Finans

Virke samler en rekke finans- og økonomibedrifter, hovedsakelig innenfor inkasso, regnskap og fintech. Vi har også virksomheter innenfor bank og forsikring. Våre medlemmer i finansnæringen representerer rundt 5000 arbeidsplasser i 500 bedrifter. Dette er bedrifter som har et viktig samfunnsoppdrag i norsk økonomi, de utgjør en viktig støttefunksjon for næringslivet, og de kan være med å skape innovative finansielle løsninger for fremtiden.

Om norsk inkassobransje

Inkassoselskapene sikrer en effektiv og forsvarlig innkreving av ubetalt gjeld. Et viktig økonomisk prinsipp når man tar opp lån eller kjøper noe på kreditt er å betale tilbake. Bedrifter og næringsliv er hyppige brukere av disse tjenestene. Inkassoselskapene krever inn penger for varer og tjenester kjøpt på kreditt, som ikke er betalt innen fristen. Selskapene hjelper forbrukere med stor og uoversiktlig gjeld å finne gode betalingsløsninger. Virke arbeider for at bransjen skal ha gode rammevilkår som gjør at de kan ivareta samfunnsoppdraget på en best mulig måte, og bidra til gode betalingsvaner og en sunn økonomi.

Fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Tre viktige grep bransjen må ta

Vi tror fintech-bransjen kan klare seg gjennom ruskeværet de står i, og at finansteknologi på sikt kan bli en stor og spennende næring for Norge, som kan konkurrere med våre nordiske naboer. Dette må til:

 • 1, Konkurranse eller samarbeid?

  Det har lenge vært en bransjediskusjon om det er lurt å samarbeide tett med konkurrentene og de tradisjonelle finansinstitusjonene (bankene) eller ikke. En problemstilling er at disse miljøene er krevende å få til gode samarbeid med. De sier at de vil, men i praksis stiller de ikke opp. Vi mener det er lurt å holde seg inne med de store, tunge teknologimiljøene i de etablerte bankene.

  Men det kan også være bra å finne møteplasser og arenaer for informasjonsutveksling og utvikling av nye forretningsmodeller, der bankene ikke er tilstede. Det er hos dem reguleringene har åpnet for å ta markedsandeler. Her kan både Fintech Norway og Virke være gode alternativer, og vi skal jobbe videre med disse arenaene gjennom vårt gode samarbeid fremover.

 • 2. Være tålmodige

  Vi må dessverre smøre oss med tålmodighet og jobbe systematisk. For utålmodige gründere er det kanskje det verste man kan si. For hva er poenget med å være tålmodig om man ikke klarer å holde skipet flytende, og skaffe inntekter til egen virksomhet?

  Vi må vise politikere og beslutningstakere hva som er de største utfordringene akkurat nå, og hva som må til for å lette hverdagen til gründerne. Vi skal gjøre vårt, men her må også politikerne virkelig komme på banen om vi skal klare å holde tritt med krevende internasjonal konkurranse.

 • 3. Systematisere det politiske arbeidet

  De siste årene har det gått inflasjon i fintech-arrangementer. Det har helt sikkert bidratt til en god konferanse-økonomi for flere, men det endrer ikke på dagens reguleringer. Nå er det på tide å gå tilbake på tegnebrettet.

  Vi må se nærmere på hva som skal til for å få til de strukturelle endringene for at bransjen skal kunne konkurrere med både sterke banker og finansinstitusjoner, og være relevante også på den nordiske scenen. Myndigheter og beslutningstakere må få opp øynene for oss som bransje. Dette skal vi ta fatt på fremover.

Gjeldsforespørsler

Har du mye gjeld du ønsker å få oversikt over?

Da må du ta kontakt med inkassoforetakene i denne oversikten

Dersom du ikke vet hvilket inkassoselskap som har dine saker, kan du sende en epost til alle på denne måten:

 1. Opprett ny e-post
 2. Skriv at du ønsker innsyn i eventuelle saker som er registrert i ditt navn
 3. Opplys om fullt navn og kontaktdetaljer, men ikke sensitive opplysninger som personnummer og kopi av ID
 4. Kopier alle adresser fra listen ovenfor og lim inn i mottakerfeltet «blindkopi»
 5. Trykk send. Det enkelte inkassoforetak vil ta direkte kontakt med deg.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Politikerpitch for gründere

  Gründere er vant til å måtte pitche ideene sine på tre minutter for å få støtte. Så hvorfor ikke la politikerne gjøre det samme? Meld deg på, og følg med direkte tirsdag 10. oktober! 

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Startup?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!
Som gründer av en nyoppstartet bedrift er kanskje ikke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon det første du tenker på. Men medlemskapet i Virke gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase, blant annet juridisk rådgivning innen HR og arbeidsrett.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Følgede er inkludert i prisen:

  Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

  Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

  Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

  Oppdateringer for inkassobransjen

  • Årsmøte

   Bransjefelleskapet for inkasso har årsmøte 18. april kl 10:00 på Teams. Innkalling og årsberetning sendes medlemmene skriftlig senest fire uker i forkant. Det er dukket opp en ledig posisjon i Virke inkasso-styret.

