Ideell og frivillighet

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor). Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser. Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. Som medlem av Virke står du aldri alene.

Virke Ideell og frivillighet består av 1 100 medlemmer. Vi har nettverk inn i de politiske partiene, og elsker å jobbe i spennet mellom det pulserende politiske livet og den tette kontakten med medlemmene våre.

Revidert nasjonalbudsjett

Det settes av midler til å kunne kompensere private og ideelle aktører innen utdanning, barnevern og helsefeltet for et betydelig økt kostnadsnivå. Vi vil understreke viktigheten av å kompensere ideelle avtaleparter på lik linje som offentlige virksomheter.

 • Det bevilges penger til økt kapasitet og vekst for ideelle aktører innen barnevern

  Det er vi glade for. For å løse de store utfordringene barnevernet står overfor trenger vi bidrag fra flere gode aktører.

  Vi vet at det er mange barn som venter på fosterhjem, så det er positivt at det settes av egne midler til spesialiserte fosterhjem.

 • Økte bevilgninger til NOKUT for å akkreditere fagskoletilbud og for å sikre institusjonsakkreditering

  Det er bra. Dette har vært til stort hodebry for våre utdanningsmedlemmer som har opplevd lange ventetider på å få godkjent tilbud de har utviklet og som blir svært forsinket med å levere tilbud som er sterkt etterspurt av arbeidslivet.

  Vi har jobbet for vekst i fagskolesektoren over tid og har tatt til orde for å sikre at rammene er på plass for at fagskolesektoren kan vokse.

 • Økning i investeringstilskuddet til heldøgnsomsorg

  Dette kommer godt med. Det er store behov for heldøgnsomsorg i kommunene.

  For å møte disse behovene må kommunene tilrettelegge for at også ideelle aktører kan etablere og bygge opp gode tilbud.

 • Manglende dekning av historiske pensjonskostnader for ideelle aktører

  Ideelle aktører innen helse, omsorg og utdanning har store kostnader knyttet til dette og som ikke dekkes per i dag. Det haster å få på plass en ordning som ivaretar disse kostnadene. 

  Vi tar opp med Stortinget at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak om kompensasjon for historiske pensjonskostnader i kommunal og fylkeskommunal sektor.

 • Inflasjonsjustering

  Vi ber Stortinget uttrykke forventninger til kommuner og statlige foretak om å kompensere avtalepartene for reelle økte kostnader i tråd med pris- og lønnsvekst. 

  Anslaget for deflator i nasjonalbudsjettet foreslås økt med 1,5% til 5,2 prosentpoeng i RNB.

  Vi mener det er avgjørende for private og ideelle aktører innen utdanning, barnevern og helse- og omsorgsfeltet at de blir likebehandlet med offentlig virksomhet, slik at disse kan fortsette å levere tjenester av høy kvalitet.  

Konferanse

Ideell- og frivillighetskonferansen – Kompass i ruskevær

Vi har i dag store sosiale bærekraftsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Mange mennesker står utenfor viktige fellesskap i vårt samfunn. Hvordan skal vi ruste ideell og frivillig sektor for fremtiden? Dette blir årets viktigste møteplass hvor vi inviterer ledere og andre ansatte til en dag med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. På årets konferanse gir vi deg gode grep på veien videre.

Meld deg på før 1. juni og få 25 % rabatt!

21. sep. 2023, -

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Bransjestandard for ideell velferd

Bransjestandarden for ideell velferd ble vedtatt av bransjestyret for Virke Ideell og frivillighet i oktober 2022.

