Reserverte konkurranser

Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle.

Kort fortalt

 • Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni 2016.
 • I forbindelse med behandlingen av loven var det en debatt om hvilket handlingsrom det var for å forbeholde kontrakter for ideelle som leverandører av helse- og sosialtjenester. Virke var meget aktive i dette arbeidet.
 • Som et resultat av dette ville et samlet politisk Norge åpne for videre reservasjon. De ba samtidig regjeringen utrede handlingsrommet for å få forståelsen bekreftet. Fløistad-utredningen slo deretter fast det jurdiske grunnlaget innefor EU-retten.

Siste oppdateringer

 • : Varsel om ny veileder

  Nærings- og fiskeridepartementet varsler at de vil komme med veiledning til de nye forskriftsbestemmelsene om å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle.

  Les mer om den nye veilederen på regjeringens hjemmesider

 • : Ny veileder om bruk av ideelle

  Veiledning for anskaffelser av ulike helse- og sosialtjenester som kan fremme ideelle leverandørers medvirkning i tjenesteproduksjonen. Veilederen «Tjenestespesifikk veileder om anskaffelse av helse- og sosialtjenester» supplerer Digitaliseringsdirektoratets eksisterende veileder om kjøp av helse- og sosialtjenester og viser handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som ønsker å bruke ideelle leverandører, uten å reservere konkurranser for ideelle.

 • : Forskriftsfesting av adgangen til å reservere konkurranser for ideelle

  Nærings- og fiskeridepartementet  vedtar endringer i forskrift om offentlige anskaffelser og regjeringen fastslår nå at stat og kommuner kan skjerme ideelle aktører fra konkurranse om helse- og sosialtjenester. 

 • : Regjeringen publiserer veilederen

  Adgangen til å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører

  I oktober 2018 utløper fristen for å svare på regjeringens forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

Kontaktperson