Veikart for ideell vekst

Tjenesteytende ideell sektor får mye politisk oppmerksomhet for tiden. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget. Dessverre går veksten likevel langsomt. I noen bransjer motsatt vei. Det er nødvendig å slå klart fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Virke lanserer i den forbindelse "Veikart for ideell vekst".

Politiske mål om vekst

Tjenesteytende ideell sektor får mye politisk oppmerksomhet for tiden. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget. Dessverre går veksten likevel langsomt. I noen bransjer motsatt vei. I dag lanserer Virke «Veikart for ideell vekst». Det er nødvendig å slå klart fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Viljen i sektoren selv er sterkt til stede.

I 2016 vedtok Stortinget å be regjeringen om å «fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet». Vedtaket bygde på Hagenutvalget (NOU 2011:11), som foreslo å sette et konkret mål om at 25 prosent av den samlede virksomhet i omsorgssektoren bli organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025. Ikke mindre enn ti anmodningsvedtak om å styrke de ideelle er vedtatt i perioden 2013-2019.

Veikart for ideell vekst.jpg

Vi har ideell vekst, men vi er langt unna en dobling

Sysselsettingen innen helse- og omsorgstjenester har vokst fra 356 000 årsverk i 2006 til 477 000 årsverk i 2019. Veksten er særlig innenfor sosiale tjenester. Fra 2006 har andelen sysselsatte i ideell sektor økt fra 7,6 til 8,3 prosent.

Dette mener vi må til for at ideell sektor kan vokse

Vi peker blant annet på:

  • Det må føres en aktiv politikk for ideell vekst på alle nivåer. Politiske vedtak må følges opp konkrete og detaljert på alle nivåer i beslutningskjedene. Det krever politisk vilje, bevissthet og styring dersom de ideelle skal vokse.
  • At offentlige myndighetsorganer bør få krav om jevnlig dialog med ideelle aktører om vekst og etablering av nye tjenester.
  • At en del av rammen for Husbankens tilskudd øremer­kes til formålsbygg for ideelle aktører.
  • At det etableres et innovasjonsfond for ideell sektor innenfor helse- og sosialtjenesteområdet.
  • Vi må bruke hele handlingsrommet for å etterspørre og ta hensyn til ideelle aktørers særtrekk og merverdi i konkurranser, samt at konkurransene må stimulerer til utvikling og ikke detaljstyring som sementerer dagens normer eller standarder.
  • Det bør etableres et register for ideelle virksomheter.

Se alle våre 20 anbefalinger i veikartet

Vil du ha tilgang til Veikart for ideell vekst?

Etter bestilling vil du motta veikartet på e-post innen kort tid.

BESTILL HER

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har vært ledet av Tone Tellevik Dahl. Hun har tidligere vært byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune for Arbeiderpartiet. De øvrige medlemmene av arbeidsgruppen har vært:

  • André Støylen er direktør i Sparebankstiftelsen DNB og styreleder i Amedia AS.
  • Live Husan er for tiden politisk seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon.
  • Karl Henrik Sivesind er sosiolog og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.
  • Ingunn Moser er forstander og administrerende direktør i stiftelsen Det norske Diakonhjem.

Avgrensninger

I dette arbeidet har vi avgrenset arbeidet til noen av de mange sektorene som faller inn under «velferdstjenester.

Spesialisthelsetjeneste: sykehus, rehabilitering og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Barnevern: statlig og kommunalt.

Kommunale tjenester: sykehjem, hjemmebaserte tjenester, Omsorg+ og omsorgstilbud. Det kan være aktuelt å gjøre tilsvarende for andre områder litt lenger frem.

Vår beskrivelse av egenart og merverdi

I tillegg til å utvikle og drive tjenester for mennesker som har behov for dem, har de ideelle aktørene en viktig samfunnsrolle. Mange ideelle ser det som sitt ansvar og oppdrag å avdekke nød og urett og å påvirke årsakene til at nød og urett oppstår. De ideelle aktørene har historisk stått for mye av nybrottsarbeidet innenfor helse- og sosialtjenester i Norge. Med innovasjon mener vi her å identifisere behov og utvikle tilbud som møter disse behovene. Det kan dreie seg om helt nye tilbud, men også om å effektivisere distribusjonen av et tilbud, eller å nå ut til nye grupper med et eksisterende tilbud. I Veikartet finner du eksempler på moderne innovasjon.