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den. Den er avgrenset til virksomheter som yter velferdstjenester. Det vil si tjenester ment å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

Dette gjør vi for ideell og frivillig sektor

Ideell vekst 

Virke Ideell og frivillighet arbeider for å skape rammer for ideell vekst fordi sektoren både har vilje, evne og visjoner om å utvikle seg videre. I forbindelse med et strategisk utviklingsarbeid i Virke kalt “Veikart for ideell vekst” innen helse og velferd, pekte utvalget på følgende overordnede anbefalinger for vekst innen spesialisthelsetjeneste, barnevern og kommunale tjenester: 

 • Å føre en aktiv politikk for ideell vekst på alle nivåer. Politiske vedtak må følges opp konkret og detaljert på alle nivåer i beslutningskjedene. Det krever politisk vilje, bevissthet og styring dersom de ideelle skal vokse. 
 • Å formalisere en definisjon og avgrensning av ideell sektor 
 • Å etablere et register for ideelle virksomheter 
 • At offentlige myndighetsorganer bør få krav om jevnlig dialog med ideelle aktører om vekst og etablering av nye tjenester 
 • At avtaler med ideelle aktører fortrinnsvis får lang løpetid 

  Ideelle er sosiale samfunnsaktører, de avdekker og dekker udekkede behov og de står for en rekke innovasjoner av tjenestene.

  Frivilligheten  

  Norge er verdensmester i frivillighet, den engasjerer bredt. Verdien av å bidra til positive formål og aktiviteter er en viktig motivasjon for deltakelse. Frivilligheten kan bidra mer til å løse samfunnets utfordringer, da trenger vi en politikk som treffer. En viktig forutsetning for vekst er enkle ordninger og forutsigbarhet. Vi arbeider for full regelstyrt momskompensasjon og styrking av grunnstøtten til frivillige organisasjoner.

  Mer enn 500 frivillige organisasjoner er medlemmer i Virke. Vi er en pådriver for mer samarbeid på tvers av sektorer for å fremme en positiv samfunnsutvikling

  Statsbudsjettet:

  • Slik berøres våre medlemmer

   • Virke er opptatt av at regjeringen må sikre gode, inkluderende lokalsamfunn. I dette arbeidet trenger vi en sterk frivillighet, gode oppvekstsvilkår for barn og unge og at de som står utenfor arbeidslivet får god oppfølging og en mulighet til å delta i arbeidslivet.  

   • Det er et politisk mål med full momskompensasjon for frivilligheten. Virke mener at budsjettøkningen på 125 mill. kroner ikke er nok. 

   • Innen helse og omsorg opplever vi at regjeringens omlegging til nye søknadsbaserte tilskuddsordninger skaper stor usikkerhet om videre drift. Mange frivillige og ideelle aktører på årets budsjett blir nå kastet ut i et vakuum i påvente av nye ordninger. Samtidig finnes det organisasjoner som ønsker endringen velkommen, og som ser mulighet til å kunne søke støtte.
    Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger vil nå få søknadsfrist allerede 1. desember 2022.
    Den nye søknadsfristen for 2023 vil gjelde for mange av tilskuddsordningene rettet mot blant annet organisasjoner og stiftelser hvor det er konkurranse om midlene.
   • 5% økt arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over kr 750 000: Vi ber medlemmer være oppmerksomme på denne overaskende endringen, og tar høyde for den i budsjettarbeidet. Vårt standpunkt i høringer fremover er skjerming av ideelle (og frivillige). Vi jobber også for å få forsikringer om at ideelle som har et «sørge-for-ansvar» er unntatt økningen.
   • Psykisk helse: Etter pandemien har forskning og offentlige utredninger pekt på behov for en forsterkning av forebygging, behandling og rehabilitering innen psykisk helse, særlig med tanke på barn, unge og studenter.
    Vi mener derfor det er et paradoks at Mental Helses hjelpetelefon, som fyller 30 år i år, mister øremerkede midler i statsbudsjettet, da det mangler midler til selvmordsforebygging, tross en svært negativ utvikling med tanke på antall selvmord og selvmordsforsøk.
    Det fremlagte budsjettforslaget gir heller ingen vekstmulighet for fontenehusene, selv om det er behov for tilbudet og kommuner sitter klare for etablering. Fontenehus Norge ber om 15 mill. økning av rammen slik at det kan startes 2-3 nye fontenehus i 2023 i samarbeid med kommuner.
  • Barnehage

