Oppdateringer

 • : Høring i Utdannings- og forskningskomiteen, til statsbudsjettet for 2022

  I høringen vektla vi viktigheten av at det inngås et bredt forlik om en ny finansieringsmodell som skaper gode rammer og forutsigbarhet i driften, med samtidig og likeverdig finansiering av kommunale og private barnehager.

  Vi fremhevet også at kommunene må gis ansvaret med å opprettholde og ivareta det reelle mangfoldet av barnehager, noe som blant annet betyr å kunne prioritere ideelle barnehager. Derfor var vi tydelige på at det må innføres et lovmessig skille mellom ideell og kommersiell drift, samtidig som det opprettes et register for ideelle virksomheter i Norge, inkludert barnehager.

   

  Når det gjelder pensjon, så uttalte vi at kostnadsdekning av utgifter er en langt bedre løsning enn å beholde pensjonspåslag, da det vil være en trygghet å vite at barnehagen faktisk får dekket utgiftene. Samtidig som kostnadsdekning av pensjonsutgifter vil eliminere grunner til å spekulere i billigere lønns – og pensjonsavtaler på ansattes bekostning. 

   

  Siden vi vet at kvalitet henger sammen med høy bemanningstetthet, tilstedeværende pedagoger og størrelse på barnegrupper, argumenterte vi derfor med at det må innføres en bemanningsnorm som samsvarer med barnas oppholdstid, i tillegg til at det innføres krav om stedlig ledelse og utvikles regler som sikrer vikarbruk ved behov. Vi uttalte også at vi er positive til å sette et mål om å oppnå 50 % barnehagelærere innen 2025, men at midler må øremerkes og satsingen fullfinansieres.

  I det store bemannings – og ressursbildet ønsket vi også å belyse kommunenes plikt til å sikre det spesialpedagogiske tilbudet til barn i alle barnehager, uavhengig av eieform. Sånn som det er per i dag, så er på ingen måte barn med særskilte behov sikret å få den hjelpa de har behov for i verken barnehage eller skole. Dette mener vi at det må gjøres noe med.

 • : Virke deltar i referansegruppe

  Virke er blitt invitert av OsloMet for å delta i ei referansegruppe til et pilotprosjekt, som gjennom veiledning av barnehageeiere skal bidra til å styrke eieres arbeid med kvaliteten i barnehagen. Oppdraget er gitt av Utdanningsdirektoratet, og gjennomføres i et samarbeid med Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning (HiØ) og Telemarksforskning (TF).

  Referansegruppen består av representanter fra ulike organisasjoner, barnehageeiere og forvaltningsnivå. Referansegruppen skal kommentere status i prosjektet underveis og komme med innspill til gitte problemstillinger inntil fire ganger pr. år i prosjektperioden.

  Prosjektet avsluttes i desember 2023.

 • : Høringssvar til Storberget-rapporten

  Før Virke gikk inn i Storberget-utvalget hadde vi bestemt oss for å forholde oss til mandatet og forsøke å samarbeide med de andre partene. For Virke handlet det derfor om å se ting i sammenheng og i en helhet. Målet vårt var å finne gode og helhetlige løsninger på utfordringer i sektoren sammen med de andre partene.

  Utvalget kunne komme med forslag til ny finansiering, men det skulle ikke være forslag som koster mer enn det som blir brukt på barnehager i dag. Sammen med flertallet har derfor Virke ønsket en såkalt provenynøytral modell som tilpasses lokalt. Det vil si at det ikke fjernes penger fra sektoren, men at midlene blir omfordelt etter behov. 

  Lokal Samhandlingsmodell legger opp til tettere samarbeid mellom barnehagene i kommunen og mellom kommunen og private aktører, der tillit og samhandling skal føre til felles kompetanseheving og mer delingskultur. I tillegg skal modellen bidra til økt legitimitet gjennom at mer av midlene vil gå til barna og driften. Modellen skal også sørge for at kommunen tar større ansvar, samtidig som den bidrar til å ivareta det reelle mangfoldet, ved at den er positiv for ideelle, eldre og mindre frittstående barnehager.

  Her kan du lese Virkes høringssvar

 • : SU-prosjekt

  I samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har Virke utarbeidet en veileder og samtaleplakater på tema inkluderende barnehagemiljø og digital dømmekraft som kan brukes i barnehagenes samarbeidsutvalg (SU). Veilederen og samtaleplakatene ble lansert i forbindelse med Arendalsuka.

  Her får du tilgang til materialet

 • : «Barnehager mot 2030» - Dialogmøter

  Virke har deltatt på dialogmøter og gitt innspill i forbindelse med strategien for barnehagekvalitet 2021-2030 "Barnehager mot 2030", i regi av Kunnskapsdepartementet. For å følge opp strategien er det planlagt å opprette et nasjonalt forum for barnehagekvalitet med sentrale aktører i sektoren.

