på ulike tidspunkt.

  Les hele saken på Stortinget og se voteringsoversikten her

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.