Historiske pensjonsforpliktelser

Historisk pensjon er opparbeidede kostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning som ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester tidligere møtte krav om. Nå har myndighetene satt krav om at de må ha en offentlig lik pensjonsordning. Vi jobber for at dette kommer i mål som lovet.

Kort fortalt

 • Offentlig tjenestepensjonsordningen forutsetter en livslang pensjonsutbetaling. Arbeidsgivere får et årlig krav knyttet til opparbeidede rettigheter for de ansatte, også for ansatte som ikke lenger jobber i virksomheten. Disse kostnadene er ikke kompensert i en rekke driftsavtaler og ligger som en balanseført forpliktelse.
 • Virkes har vært opptatt av at disse utgiftene må dekkes av oppdragsgiver.
 • I 2018 vedtar Stortinget at de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor prinsipielt er et offentlig ansvar i tråd med Hippe-utvalgets anbefalinger.
 • Kompensasjonsordning på statlig nivå trer i kraft i 2019 hvor ideelle virksomheter etter søknad kan bli inkludert i ordningen.
 • Stortinget ber samtidig regjeringen kommme tilbake med en sak med støtte på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå.

Siste nytt i saken

 • : Fremleggelse av statsbudsjettet for 2020:

  Regjeringen følger opp statlig nivå, men er ennå ikke i gang med vurderingen på kommunalt nivå. 

  På statlig nivå dobler regjeringen bevilgningen til kompensasjon for historisk pensjon til ca 100 millioner. Regjeringen svarer ennå ikke ut anmodningsvedtaket nr. 82, 3. fra desember 2018 hvor det bla heter: «Stortinget ber regjeringen utrede de økonomiske konsekvensene av å dekke de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader for kommunal og fylkeskommunal sektor med sikte på at de dekkes av kommunene og fylkeskommunene.» Det heter bare at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget her. Virke følger dette videre opp.

 • : Regjeringen vedtar forskrift for dekning av historiske pensjonsforpliktelser

  Dette er første fase av et omfattende arbeid. Vi er sammen med våre medlemmer i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om dette.

  Les mer om forskriften på regjeringens hjemmesider her.

 • : Stortinget vedatr ny lov om tilskudd til private virksomheter

  Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om tilskudd til private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer eller har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. 

 • : Enighet om statsbudsjettet mellom H, Frp, V og KrF.

  Her settes knekkpunktet til 1.1 2019, et gedigent gjennomslag for Virke og ideell sektor!

  I 2019 vil Virke fortsette å jobbe for at ordningen skal gjelde hele sektoren, ikke bare helse og sosialtjenester.

 • : Statsbudsjettet legges frem

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å etablere en rettighetsbasert tilskuddsordning til dekning av historiske pensjonskostnader for ideelle, men innretningen er fortsatt alt for dårlig. 

  Virke er skuffet over at skjæringspunktet settes til til 2010. Regjeringen foreslår kun å kompensere for helse- og sosialtjenester ytt etter avtale med staten, på tross av at Hippe-valget som vurderte saken slo fast at prinsippet om at dette er et offentlig ansvar slo inn for hele ideell sektor uavhengig av på hvilket forvaltingsnivå tjenesten var.

 • : Høringsfristen for Hippe-utvalgets NOU går ut

  Virke sender høringssvar 17.januar. Se Virkes høringssvar her.

  Se alle høringssvar her.

 • : Stortinget melder at de vil ta en beslutning

  Stortinget vil ta en beslutning i spørsmålet om historiske pensjonskostnader for ideell sektor allerede i løpet av våren 2017. Dette slås fast som en del av forliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. 

 • : Kulturdepartementet sender "NOU 2016:12 Ideell opprydding" ut på høring. 

 • : Hippe-utvalget leverer sin NOU 2016:12(utredning med anbefalinger) til kulturministeren. 

  De konkluderer med at det offentlige må dekke disse kostnadene, og gjør at de ideelle virksomheter vil være mer konkurransedyktige i fremtiden.

 • : Regjeringens ekspertutvalg nedsettes

  Regjeringen setter ned et ekspertutvalg for å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Utdrag fra høring 16.oktober 2018:

Stortingets høring i helse- og sosialkomiteen: -"Regjeringen foreslår kun en halvgod løsning for ideell sektor når det gjelder historisk pensjon. Virke har klare forventninger til en løsning", sa direktør Inger Helene Venås.

Kontaktperson