   For barnehageområdet er det først og fremst foreldre, familier med lav inntekt og familier i Finnmark og Nord-Troms som vil merke en positiv forskjell gjennom statsbudsjettet for 2023:

   • Maksimalprisen for en barnehageplass foreslås redusert til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. For en familie med to barn i barnehage vil det bety en besparelse på ca. 6000 kroner i året.
   • Departementet foreslår å videreføre ordninga med 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt. Departementet foreslår å fastsette inntektsgrensa for ordninga til 615 590 kroner fra 1. august 2023.
   • Det foreslås også å innføre gratis barnehage for tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023.
   • Regjeringen foreslår å gi tilbud om gratis barnehage for alle 1–5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1. august 2023.

   Regjeringen foreslår flere kompetansetiltak og tiltak for å styrke språklig utvikling hos minoritetsspråklige barn:

   • Regjeringen foreslår en økning på 275 mill. kroner til kompetansetiltak for ansatte i barnehage, for å styrke kvaliteten på barnehagelærerutdanningen og øke tilskuddet til økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder.                                                                  
   • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til tiltak for å styrke den språklige utviklingen for minoritetsspråklige barn med 45 mill. kroner i 2023, til totalt 80 mill. kroner.

   Regjeringa legger til grunn følgende sektormål som skal gjelde for barnehagene i 2023:

   – Sterkere felles opplærings- og utdanningsmiljø fremmer inkludering, motivasjon og mestring

   – En mer samordnet og tidligere innsats for alle barn og unge

   – Kunnskapssektoren har tilbud av høyere kvalitet

   – Medarbeiderne i kunnskapssektoren har mer relevant kompetanse

   Vi mener det er beklagelig at regjeringen ikke har tatt mer helhetlige grep for å bedre rammevilkår, eller gjort tiltak for å styrke grunnbemanningen i barnehagene - som er det desidert mest prekære. For eksempel ville kostnadsdekning av pensjon både bidratt til økt økonomisk forutsigbarhet for ideelle aktører og frittstående barnehager i tillegg til å frigjøre midler.

  • Skole

   Hovedlinjene i det fremlagte Statsbudsjettet er prioriteringer som understøtter regjeringens ønske om trygghet for felles velferdstjenester.
   Hovedprioriteringene er:

   • Tidlig innsats
   • Sosial utjevning
   • Flere kvalifiserte medarbeidere
   • Fullføring av VGO
   • Mindre privatisering

   Folkehøgskolene får videreført tilskudd på samme nivå som i fjor, men uten lønns- og prisjustering

   For de ideelle skolene (tidligere Friskolene) kuttes følgende:

   • Særtilskudd til tre skoler med begrunnelse i at de har en «dårlig begrunnelse», at disse særtilskuddene bidrar til «å undergrave tilliten til finansieringssystemet
   • Tilskudd til skoler som ikke gir studie- eller yrkeskompetanse, eks. bibelskolene
   • Private toppidrettsgymnas godkjent av Olympiatoppen får et kutt på 1,7 mill, to godkjente skoler får ikke toppidrettstilskudd, et tegn på at skolene ikke likebehandles i forvaltningen.

   Regjeringen foreslår 500 nye fagskoleplasser.

   Noen gode nyheter:

   • En satsning på unge under 30 år «Ungdomsløftet» - slik at disse ikke skal stå alene uten helsehjelp eller støtte til jobb og studier.
   • Aldersgrensen for unge som kommer inn under Oppfølgingstjenesten økes til 25 år.
   • En økning av borteboerstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelever
   • En økning av tilskuddet til flere læreplasser
   • En styrking av voksnes rett til språkopplæring og rådgivning i grunnopplæringen
   • En satsning på praktisk-estetiske fag i etter- og videreutdanning
  • Barnevern

   Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har de seneste årene behandlet over 40 klager om barnevernssaker mot Norge. For å møte utfordringene er det satt i verk endringer for å styrke kvaliteten på arbeidet i barnevernet. Stortinget vedtok forslag til ny barnevernslov våren 2021, jf. Prop. 133 L (2020–2021) og Innst. 625 L (2020–2021).

   Tiltakspakke for å styrke det kommunale barnevernet
   Regjeringa foreslår i 2023 ei tiltakspakke på 25 mill. kroner for å styrke arbeidet med å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet. Tiltakene skal svare ut utfordringer i kommunalt barnevern som tidligere tiltak ikke adresserer i stor nok grad. Bevilgingen skal gå til å styrke styring og ledelse i kommunalt barnevern, styrke tilbudet med kommunale veiledningsteam og u institusjonstilbudet i barnevernet for å gjøre institusjonene bedre i stand til å ta vare på barna med de største og mest samansatte behovene.tvide tilbudet av hjelpetiltaket multisystemisk terapi (MST) eller liknende tiltak.

   Legge til rette for økt bruk av ideelle aktører
   Regjeringen ønsker å styrke det statlige Det ble prioritert 150 mill. kroner til dette i 2022. Styrkingen skal også legge til rette for økt bruk av ideelle aktører og reduserte kjøp fra kommersielle aktører, i tråd med målene i regjeringsplattformen om gradvis å fase ut de kommersielle aktørene og sikre de ideelle aktørene langsiktige avtaler med det offentlige. Bufdir har inngått nye, langsiktige og løpende avtaler med ideelle leverandører, med en betydelig høyere grad av kjøpsgaranti enn tidligere. Direktoratet arbeider også med anskaffelser av flere plasser fra private aktører med mer fleksibel kapasitet og vil i dette arbeidet prioritere ideelle, gitt at tilbudet ellers er likeverdig.

   Regjeringa foreslår derfor ytterligere 10 mill. kroner til arbeidet med å styrke tilbudet av plasser fra de ideelle leverandørene i 2023.

   Kartlegging av helsesituasjonen
   Regjeringen mener det er behov for bedre kartlegging av helsesituasjonen til barn som skal bo utenfor hjemmet. Det har derfor, over flere år, vært en satsing på bedre helsetjenester til barn i barnevernet. I 2023 foreslår regjeringa å øke bevilgningene til helsekartlegging med ytterligere 21 mill. kroner, til totalt 66 mill. kroner. Midlene skal gå til å utvide tilbudet om tverrfaglig helsekartlegging av barn som barnevernet mener bør bo utenfor hjemmet.

    

   BFD har disse målene på barnevernsområdet for 2023:

   • Barn og foreldre skal få hjelpetiltak tilpasset deres behov og som bidrar til positiv endring. Tilbudet skal være likeverdig i hele landet.
   • Barn som treng tiltak utenfor heimen, skal få et behovstilpasset og forutsigbart tilbud som fremmer trygghet, tillit og positiv utvikling.
   • Barnevernet skal arbeide systematisk, kunnskapsbasert og tillitsskapende i møte med barn, familier og andre tjenester.
   • Rettssikkerheten til barn og foreldre skal ivaretas under hele barnevernssaken.
  • Frivillighet

   Virke mener: 

   Det er et politisk mål med full momskompensasjon for frivilligheten. Virke mener at budsjettøkningen på kr. 125 mill. Ikke er nok.   

   Momskompensasjon  
   Regjeringen foreslår 2,025 milliarder kroner til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023. Momskompensasjonsordningen gjennomgås nå og eventuelle endringer som følge av dette vil komme på høring i første kvartal 2023. Det er søkt om mer momskompensasjon for 2022 enn det var satt av midler til. Virke sin vurdering er derfor at bevilgningen for 2023 ikke er nok. 

   Frivillighetens år 2022 
   Det er gjennomført hundrevis av større og mindre markeringer over hele landet. Året har vært med på å synliggjøre frivillighetens bidrag i lokalsamfunnene. Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner i 2023 til å sluttføre og evaluere Frivillighetens år. 

   Tilskudd til inkludering av barn og unge under Barne- og familiedepartementet  
   Gjennom denne ordningen kan kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører søke om tilskudd til blant annet kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, åpne møteplasser, aktivitetsguider, utstyrssentraler og ungdomsloser. Regjeringen foreslår 96 mill. kroner til å styrke Tilskudd til inkludering av barn og unge i 2023. Av disse skal 20 mill. kroner prioriteres til utstyrssentraler. 

   I 2022 og 2023 kan organisasjoner, lag og foreninger i tillegg søke om tilskudd i ordningen Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Blant målgruppene er barn og ungdom i lavinntektsfamilier, personer med funksjonsnedsettelse, jenter med minoritetsbakgrunn og jenter generelt i sammenhenger der de er underrepresentert eller opplever særlige barrierer. 
    
   Frivillighetssentraler 
   Kultur- og likestillingsdepartementet har laget en ny tilskuddsordning for frivilligsentralene med virkning fra 2023. Ordningen skal bidra til å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentralene. Sentralene skal videre stimulere til frivillig innsats og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte den nye ordningen. 

   Frivillighetsregisteret  
   Det ble i Frivillighetsmeldingen slått fast at Frivillighetsregisteret skal videreutvikles i tråd med at tilskuddsforvaltningen digitaliseres. I løpet av høsten 2022 vil det nedsettes en arbeidsgruppe som skal revidere Lov om register for frivillig virksomhet, blant annet i lys av anbefalingene i rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Revisjonsarbeidet vil fokusere på registreringsrett og forenklingsgrep. 

   Regjeringen har fire hovedmål for frivillighetspolitikken:  

   • bred deltakelse og aktivitet i hele landet  
   • gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig sektor  
   • enkle regelverk og ordninger  
   • en samordnet frivillighetspolitikk 
  • Arbeid og inkludering

   Regjeringen reduserer bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak. Dette virker lite gjennomtenkt nå som regjeringen har en gylden mulighet til å inkludere flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet. Virksomhetene trenger arbeidskraft,  og de ledige trenger tett oppfølging og deltakelse i arbeidsmarkedstiltak for å komme i arbeid. Dette er uheldig for alle de som står utenfor arbeidsmarkedet, og skaper også en svært usikker situasjon for arbeid- og inkluderingsvirksomhetene som har avtaler med NAV.

  • Helse og omsorg

   Ideelle og frivillige aktører
   Statsbudsjettet 2023 har ikke fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak fra 2018 begrunnet med at regjeringen er forsinket i arbeidet på grunn av pandemien:

   «Stortinget ber regjeringen utrede de økonomiske konsekvensene av å dekke de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader for kommunal og fylkeskommunal sektor med sikte på at de dekkes av kommunene og fylkeskommunene».

   Regjeringen foreslår 40,6 mill. kroner i redusert tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen psykisk helse, rus og vold

   Virke mener:
   Virke mener at ovennevnte forhold bryter med tverrpolitiske vedtak og løfter om vekst i ideell sektor. Frivilligheten spiller en viktig rolle i samarbeid med ideelle i helse- og omsorgssektoren.

   Kommune- og primærhelsetjenesten
   Virke verdsetter satsningen på fastlegeordningen som porten inn i helsetjenesten, samt økning til skolehelsetjenesten.

   Virke mener det er beklagelig at bevilgningen til Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter reduseres og avvikles gradvis over tre år. Tilbudet gir en unik tjeneste til den jødiske minoritetsbefolkningen, og er et viktig supplement til det offentlige tilbudet.