   Interesserte kandidater bes ta kontakt med nominasjonskomiteen på epost:

  • Virke inngår samarbeid med Inkassoregisteret AS, og oppfordrer alle våre inkassomedlemmer til å koble seg på deres portalløsning

   Bransjeforeningen Virke Inkasso vil fremover samarbeide tett med Inkassoregisteret AS for å få på plass en inkassoportal som en samlet bransje kan stille seg bak.

   I dag må personer med mye og uoversiktlig gjeld sende epost til 77 inkassoselskaper og be om innsyn i egen sak for å få oversikt over gjelden sin. Det er uholdbart både for personene det gjelder, og for inkassoselskapene som ofte må håndtere enkelthenvendelser manuelt.

   Inkassoregisteret AS er den aktøren som har kommet lengst i å utforme en digital portal. Virke mener det er viktig å koble seg tettere på dette arbeidet og legge til rette for at bransjen raskt kan få på plass en portalløsning, som både små og store inkassoselskaper kan koble seg på.

   Vi mener at vi har mye å tjene på å samarbeid med Inkassoregisteret AS fremover. Det er en fordel at de er en uavhengig aktør, og at selskapet frontes av Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim som begge er gode talspersoner for en sunn privatøkonomi, og som har gjort mye for å hjelpe folk ut av sine gjeldsproblemer gjennom Luksusfellen.

   Virke vil fremover legge til rette for gode møteplasser (webinarer og Teams-møter) der våre medlemmer kan få opplæring i Inkassoregisterets systemer og få svar på alle sine spørsmål. Mer informasjon kommer løpende på Virke Finans sin nettside.

   Det er mange detaljer og avklaringer som må på plass i denne prosessen, og det har vi møtt forståelse for. Inkassoregisteret AS har blant annet gått med på å unnta de minste medlemmene våre (i antall ansatte) for løpende henvendelser ut februar. Dette er de samme selskapene som fikk unntak i januar, og som har fått en egen epost om dette.

   Målet er at hele prosessen blir automatisert slik at inkassoselskapene enkelt kan håndtere alle henvendelsene som kommer, og at privatpersoner i en sårbar situasjon enkelt skal få oversikt over egen gjeld. Dette er et viktig prosjekt som vil komme hele samfunnet til gode.

  • Ny inkassolov og møte med Justisdepartementet

   Virke organiserer i dag 51 av 77 selskaper med inkassokonsesjon hos Finanstilsynet, og vil være en viktig stemme det neste året når viktige rammebetingelser vil komme for bransjen.

   Virke har hatt møte med Justisdepartementet i januar og blitt informert om at inkassoloven igjen er noe utsatt. Den vil ikke bli oversendt Stortinget før sommerferien, og det er uklart hva som blir løpet etter sommerferien. Vi har avtalt et nytt møte på vårparten der vi vil få siste oppdateringer om hva bransjen kan vente seg fremover. Departementet var videre lydhøre for innspill på sammenslåing av krav. Virke inkasso har nylig opprettet en beredskapsgruppe for lovarbeidet, som i et møte skal diskutere muligheten for å gi nye innspill til departementet på dette området. Innspill fra bransjen bes sendes til , så vil lovgruppa ta utgangspunktet i innspillene i det videre arbeidet.

  • Autorisasjonsordningen satt i bero i 2023

   Alle personlige autorisasjonsbevis fra Virke går ut på dato i løpet av 2022, og ettersom ordningen har vært praktisert noe varierende under pandemien, og det vil komme konkrete krav til kompetanse i ny lov, har styret derfor vedtatt at vi foreløpig setter ordningen i bero. Samtidig setter vi ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for et godt kompetanseløp videre for bransjen.

   Vi oppfordrer imidlertid alle til å ta vare på og fortsette og dokumentere kurs, men det er ikke nødvendig å sende dokumentasjonen til Virke helt ennå. Send epost til inkasso@virke.no og merk eposten med «Arbeidsgruppe kompetanse» dersom dere ønsker å delta i gruppen.

  • Fagdag inkasso

   Virke inviterer til inkassofagdag når loven er klar, for det er da vi har behov for å møtes. Mer informasjon og dato kommer.

  Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

  Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

  • Bemanning/rekruttering

   Manpower

   Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

   Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
   Telefon 916 000 75 eller
   e-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Energirådgivning

   Entro

   Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

   Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

   • mindre enn 150 m2
   • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
   • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

   Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Strøm

   Fjordkraft

   Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

   Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
   Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

   Telefon 913 01 300
   E-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Kundesenter

  • Telefon, TV-løsning og Internett

   Phonero

   Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

   Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

   Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

   Telefon: 996 24 089
   E-post:

   Se avtalen (krever innlogging)

   Telenor

   Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

   Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

   Telefon 09000
   E-post

   Se avtalen (krever innlogging)

   Mobit

   Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

   Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

   Telefon 980 00 217
   E-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

   Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

   Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

   Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

   Mobil: 93452381
   E-post: 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Forsikring og pensjon

   Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

   Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

   Telefon 400 02 021
   E-post

   Virke Forsikring

   Storebrand

   Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

   Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

   Se avtalen (krever innlogging)

  Nettverk for ledere

  Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

  Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

  Vurderer du medlemskap i Virke?

  Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene