Ny barnehagelov: Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt

1. Hva er bakgrunnen for lovendringen og når trer lovendringen i kraft?

Barnehagene i Norge er offentlig finansiert. Regjeringen anser at mer transparent regnskapsinformasjon fra private barnehager vil bidra til bedret kontroll med offentlige tilskudd og foreldrebetaling i hver enkelt barnehage. Videre ønsker Regjeringen å begrense kommersialiseringen av den private delen av barnehagesektoren samt gi likere konkurransevilkår, uavhengig av eierform.

Endringene i barnehageloven ble vedtatt i juni 2022 og trer i kraft ved årsskiftet:
Lov om endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.) - Lovdata

Utdanningsdirektoratet har videre utarbeidet en artikkel som gir barnehageeiere informasjon og praktisk veiledning om lovendringen:
Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt (udir.no)

2. Hvilke barnehager omfattes?

Svært mange private barnehager vil omfattes av det nye kravet til eget/selvstendigrettssubjekt. Regjeringen har likevel ønsket å unnta de minste barnehagene, dvs. barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern kun eier: 

ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn,
familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn, eller
én åpen barnehage.

3. Når er fristen og hva må jeg gjøre innen fristen?

Barnehageeiere som driver flere barnehager i samme rettssubjekt eller i dag er organisert som enkeltpersonforetak, må opprette egne selskaper for hver barnehage.

Dersom du omfattes av lovendringen (se punkt 2 over) må du oppfylle kravene til registrering av hver enkelt barnehage i Enhetsregisteret innen 1. januar 2023.

Dette innebærer at dere må utarbeide stiftelsesdokumenter samt gjøre nødvendige vedtak som kreves for valgt foretaksform innen fristen. Det vil også være en del praktisk tilrettelegging som må skje for at barnehagen kan komme i drift i det nye rettssubjektet. For eksempel må barnehagene få på plass arbeidskontrakter, bankavtaler, regnskapssystem og fakturasystem.

Departementet og direktoratet opplyser at de har mottatt flere søknader om fristutsettelse, men slike søknader skal så langt ikke ha blitt etterkommet.

4. Hva menes med kravet til «selvstendig rettssubjekt»?

Formålet er å sikre tilstrekkelig innsyn og etterprøvbarhet i private barnehagers bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetalinger. Loven bestemmer derfor at hver private barnehageskal være et «selvstendig rettssubjekt», dvs. en forening, aksjeselskap, stiftelse eller liknende.

Enkeltpersonforetak (ENK) regnes ikke som et selvstendig rettssubjekt fordi virksomhetens rettigheter og plikter ikke er adskilt fra eierens private rettigheter og plikter. ENK kan derfor ikke velges som foretaksform.

5. Hvordan gjennomføre kravet om «selvstendig rettssubjekt» i praksis?

Hver enkelt barnehage må være et eget selskap registrert med et eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Registrering i samme rettssubjekt eller underenhet av en annen juridisk person i Enhetsregisteret som i dag, er ikke lenger tilstrekkelig.

Som eget rettssubjekt vil barnehager bli juridisk og økonomisk adskilt fra eventuelle andre barnehager i samme kjede og må blant annet:

 • Utarbeide eget årsregnskap, balanse, revisjonsberetning og ha løpende ajourhold av regnskapet for hver enkelt barnehage.
 • Følge gjeldende regler i selskapsretten og regnskapslovgivningen, i tillegg til krav etter barnehageloven.
 • Inngå og oppdatere alle avtaler i eget navn slik at de er i samsvar med kravet om eget rettssubjekt.

6. Særlig om nye vedtekter ved stiftelse

Ifølge barnehageloven § 8 skal både kommunale og private barnehager ha vedtekter som blant annet skal gi opplysninger om eierforhold, formål, opptakskriterier, samarbeidsutvalg og åpningstid.

For en privat barnehage vil kravet om vedtekter også følge av reglene som gjelder for den foretaksformen som barnehagen blir drevet etter, for eksempel samvirkeloven, stiftelsesloven eller aksjeloven (se her aksjeloven § 2-2 minstekrav til vedtektene).

Se punkt 10 nedenfor dersom du trenger bistand til stiftelse av nytt selskap eller utarbeidelse av vedtekter.

7. Avtaler innenfor samme konsern

Virke har mottatt flere spørsmål knyttet til kjøp og salg fra andre konsernselskap (dvs. det som kalles nærstående selskap). Et eksempel er driftsselskapet (barnehagen) som leier barnehagelokaler av et eiendomsselskap innenfor samme konsern (eks. morselskapet eller datterselskapet).

Avtaler med slike konsernselskap tillates, men forutsetter at barnehagen selv er part i avtalen og at transaksjonen skjer på markedsmessige vilkår. Videre må saksbehandlings- og dokumentasjonskrav i lovgivingen oppfylles, f eks aksjeloven kapittel 4 (transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.).

I eksempelet foran innebærer det at husleieavtalen må inngås på markedsmessige vilkår, dvs. at driftsselskapet betaler markedsleie til eiendomsselskapet. Styret i barnehagen vil kunne få bistand av regnskapsfører og revisor til innhenting og vurderinger av lokal markedspris samt utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. Se også punkt 10 nedenfor om bistand fra Virkes advokater.

8. Kostnader knyttet til å opprette selvstendig rettssubjekt

Kostnader som er nødvendige for å etterleve lovens krav om eget rettssubjekt ansees å gjelde godkjent barnehagedrift og kan kostnadsføres i barnehagens resultatregnskap. Barnehagersom har spørsmål om slik kostnadsføring eller ønsker å foreta en samtidig omorganisering av hele virksomheten bør kontakte regnskapsfører og revisor, jf. også punkt 10 nedenfor.

9. Hvem har tilsynsansvaret?

Det er kommunen som har ansvar for å føre tilsyn med at de private barnehagene oppfyller kravet om selvstendig rettssubjekt. Kommunen skal også ved forespørsel gi veiledning for å påse at barnehagene overholder kravet. Statsforvalteren har videre et veiledningsansvar overfor kommuner, fylkeskommuner og barnehagene.

10. Hva med skatte- og avgiftsmessige forpliktelser?

Organisatoriske endringer vil vanligvis medføre skatte- og merverdiavgiftsrettslige konsekvenser.

Virke har f eks mottatt spørsmål knyttet til internprising og dokumentavgift ved overføring av fast eiendom. Virke anbefaler å opprette kontakt med barnehagens regnskapsfører og revisorom slike skatte- av avgiftsspørsmål.

Medlemmer kan også kontakte Virkes Forretningsjuridisk dersom dere trenger selskapsrettslig bistand eller behøver maler til stiftelsesdokumenter mv. Virke Forretningsjuridisk gir deg juridisk rådgivning i enkeltsaker innenfor 30 minutter og mulighet for å avtale videre bistand mot betaling: Juridiske tjenester for Virkes medlemmer - Virke.

Virke har ikke selv mulighet til å bistå i skatte- og avgiftsspørsmål, men kan sette deg i kontakt med vår samarbeidspartner innenfor skatt- og avgift.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.