   Spesialisthelsetjenesten  

   • Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen, Virke anerkjenner at staten skal utrede modeller for samarbeid med ideelle aktører slik at ideelles særtrekk fortsatt kan være en ressurs i tjenesten.
   • Regjeringen peker på at forskning og innovasjon er viktig for å utvikle et helsetilbud i verdensklasse, og at ideelle aktører er viktige samarbeidspartnere i dette. Virke synes det er positivt at ideelles rolle og betydning anerkjennes. 
   • I statsbudsjettet legges det opp til å øke rammeoverføringene til sykehusene og redusere andelen innsatsstyrt finansiering.  Virke forventer at de ideelle sykehusene blir ivaretatt og sikret fortsatt gode rammevilkår for sin drift. 
   • Virke registrerer at regjeringen ikke gir signaler om en satsning på rehabilitering i årets statsbudsjett, men viser til det arbeidet som skal gjøres i tilknytning til helse- og samhandlingsplan. Virke mener at det er behov for en satsning på rehabilitering hvor betydningen av tverrfaglig spesialisert rehabilitering anerkjennes. 
   • Regjeringen gjentar i statsbudsjettet at de vil avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 2023. Virke har tidligere spilt inn overfor departementet at vi mener at selve avviklingen av ordningen må utsettes til 1.1 2024, for å ivareta virksomheter som i dag er omfattet av ordningen.  

   Psykisk helse, rus og vold
   På Kap. 765 sine vesentlige endringsforslag i budsjettet vil vi trekke fram:
   40,6 mill. kroner i redusert tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

   Frivillige og ideelle aktører har historisk bidratt med et viktig supplement med sine unike kvaliteter i denne tjenesten. Kuttet kommer sammen med en markant omlegging til søknadsbaserte tilskuddsordninger som har skapt en enorm usikkerhet hos de ideelle aktørene innen psykisk helse og rus.

   Folkehelse
   Regjeringen varsler at den våren 2023 vil legge fram en ny folkehelsemelding.  Virke har tidligere spilt inn til regjeringen betydningen av ideelle og frivillige organisasjoners rolle på dette området.

   Digitalisering
   Regjeringen varsler at den vil legge fram en strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Digitale løsninger skal bidra til å understøtte samhandling mellom helsepersonell og styrke pasientenes deltakelse i eget behandlingsopplegg. Virke vil poengtere at det er viktig at det legges til rette for at ideelle virksomheter som har avtaler kommune- og spesialisthelsetjeneste innlemmes og koples opp til disse systemene. 

  Bli medlem i Virke

  Dette må du vite ved inngåelse av medlemskap og for å kunne opprette tariffavtale i Virke:

  1. Plasstillitsvalgte/ansatte som er organisert i virksomheten (eksempelvis UDF, Fagforbundet, Delta, Fellesforbundet) må ta kontakt med sin lokale fagforening, slik at de får fagforeningen sentralt til å sende krav til Hovedorganisasjonen Virke om opprettelse av tariffavtale. Dette må de tillitsvalgte i virksomheten informeres om.
  2. Tariffavtalen i Virke forutsetter at det opprettes en pensjonsordning. Pensjonsordningen kan tegnes i Statens Pensjonskasse, KLP eller et privat forsikringsselskap. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

  Virke Forsikring hjelper dere med utregninger og tilbud innenfor pensjon og forsikringer:

  • Pensjon og AFP - Tom Wedvik, fagsjef: 
  • Forsikringer - Susanne Græe, fagsjef:  

  Siste nytt

  • : EFTA-domstolen slår fast at kommuner kan reservere anbud for ideelle aktører

   I en uttalelse til Oslo Tingrett har EFTA-domstolen nylig slått fast at norske kommuner under gitte omstendigheter kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører.

   Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helsetilbyderne Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune. De mente det er ulovlig at kommunen reserverer anbudskonkurranser for drift av sykehjem til ideelle aktører. Oslo tingrett ba EFTA-domstolen om bistand knyttet til spørsmålet, og domstolens uttalelse er avgjørende da norske domstoler har tradisjon for å følge EFTA-domstolens prinsipielle vurderinger.

