Veien til grønn verdiskaping – fra ord til handlekraft

​Arbeidet med å redusere utslipp og miljøavtrykk kan skje på flere nivåer og med ulike ambisjonsnivå. Noen virksomheter vil jobbe med flere områder samtidig, mens andre velger å fokusere innsatsen ett sted. For mange vil det å «rydde i eget hus» og gå gjennom innkjøpsavtaler være det viktigste. For andre er det naturlig å ta et steg videre å knytte grønn omstilling tettere mot forretningsutviklingen til virksomheten og se på selve forretningsmodellen. ​

Finn ut mer om de ulike områdene din virksomhet kan jobbe med for å bli mer klima- og miljøvennlig ved å gå inn på de ulike trinnene under.

Virkes arbeid med bærekraft​

Virke organiserer virksomheter innen privat tjenesteytende næring, også kalt handels- og tjenestenæringen. Omtrent halvparten av virksomhetene innen handels- og tjenestenæringen svarer i 2022 at det er viktig at deres virksomhet blir mer klima- og miljøvennlig, hvorav 19 prosent anser det som kritisk viktig.

En av de største farene vi gjør i arbeidet for økt bærekraft er imidlertid å ta det som en selvfølge at alle vet hva de skal gjøre og hvor de skal starte. En av henvendelsene Virke oftest får knyttet til bærekraft er «om vi kan få noe hjelp til å komme i gang?» Det fikk oss i Virke til å stille oss følgende spørsmål: Hva gjør virksomhetene i tjenesteytende næring allerede og hva mer kan de gjøre? Svaret på hva virksomhetene gjør i dag er at det ikke finnes nok gode datakilder til å si noe om dette. Å ikke vite hvor vi står i dag, er en utfordring når Storting, regjering og næringsliv daglig diskuterer hva vi skal gjøre for å lykkes med den store omstillingsjobben videre. Eller enda verre – at beslutninger om nye krav og reguleringer tas på galt grunnlag.

Vi har gode datakilder for enkelte næringer, særlig sektorer som består av store virksomheter, men vi vet for lite om hva bredden av norsk næringsliv faktisk gjør. Skal vi kunne utvikle treffsikre virkemidler og innsats er vi avhengige av å vite mer. Dette var bakgrunnen for at Virke tok initiativ til undersøkelsen «Handlekraft». Gjennom den vil vi måle – og gi et ærlig bilde – av status for omstillingsarbeidet i handels- og tjenestenæringen. Spørsmålene vi stiller i Handlekraft er basert på en vurdering av hvor fotavtrykket til handels- og tjenestenæringen er størst og de områdene innenfor klima- og miljø vi mener handels- og tjenestenæringen har vesentlig påvirkning på. 

Les mer om Virkes politiske arbeid

Script

Trinn 1

Rydde i eget hus

Hele åtte av ti virksomheter innen handels- og tjenestenæringen ønsker at driften av egen virksomhet skal bli mer klima- og miljøvennlig. Samtidig har bare halvparten en strategi for hvordan og kun x % er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Veien til å sertifisere seg og innføre miljøledelse i virksomheten kan synes lang og bratt for mange, spesielt små og mellomstore virksomheter. For å hjelpe dere i gang har Virke laget et gratis, digitalt verktøy. Sjekk ut dittspor.no og få hjelp til å lage en plan for bærekraftsarbeidet i din virksomhet.

Script

Alle virksomheter kan gjøre tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig drift. Å redusere energiforbruket og sortere avfallet bedre er blant de enkleste og mest kostnadseffektive klima- og miljøtiltakene. Miljøsertifisering av virksomheten kan hjelpe virksomheten å innføre miljøledelse og sette arbeidet med klima- og miljø inn i et system. 

Resultatene i Handlekraft viser at flere fortsatt har en vei å gå når det gjelder å stille krav til avfallshåndtering og til å redusere energiforbruket i egne lokaler. Andelen miljøsertifiserte virksomheter er økende, men fortsatt på et lavt nivå.

Script

Les mer om de ulike områdene din virksomhet kan se nærmere på for å redusere fotavtrykket fra egen drift:

Energieffektivisering er avgjørende for å redusere klimagassutslipp

Næringsbygg står for 14 % av energiforbruket i Norge.  Skal Norge nå klimamålene og ha nok fornybar energi i framtiden, må bygninger bli mer energieffektive. 

SINTEF anslo i 2021 at sparepotensialet i norske næringsbygg er 16 TWh frem mot 2050. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til 1 million husholdninger. 

12,5 TWh kan utløses ved å gjennomføre tiltak som å overvåke energiforbruket, optimalisere driften av de tekniske anleggene og ta i bruk eiendomsteknologi. Resten av potensialet utløses gjennom nybygg og rehabilitering. 

Resultatene i Handlekraft 2022 viser at det er flere som kan gjøre mer for å effektivisere energibruken sin.

Kilde: Potensial- og barrierestudie - Energitjenester i næringsbygg», SINTEF 2020

Hvordan kan din virksomhet redusere energiforbruket? 

Totalt 49 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen oppgir at de har justert ventilasjonsanlegget for å redusere energiforbruket sitt. 46 prosent har redusert temperaturen i lokalene for å kutte strømforbruket.

Når det gjelder energitiltak som krever større investeringer slik som styringssystem for lys, ventilasjon og varme, samt etterisolering/skift av vinduer, er det færre som har gjort dette for å redusere energiforbruket til virksomheten. 

Script

Flere finner energieffektivisering lønnsomt

Strømprisen i 4. kvartal i 2021, uten avgifter og nettleie, var det høyeste prisnivået SSB har målt i statistikken noen gang, uavhengig av kvartal. For de tjenesteytende næringene steg kraftprisene med 130% fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. 

De høye energiprisene den siste tiden kan ha bidratt til at virksomhetene har gjennomført flere tiltak som reduserer energiforbruket sammenlignet med 2021. Sammenligner vi resultatene fra Handlekraft 2022 med 2021, ser vi tydelig at flere virksomheter gjennomført tiltak sammenlignet med for bare ett år siden.

Script

Leitakere sliter med å stille krav til energi og miljø

Strømprisen i 4. kvartal i 2021, uten avgifter og nettleie, var det høyeste prisnivået SSB har målt i statistikken noen gang, uavhengig av kvartal. For de tjenesteytende næringene steg kraftprisene med 130% fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. 

De høye energiprisene den siste tiden kan ha bidratt til at virksomhetene har gjennomført flere tiltak som reduserer energiforbruket sammenlignet med 2021. Sammenligner vi resultatene fra Handlekraft 2022 med 2021, ser vi tydelig at flere virksomheter gjennomført tiltak sammenlignet med for bare ett år siden.

Script

God avfallshåndtering reduserer utslipp

Vi reduserer klimautslipp betydelig ved å håndtere avfallet vårt riktig. Avfall kan gjenvinnes, forbrennes, og som siste utvei deponeres. At utslippene av klimagasser fra avfallssektoren har gått ned siden 90-tallet, tross økning i avfallsmengdene, skyldes overgang fra deponering til forbrenning med energiutnyttelse, og at mer avfall sendes til materialgjenvinning. En viktig forutsetning som bidrar til å begrense klimagassutslipp fra avfallshåndtering, er derfor at både næringslivet og husholdningene sørger for en god sortering som tilrettelegger for materialgjenvinning.

