IA bransjeprogram for sykehus

Bransjeprogrammet i sykehus skal bidra til å nå IA- avtalens målsetninger om redusert sykefravær, redusert frafall og forebyggende arbeidsmiljø.

Styringsgruppen for bransjeprogram sykehus består av representanter fra: LO, Fagforbundet, FO, Unio, Norsk sykepleierforbund, YS, Delta, Akademikerne, Legeforeningen, Virke, Arbeidstilsynet, NAV og de fire regionale helseforetakene.

Styringsgruppen ledes av Spekter. Cecilie Aronsen Opdan er programleder og sekretær for styringsgruppen. 

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Hovedsatsningen til bransjeprogram IA sykehus for 2020 er rettet mot forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I den forbindelse videreutvikler og bredder vi ut en godt utprøvd arbeidsmiljømetodikk ved navn «Der skoen trykker». Kjennetegn ved denne metodikken er systematisk og målrettet innsats, god ansattinvolvering og godt partssamarbeid.

Metodikken er utprøvd både på Sørlandet sykehus og Akershus Universitetssykehus med gode resultater i reduksjon av sykefravær. Metoden er kunnskapsbasert, har et langsiktig, systematisk og målrettet fokus og vil inngå som en integrert del av sykehusene sitt HMS-arbeid.

Rekrutteringsprosessen av sykehus startet rett før sommeren 2020, og over 40 pilotenheter har meldt sin interesse. Det er representanter fra alle helseregionene, og det er både enkeltseksjoner og hele avdelinger med mange ansatte som er med.

Flere av sykehusene ønsket langt større deltagelse etter gjennomført pilot så motivasjonen er stor for deltagelse og til å lære seg metodikken raskt. Det er god representasjon fra både somatikk, psykiatri, medisinske støttefunksjoner og intern service.

Tre inngangskriterier for deltagelse

 • Potensial for reduksjon i sykefravær
 • Arbeidsmiljøutfordringer
 • Høy grad av motivasjon for deltagelse

Slik skal vi lykkes

 • Regionale innsatsteam

  Det er nå etablert regionale innsatsteam. Målet er at sykehusene selv skal kunne jobbe selvstendig med metodikken etter bistand fra innsatsteamet. Det regionale innsatsteamet skal fungere som implementeringsteam for å kunne gjennomføre «Der skoen trykker» i langt flere enheter. Innsatsteamene vil sikre god kompetanseoverføring ved å jobbe tett sammen med sykehusets interne ressurser og eventuelt IA-rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter.

 • Opplæringsaktiviteter

  Det inviteres til egne opplæringssamlinger i metodikken «Der skoen trykker». Sykehusenes interne ressurser og IA- rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter inviteres inn til regionale opplæringsdager. Innsatsteamene vil bistå i de første prosessene sammen med interne ressurser og gjennom dette bidra til opplæring.

  Samlingene vil være 3-delt:

  • en workshopsamling
  • en digital samling
  • en oppfølgingsdag

  Det vil også komme er eget kompetanse- og utviklingsprogram for ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste skal sikre felles kunnskapsgrunnlag.

 • Følgeforskning

  For å bidra til kontinuerlig forbedring og læring, legges det opp til en løpende forskningsbasert evaluering av tiltaket. AFI skal sikre data på hvorvidt «Der skoen trykker» gir de ønskede resultatene knyttet til sykefravær, arbeidsmiljøfaktorer og økonomi som vi ønsker. Følgeforskningen vil også kunne gi oss ny kunnskap som kan bidra til videreutvikling av metodikken, samt rette fokus på forbedrings-områder knyttet til de organisatoriske forholdene ved sykehusene

 • STUNTH: Innføring av Helseplattformen

  I forbindelse med det nasjonale målet om «En innbygger – en journal» er Midt-Norge pilot for utprøving av en teknologisk løsning; Helseplattformen.

  Endringer i journalsystemet, som skal gjøres i alle landets helseregioner, er en meget omfattende digital og organisatorisk omstilling i helseforetakene og vil ha en betydelig påvirkning på de ansattes arbeidsprosesser og samhandlingsformer.

  Implisitt i dette ligger det en sannsynlig påvirkning på arbeidsmiljø, trivsel, helse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

  Det skal gjennomføres et forskningsprosjekt, STUNTH, som skal kartlegge, analysere og dokumentere disse virkningene, samt foreslå forebyggende intervensjoner som kan øke sannsynligheten for vellykket implementering og hindre digital marginalisering/tidlig avgang fra arbeidslivet. En av intervensjonene som skal studeres er «Der skoen trykker».

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.