Frivillighetspolitikk

Frivillighet og frivillige organisasjoner har en nøkelrolle i det norske samfunnet. Virke er opptatt av at frivilligheten skal ha gode og forutsigbare rammevilkår. Her finner du alt du trenger for å være oppdatert på siste nytt innen frivillighetspoilitikk, og hvor sakene står. I sum representerer den frivillige innsatsen årlig 75 mrd kroner i verdiskapning.

Om frivillighet i Virke

Mer enn 500 frivillige organisasjoner er medlemmer i Virke. Norge er verdensmestre i frivillighet. Over halve befolkningen jobbet frivillig i fjor. Skal frivilligheten fortsette sin avgjørende rolle må vi ha en politikk som treffer frivilligheten.

Virke mener at det må bli lettere å drive frivillige organisasjoner. Vi trenger enklere regler, mindre byråkrati og bedre tilrettelegging for frivilligheten. På den måten kan vi sikre et mangforld av organisasjoner som utvikler samfunner og gir mennesker gode meningsfulle liv og fritidsaktiviteter.

Vi ønsker oss mer samarbeid mellom næringslivet og frivillig sektor. Frivilligheten har mye å lære av næringslivet og næringslivet har mye å lære av frivilligheten. Virke vil som hovedorganisasjon være en pådriver for mer samarbeid på tvers av sektorene.

Siste oppdatering

 • 07.oktober 2020: Statsbudsjettet

  Regjeringen følger opp opptrappingsplanen for momskompensasjon for frivilligheten og når målet om 1,8 milliarder kroner i 2021. Likevel er dette ikke nok til å få momskompensasjon krone for krone. Våre beregninger viser at avkortningen også vil ligge opp mot 18 prosent i 2021.

  Regjeringen bevilger 1,18 milliarder kroner til å videreføre og justere korona-kompensasjonstiltakene til frivilligheten. Det skal for eksempel kunne gis støtte til utvikling av nye tilbud, ekstrakostnader som følge av smittevern, eller tilskudd til engangskostnader for å omstille seg. Det vil også gis støtte til gjennomføring av større publikumsarrangementer.

 • : Statsbudsjettet: Momskompensasjonsordningen

  Momskompensasjonsordningen styrkes med 92 millioner. 

  Endringen er ikke større enn at den forventede avkortningen i 2019 på ca. 21 ,5 % videreføres til 2020. Virke frykter at budsjettet ikke vil føre oss nærmere en momskompensasjon krone for krone. Det settes 60 millioner til pilotprosjektet for fritidskortet.

 • : Frivillighetsmeldingen

  Stortinget har vedtatt frivillighetsmeldingen. Virke støtter hovedtrekkene i meldingen og de nye frivillighetspolitiske målsettningene. Vi er utålmodige med å komme i gang og ønsker oss særlig fortgang i forenklingsarbeidet.

  Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av hvordan vi kan sikre mer samarbeid mellom næringslivet og frivilligheten. Vi vil følge dette arbeidet dett i tiden fremover