I 2020 kastet næringslivet og innbyggere i Norge 11,6 millioner tonn avfall (SSB – tabell 10514). Tjenesteytende næringer stod for 13 prosent av den avfallsmengden. Det er en nedgang på hele 30 prosent fra året før. Avfallsmengden fra tjenesteytende næringer har hatt en stigende trend lenge. Om nedgangen er et unntak eller starten på en fallende trend gjenstår å se. Mengden avfall er tett koblet sammen med verdiskaping og 2020 var et unntaksår for store deler av tjenestesektoren. Framover er det ventet økt verdiskaping innen tjenesteytende næringer. For å unngå økt avfall fra tjenesteytende næringer, vil det derfor være helt avgjørende å bryte sammenhengen mellom økt verdiskaping og avfallsmengde, i tillegg til å øke gjenvinningsgraden.

Hvilke tiltak kan gjøres i virksomheten for å sortere avfallet bedre?

Script

Resultatene i Handlekraft 2021 viser at de fleste virksomheter i handels- og tjenestenæringen har mye å gå på når det gjelder å stille krav om avfallshåndtering til omgivelsene sine. Det er et tydelig skille mellom tiltak virksomheten gjør i sin daglige håndtering av avfall og hvilke grep de har tatt når det gjelder de ytre rammene for avfallshåndtering. 

Undersøkelsen viser at over halvparten har merket egne avfallsbeholdere, informert sine ansatte om avfallssortering og fulgt med på sorteringsgraden i virksomheten. Men flere må bli tøffere til å stille krav til byggeier og underleverandører. Kun tre av ti har stilt krav til byggeier og/eller underleverandør, mens hver fjerde har gjennomgått egen avfallskontrakt for å sortere avfallet bedre. 

I tillegg til å sortere avfall bedre, må også mengden avfall reduseres. Sirkulære tjenester og forretningsmodeller bidrar til redusert avfall, men man kan også stille krav til type og mengde emballasje. Les mer om sirkulærøkonomi under trinn 5 og krav til emballasje under trinn 2. 

Miljøsertifisering og innføring av miljøledelse​

I Handlekraft 2022 oppgir totalt to av ti virksomheter i handels- og tjenestenæringen at de har en eller annen form for miljøsertifisering. De mest brukte sertifikatordningene i Norge er Miljøfyrtårn  og ISO14001, samt EMAS. Det finnes også bransjerettede sertifiseringsordninger som BREEAM innenfor byggenæringen og Travelife for reiselivsbransjen. 

Din virksomhet må selv vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomgå en miljøsertifisering, og eventuelt hvilken ordning som passer best. Både størrelse på virksomheten, type virksomhet og behovet for å sertifisere seg har betydning for valget. Til høyre kan du lese mer om de to mest brukte generelle miljøsertifiseringsordningene. Stiftelsen Miljøfyrtårn har også gjennomført en sammenlikning av Miljøfyrtårn og ISO 14001. Den kan du se her. (Miljøsertifiseringer | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Fordeler med å være miljøsertifisert kan være at man enklere kan dokumentere virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid i forbindelse med anbudskonkurranser eller ved etterspørsel fra kunder. Miljø er også et kriterium i offentlige anbud.  

For en del mindre virksomheter kan det oppleves som utfordrende å sertifisere virksomheten sin. Da kan verktøy som «Ditt Spor» (https://www.dittspor.no/) være et bedre sted å starte. Her får du hjelp til å ta tak i det mest vesentlige først. For noen kan dette fungere som et første trinn på vei til en miljøsertifisering av virksomheten. 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. For at en virksomhet skal bli et miljøfyrtårn må den oppfylle definerte miljøkriterier på styringssystem og indre- og ytre miljøaspekter. Ordningen er tilrettelagt for over 80 bransjer. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårnsertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

ISO14001:

ISO 14001 er en internasjonal miljøsertifiseringsordning. Den er utformet for å kunne implementeres i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, virksomhetstype, eierform eller antall lokaliteter en opererer på. ISO 14001 er en del av standardserien ISO 14000, som omhandler miljøledelsessystemer. Standarden passer for alle typer virksomheter, men er i dag mest brukt blant større virksomheter i Norge. Her kan du lese mer om ISO 14001. ( https://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/miljostyring----iso-14000/iso-14001-for-miljo--ny-utgave-2015/)