   Vi er glad for presiseringen fra EFTA-domstolen. EFTA-domstolens uttalelse viser at anskaffelsesdirektivet ikke er til hinder for at kommuner kan reservere anbud til ideelle aktører. Det er ikke nytt at det er knyttet vilkår til slike anbud, det prinsipielt viktige er at reservasjonsretten er opprettholdt.

   Hele dommen kan leses her: EFTA Court

   Virke ideell og frivillighet følger saken videre.

   Ta kontakt med bransjedirektør Erik Eide () eller bransjeleder Anne Kjersti Toft () om dere har spørsmål.

  • : Julepresang fra Vestre: Brukthandelsloven skrotes

   Næringsminister Jan Christian Vestre kommer med en julepresang Virke har ventet på: Brukthandelsloven skrotes. Men i første omgang bare for frivillige virksomheter som driver med bruktsalg.

   Dette er en fin julepresang til frivillige virksomheter som driver med bruktsalg. Brukthandelsloven har vært et stort problem for butikker som driver med bruktsalg. Loven krever bl.a. registrering av alle varer, minst 14 dager oppbevaring før varen kan selges og løyve for alle ansatte i butikkene som driver med bruktsalg. Loven er ment å motvirke heleri, men har aldri vært tilpasset butikker som driver bruktsalg, ikke minst de frivillige.

   Brukthandelloven er imidlertid ikke bare et problem for frivillige virksomheter, men for alle butikker som vil drive med bruktsalg. Det er krevende å forholde seg til fordyrende regler oppbevaringstid og registrering, og løyvebehandling hos det lokale politikontoret er en tidkrevende prosess. Loven er et hinder mot utviklingen av mer sirkulær økonomi og bør derfor skrotes. Dette burde ha skjedd allerede nå i høst, men vi er glad for at næringsministeren sier det vil skje om kort tid.

  • : Barnehagehåndbok for økonomistyring

   Bente Seierstad, daglig leder i Trollsteinen barnehage SA, er initiativtaker bak den nye barnehagehåndboka «God økonomistyring – I ideelle private barnehager». Boka er utarbeidet i samarbeid med rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO og Solvang barnehage SA. I tillegg har en bred referansegruppe bidratt. Blant annet Virkes økonomisjef. Håndboken skal gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig. Både Trollsteinen og Solvang er medlemsbarnehager hos oss. 

   Her kan boka bestilles

  Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

  Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

  • Barnehage/Skole

   Lekolar

   Lekolar er Nordens ledende totalleverandør til barnehage og skole. Lekolar har inngått rabattavtale med Virke på en rekke produktgrupper. 

   Send bestilling til bestilling@lekolar.no eller ring 33 72 98 00 for å aktivere rabatten.

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Bemanning/rekruttering

   Manpower

   Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

   Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
   Telefon 916 000 75 eller
   e-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Konsulenter; IT, økonomi, teknologi, lederutvikling og karriereveiledning

   Experis, Jefferson Wells og Right Management

   Avtalen med ManpowerGroup gir alle medlemmer rabaterte priser på rekrutterings- og konsulenttjenester innen IT, økonomi, teknologi, lederutvikling og karriereveiledning. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

   Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
   Telefon 916 000 75 eller
   e-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Energirådgivning

   Entro

   Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

   Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

   • mindre enn 150 m2
   • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
   • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

   Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Strøm

   Fjordkraft

   Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

   Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
   Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

   Telefon 913 01 300
   E-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Telefon, TV-løsning og Internett

   Phonero

   Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

   Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

   Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

   Telefon: 996 24 089
   E-post:

   Se avtalen (krever innlogging)

   Telenor

   Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

   Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

   Telefon 09000
   E-post

   Se avtalen (krever innlogging)

   Mobit

   Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

   Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

   Telefon 980 00 217
   E-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

   Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

   Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

   Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

   Mobil: 93452381
   E-post: 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Forsikring og pensjon

   Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

   Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

   Telefon 400 02 021
   E-post

   Virke Forsikring

   Storebrand

   Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

   Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

   Se avtalen (krever innlogging)

  Kontakt

  Innenfor ditt bransjeområde arbeider:

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.