  Kunnskapsdepartementet vil også bidra til mer forskning om barnehagekvalitet, støtte og videreutvikle tilsynet med barnehagene og bidra til støttemateriell og verktøy til barnehagenes arbeid med kvalitetsutvikling.

  Ved ønske om å få tilsendt innspillet vårt, kontakt fagsjef Royne K. Berget,  

 • : Barnehagehåndbok for økonomistyring

  Bente Seierstad, daglig leder i Trollsteinen barnehage SA, er initiativtaker bak den nye barnehagehåndboka «God økonomistyring – I ideelle private barnehager». Boka er utarbeidet i samarbeid med rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO og Solvang barnehage SA. I tillegg har en bred referansegruppe bidratt. Blant annet Virkes økonomisjef. Håndboken skal gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig. Både Trollsteinen og Solvang er medlemsbarnehager hos oss. 

  Her kan boka bestilles

 • : Barnehageutvalgets rapport er overlevert Kunnskapsdepartementet

  Virke har bidratt inn i Barnehageutvalget som har vært ledet av Knut Storberget. Mandatet til utvalget har vært å se på nåværende finansieringsmodell for private barnehager og foreslå endringer i finansieringen. Vi stiller oss bak en lokal samhandlingsmodell som skal legge til rette for bedre samarbeid mellom kommunene og de private barnehagene. Modellen skal styrke forutsigbarheten for de som driver barnehagene og øke kvaliteten på tilbudet til barna samt sikre et mangfold av ulike typer barnehager.

  Samhandlingsmodellen legger opp til å omfordele midlene blant de private barnehagene i henhold til faktiske kostnader som den enkelte private barnehage bærer, samtidig som kommunale og private barnehager skal likebehandles i den enkelte kommune. Der blant annet kommunale satsinger som økt bemanning eller bruk av lærlinger kompenseres samtidig for hos de private barnehagene, med tilhørende plikter til å gjøre det samme.  

  Rapporten kan leses her

  Rapporten vil nå bli fulgt opp av departementet og sendt på høring.

 • : Siste nytt om barnevern

  Vi er i tett dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om oppfølgingen av Stortingets vedtak om å doble ideell sektors andel av institusjonsplassene i barnevernet fra om lag 20 prosent til om lag 40 prosent. Vi følger prosessen. Regjeringens forslag til ny barnevernlov ble lagt fram 9. april, og vi vil engasjere oss i Stortingets behandling av denne.

 • : Virke inn i barnehageutvalg

  På bestilling fra Stortinget har Regjeringen utnevnt et hurtigarbeidende barnehageutvalg. Utvalget blir ledet av Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, og består av representanter fra Virke, KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Utvalgets rapport skal danne et grunnlag for eventuelle endringer i finansieringssystemet for private barnehager, og skal levere sin rapport 15. juni 2021.  

  Barnehageutvalget skal: 

  • Utrede dagens finansieringssystem for private barnehager. 
  • Vurdere fordeler og ulemper ved dagens system.
  • Komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. 

  Virkes representant inn i utvalget er Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver arbeidslivs- og næringspolitikk.

 • : Lansering av Veikart for ideell vekst

  Virke har lansert Veikart for ideell vekst. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget, veksten går likevel langsomt. Det er nødvendig å slå fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Veikartet er utarbeidet av en arbeidsgruppen som har vært ledet av Tone Tellevik Dahl, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune for Arbeiderpartiet.

  Les mer her

 • : Tjenesteytende ideelle virksomheter

  Målet om ideell vekst er nå bredt politisk forankret. Regjeringen slo i statsbudsjettet for 2020 fast at ideell spesialisthelsetjeneste skal dobles, fra fem prosent til ti prosent. Målet ble også gjentatt i forslaget til statsbudsjett for 2021. Vi er glade for at helseministeren lyttet til vårt forslag om at de fire regionale helseforetakene skal utarbeide egne planer for vekst og rapportere årlig til departementet om utviklingen.

  I foretaksmøtene 14. januar ga helseministeren de regionale helseforetakene i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles retningslinjer for samarbeid med ideelle aktører knyttet til plan- og utviklingsarbeid. Ideelle aktører og brukere skal være representert i arbeidsgruppen. Dessverre gjenstår det fortsatt mye her, så dette er et sentralt tema også i arbeidet dette året. 

 • : Ideell vekst for arbeid – og inkludering

  NAV har etter vårt initativ etablert en arbeidsgruppe som sammen med ideell sektor skal legge en strategi for ideelle aktørers rolle og framtid på arbeidsmarkedsområdet. Vi er nå en del av arbeidsgruppen som skal legge frem en tiltaksplan i april i år. Målet med arbeidet er blant annet ideell vekst. Rapporten skal legges frem for arbeids- og sosialministeren i mai.