Antall miljøsertifiserte virksomheter i dag og fremover​

Script
Script

Trinn 2

Klima- og miljøkrav til varer og leverandører

Når det kommer til innkjøp av varer og tjenester, må virksomheter i handels- og tjenestenæringen benytte seg mer av egen forbrukermakt. Det finnes en rekke lover og regler fra det offentlige om hvordan virksomheter kan og ikke kan operere med hensyn til klima og miljø. Utover dette har offentlige og private aktører stor påvirkning gjennom å bruke egen innkjøpsmakt. Handlekraft viser at langt flere kan stille miljøkrav når de kjøper inn varer og transporttjenester.

Les mer om de ulike områdene din virksomhet kan forbedre når det gjelder klima- og miljøkrav til varer og leverandører:

 • Utvalget av varer og tjenester
 • Emballasjebruk

Å stille krav til eksisterende varer og tjenester som man som virksomhet benytter seg av selv eller tilbyr sine kunder, er et første steg. Dersom man som virksomhet ønsker å være med på utviklingen av mer klima- og miljøvennlige produkter, tjenester og forretningsmodeller, krever det mer samarbeid med andre. Les mer om dette under trinn 4 om innovasjon og samarbeid.

Script

Hvor mange tilbyr klima- og miljøvennlige produkter og tjenester i dag?

Script

6 av 10 virksomheter i handels- og tjenestenæringen tilbyr klima- og miljøvennlige produkter eller tjenester i dag. For virksomhetene som tilbyr klima- og miljøvennlige produkter og/eller tjenester utgjør dette i snitt 50 prosent av den årlige omsetningen deres.

Potensialet for at flere tilbyr mer klima- og miljøvennlige varer og tjenester og i større omfang enn i dag, er stort. Viljen er også stor i følge resultatene i Handlekraft. På spørsmål om virksomheten ønsker å utvikle mer klima- og miljøvennlige produkter eller tjenester, svarer 2 av 3 virksomheter ja. 

Å tilby klima- og miljøvennlige produkter og tjenester kan være et konkurransefortrinn for din virksomhet. Tall fra ulike forbrukerundersøkelser indikerer at etterspørselen øker og at folk har tro på at det er mulig å påvirke klima- og miljø med egen kundeadferd (Opinion, forbruker og bærekraft 2021). Halvparten av forbrukerne mener valgene de tar i hverdagen bidrar til en mer bærekraftig utvikling (Opinions undersøkelse (Opinion Forbruker og bærekraft 20219). At så stor andel av forbrukerne har tro på at egen innsats kan se ut til å gi utslag i kundeadferden. 2 av 3 sier at miljømerking er et viktig verktøy når de skal velge produkt (Kilde: Norsk  forbrukerundersøkelse på oppdrag for Miljømerking Norge (Yougov 2020)). 

Det er flere virksomheter innen varehandel som oppgir at de tilbyr klima- og miljøvennlige produkter og/eller tjenester, enn i andre deler av handels- og tjenestenæringen. Årsaken til at varehandel skiller seg ut kan ha sammenheng med at det er vanligere å miljømerke produkter enn tjenester. Et spennende unntak ser vi i bilvaskebransjen hvor det nå er en rask utvikling i miljømerking av bilvaskehaller. Uno-x vaskehaller blir snart et landsdekkende tilbud med miljømerkede vaskehaller. Link: https://svanemerket.no/nyheter/skal-tilby-svanemerket-bilvask-over-hele-landet/

Trinn 3

Hvordan kan du bidra til å kutte utslipp fra transport?

Utslipp i forbindelse med transport er den største kilden til direkteutslipp fra tjenesteytende næring. 

Transportsektoren står for nesten en tredjedel av alle klimagassutslippene i Norge (SSB- tabell 09288) og myndighetenes ambisjonen om å kutte utslipp innen transport er høy. Det er særlig utslipp fra veitrafikk som bidrar til høye utslipp. 

Klimakur 2030 er norske myndigheters bruksanvisning på hvordan de skal kutte utslipp. Den har identifisert veitrafikk som det området med størst potensial for utslippsreduksjon fram mot 2030. Dette inkluderer to viktige mål: 

- 100 % av nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025 

- 50 % av utslippene fra transportsektoren skal kuttes innen 2030

Myndighetene har et stort ansvar som tilrettelegger for at utslippene i transportsektoren går ned gjennom blant annet økonomiske virkemidler og investeringer i infrastruktur. Dere som virksomhet kan bidra med å gå i dialog med leverandører om mer effektive transport- og logistikkløsninger som transportvolum, tredjepartslogistikk og samlasting utenfor store byer. Dere kan stille miljøkrav til transporttjenestene dere bruker og/eller investerer i. Dere kan også ta en gjennomgang av virksomhetens forretningsmodell og hvordan den legger opp til bruk av transporttjenester. 

Kun en av seks virksomheter stiller ofte eller alltid miljøkrav når de kjøper inn transporttjenester

Bare 16 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen oppgir i Handlekraft 2022 at de ofte eller alltid stiller miljøkrav når de kjøper inn transporttjenester. Hver fjerde stiller aldri miljøkrav når de kjøper inn transporttjenester. Hele 32 prosent svarer at spørsmålet ikke er aktuelt.

Script

Kun en av seks virksomheter stiller ofte eller alltid miljøkrav når de kjøper inn transporttjenester

Script

Handels- og tjenestenæringen stiller oftere krav i 2022, sammenlignet med 2021.  Samtidig er det fortsatt svært få som stiller miljøkrav når de kjøper transporttjenester. Andelen som opplever at spørsmålet ikke er aktuelt er dessuten høy. Det finnes imidlertid svært få virksomheter som ikke får levert varer ved bruk av transporttjenester. Det er derfor nærliggende å anta at ledere i handels- og tjenestenæringen enten ser få muligheter til, ikke finner det lønnsomt eller har lav bevissthet rundt det å påvirke og stille krav til hvordan varene blir levert.

Handlekraft 2022 viser at 20 prosent av virksomhetene har en strategi for å redusere utslipp fra varetransport. Få hjelp til å lage en strategi du også ved å gå inn på dittspor.no. 

Kilde: Handlekraft 

«Handlekraft» er Virkes kartlegging av hvor langt virksomheter i handels- og tjenestenæringen har kommet i arbeidet med å bli mer bærekraftige og omstille seg til en sirkulær økonomi.

Opinion AS har på oppdrag for Virke gjennomført undersøkelsen om hva virksomheter i handels- og tjenestenæringen gjør innen klima, miljø og sirkulær økonomi. Spørsmålene spenner fra grunnleggende arbeid, som å sortere avfall og redusere energibruk i bygg, til samarbeid med leverandører og utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller.

Selve datainnsamlingen er gjennomført på telefon blant et representativt utvalg virksomheter i privat tjenesteytende næring. Intervjuobjekt er daglig leder eller tilsvarende. Dataene er vektet på geografi, størrelse og bransje. 

Undersøkelsen ble gjennomført blant 753 virksomheter i 2022 i perioden mars – mai. En lignende undersøkelse ble gjennomført i 2021 med 648 respondenter, og enkelte resultater sammenlignes der det er mulig. 

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Sirkulærøkonomi i handels- og tjenestenæringen», som er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Virke.

Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

Verktøyet Ditt spor hjelper deg å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd. Gå fra ord til handling med tiltak som gir positiv økonomisk, sosial og miljømessig effekt!

Slik fungerer det

Kom i gang

Oversikt_1.png

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.