Helse- og sosialtjenester

Ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester utgjør et viktig mangfold. Tilbudene til våre medlemmer har en klar egenart og representerer sivilsamfunnets engasjement i norsk velferd. Foreninger, lag, menigheter og andre aktører har identifisert behov gjennom å engasjere lokalsamfunn og frivillighet. Derfor arbeider Virke for ideell vekst og økt bruk av ideelle aktører. I sum representerer tjenesteytende ideell sektor 8.9 % av velferdsfeltet.

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Spesialisthelsetjeneste

Ideelle som driver spesialisthelsetjenester har i stor grad samlet seg i Virke. Blant medlemmene finner vi de fleste ideelle sykehusene og DPSene, og en rekke virksomheter som leverer helsetjenester etter avtale med de regionale helseforetakene. Tverrfaglig spesialisert rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er to andre store områder.

Mange av tilbyderne av spesialisert rehabilitering som har et ikke-ervervsmessig formål og som har avtale med de regionale helseforetakene, er organisert i Virke og Virke Rehab. Virke Rehab har et eget bransjestyre, og det arrangeres jevnlig faglige samlinger, i tillegg til et eget FOU- nettverk. Det foregår også forskningsarbeid i multisenterstudeien RehabNytte. FOU-nettverket og RehabNytte er også åpent for virksomheter som ikke er i Virke.

Fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Virke mener

Andelen av spesialisthelsetjenestene som drives av ideelle bør øke til 10 % innen 2030, igjennom reserverte konkurranser. Det bør legges særlig til rette for at ideelle aktører kan delta i helseforetakenes plan- og utviklingsarbeid. Det bør etableres et register for ideelle aktører i velferden, slik at offentlige myndigheter enkelt kan orientere seg.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Lansering av rapport om arbeids- og inkluderingsbransjens samfunnsverdi

  Menon Economics har på oppdrag av Virke sett nærmere på inkluderingsbransjens samfunnsverdi.

 3. Lansering av rapport: «Arbeidsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse»

  Norge har et stort forbedringspotensial når det gjelder å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. PROBA samfunnsanalyse har derfor på oppdrag fra Virke samlet kunnskap om barrierer og muligheter for deltakelse.

Kommunale tjenester

Virke er den viktigste organisasjonen for ideelle aktører som driver ulike former for helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i kommunene. Våre medlemmer driver blant annet sykehjem, avlastningstilbud og botilbud. Medlemmer driver også virksomheter innen psykisk helsearbeid og barnevern.

Virke mener

Vi tror at mange kommuner kan vinne mye på å styrke samarbeidet med det sivile samfunnet både innenfor egen kommune og på tvers av kommunegrenser. Dialogbaserte partnerskap kan være en ramme for dette.

Virke anbefaler derfor at flere kommuner inviterer ideelle aktører til dialog om hvordan deres samfunnsutfordringer kan møtes og at flere kommuner bør vedta egne strategier med målsettinger om ideell vekst. Virke arbeider for at det etableres en kompensasjonsordning for historiske pensjonsforpliktelser for ideelle aktører som har drevet tilbud på vegne av kommuner. 

Nettverk for sykehjemledere

Ledere på sykehjem har stort ansvar, både som arbeidsgiver og omsorgsyter til beboere. Hvordan ivareta begge uten bekostning av den ene? Her får du mulighet til å utvikle virksomheten og eget lederskap, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

Kontakt

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene