Oppdateringer

 • : Nye nasjonale smitterverntiltak

  Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for bedriftene som blir rammet av de nye koronatiltakene.

  Mer om den økonomiske kompensasjonen

  Vi er glade for å bli hørt, men det var også på tide. Den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass for å bøte på den skaden virksomhetene har blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll.

  Vi forventer at regjeringen retter opp de feilene som vi har pekt på i den kommunale ordningen. Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker.

  Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt.

  Det er helt avgjørende at regjeringen nå lytter til Virke for å innrette ordningene slik at de faktisk hjelper. Her skal vi bidra med våre innspill. Sammen med vaksinering, skal vi finne veien ut av krisen gjennom treffsikre økonomiske tiltak.

  Se oversikt over nasjonale råd og regler

 • : Virke-gjennomslag

  Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen vil forlenge permitterings- og dagpengeordningen ut året.

  Les mer her

 • : Hurtigtesting i forbindelse med arrangementer 

  I forbindelse med hurtigtesting på arrangementer er det svært viktig å være oppmerksom på gode rutiner rundt registrering i løsningen og lagring til databasen i FHI.

  Det er svært viktig at både arrangør og testtilbydere sørger for at prøvesvaret registreres og sendes umiddelbart. Sertifikatet blir ikke tilgjengelig på Helsenorge før prøvesvaret er sendt inn. Les mer om testing til koronasertifikat

  For å sikre at det finnes en beredskap ved arrangementer hvis det oppstår problemer har Helsedirektoratet lagt til et ansvarspunkt for alle arrangører: Arrangører må tilby utskriftsmuligheter av testresultatet i tilfelle det oppstår problemer og testresultatet ikke kan vises i koronasertifikatet på Helsenorge. Ved varige tekniske problemer skal testtilbydere kontaktes som i sin tur tar kontakt med NHN kundesenter, tlf. 24 20 00 00. 

  Det er altså arrangørers ansvar å sikre at testtilbydere tilbyr utskrift av testresultat hvis det skulle oppstå behov for dette. Les mer om krav til gjennomføring av arrangementer

  For å unngå treghet i systemet anbefaler vi at alle testtilbydere bruker følgende lenke

 • : Gjenåpning trinn 3

  Fase tre er en viktig milepæl for kultursektoren som endelig kan begynne å ha litt større konserter og arrangementer. Til nå har det vært krevende for virksomhetene innen denne bransjen å få lønnsomhet med så store antallsbegrensninger.

 • : Neste trinn i nasjonal gjenåpning skjer 27. mai

  Vi har lenge jobbet for at virksomheter kan servere alkohol uten krav til matservering og mener det gir bedre muligheter for lønnsom drift. Dette er et viktig tiltak for kulturbransjen. Reiselivsnæringen og kulturlivet står fortsatt i en svært krevende situasjon og vi mener regjeringen må sørge for treffsikre tiltak for å redde disse næringene.

  Her finner du mer informasjon om andre trinn i gjenåpningsplanen

 • : Ny runde med omstillingsmidler til reiseliv, event og servering

  I januar fikk Virke gjennomslag for 1 milliard kroner ekstra til en ny runde med omstillingsmidler. Deler av midlene ble utbetalt i forbindelse med forrige runde, til eksisterende søknader, men det skal nå deles ut mer til omstilling og utvikling innenfor reiseliv, event og servering. Innovasjon Norge åpner for søknader fra 19. mai, les mer om hvordan din virksomhet kan søke her

 • : Regjeringen endrer råd om innenlandsreiser for beskyttede personer

  Det har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle, uavhengig av om man er beskyttet eller ikke. Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge.

  Mer om dette her

 • : Oppdatert informasjon om koronasertifikat

  Regjeringen la i dag frem oppdatert informasjon om koronasertifikat. Den siste versjonen, som etter planen kommer i slutten av juni, skal være i tråd med alle EU-krav.  

  Den vil man også kunne bruke ved reise til andre land, dersom det blir stilt krav om at man må være vaksinert, ha negativ test eller ha hatt korona for å kunne komme over grensen eller unngå reiserestriksjoner som for eksempel karantene, ifølge helseministeren. Det ble også gitt informasjon om hvordan koronasertifikatet planlegges brukt i Norge.

  Mer om dette finner du her 

 • : 35 millioner kroner i økte tilskudd til en rekke museer

  Tilskuddene vil gå til museum på Kulturdepartementets budsjett som har under 60 prosent offentlig finansiering. Disse har til nå søkt kompensasjonsstønad fra ulike støtteordninger. Virke har jobbet for en mer treffsikker løsning og vi er glade for å ha fått gjennomslag, slik at de skal få tilskudd etter samme modell som museene med over 60 prosent offentlig finansiering.

  Virke vil jobbe videre for en god løsning også for museene som ikke er i Kulturdepartementets budsjettportefølje.

  Oversikt over fordelingene finnes her

 • : Museumsmeldingen lansert: Musea i samtiden- Tillit, ting og tid

  Fredag 26. mars lanserte kultur- og likestillingsministeren ny museumsmelding.

  Statsråden nevnte satsning på vedlikehold og rehabilitering av bygg, det vet vi er en viktig og ønsket prioritering fra museumsfeltet og en sak Virke har jobbet for lenge.

  Meldingen presenterer fem viktige mål for den videre utviklingen av museums-Norge:

  • Solid kunnskapsproduksjon
  • Relevant formidling
  • Helhetlig samlingsutvikling
  • Trygg ivaretagelse
  • Aktiv samhandling

  Stortingsmeldingen finnes på regjerings nettside

 • : Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren

  Ordningen har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni.

  Den vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.

  Ordningen er todelt. En tredel av midlene skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall pga. korona. De resterende midlene skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter mv.

  Mer informasjon kommer.

 • : Ny smittevernsstandard for servering

  Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Standard Norge utviklet en bransjestandard innenfor smittevern for servering, i tett samarbeid med helsemyndighetene, Virke og bransjeaktører.

  Veiledningen ligger tilgjengelig for nedlasting her

 • : Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge

  Fredag 19. mars ble stortingsmeldingen «Oppleve, skape og dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» presentert av kultur- og likestillingsminister Abid Raja og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på Kulturtankens årskonferanse. Meldingen er inndelt i 4 hovedområder; Barne- og ungdomskultur, Den digitale kulturen, Deltakelse og egenproduksjon til barn og unge, samt Kunst og kultur for og med barn og unge.

  For oss i Virke har følgende områder vært viktige:

  -             Tilgangen på kulturarenaer

  -             Verdien av det frivillige kulturlivet

  -             Rekruttering av barn og unge

  En rask respons fra oss:

  -             Vi mener at stortingsmeldingen anerkjenner behovet for fysiske møteplasser og flere kulturarenaer, men vi hadde ønsket at tiltakene var tydeligere. Det er en start og vi følger opp dette videre.

  -             Viktigheten av det frivillige kulturlivet blir omtalt flere plasser i meldingen. To satsninger som er viktige i meldingen er å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvilke barn og ungdommer som deltar i det organiserte kunst- og kulturlivet og det andre er at det skal settes i gang en innovasjonsprosess for å identifisere behov og utvikle digitale satsninger på barne- og ungdomskulturfeltet.

  -             For rekruttering sier meldingen at man skal styrke arbeidet med økt mangfold i barne- og ungdomskulturen. Det skal også legges til rette for et tettere samarbeid mellom kommuner og lokale foreninger for å sikre at tilbudet til barn og unge er godt koordinert for å nå ut med informasjon til dem. Gode samarbeid mellom kommuner og frivilligheten for å få til økt medvirkning og deltakelse blir også løftet fram.

  Vi følger opp behandlingen av denne meldingen på Stortinget og kommer tilbake til dere med informasjon om den prosessen.

  Vil du lese hele stortingsmeldingen så finner du den på regjerings nettside.

 • : Veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor er lansert

  Virke kultur og opplevelser og Virke Produsentforeningen har i samarbeid med Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk orkester- og teaterforening utgjort styringsgruppen bak det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren. Veikartet ble lansert i et digitalt arrangement 9. mars med deltakelse fra blant annet kultur- og likestillingsministeren og klima- og miljøministeren.

  Både sektoren og myndighetene, og vi alle som enkeltindivider, har et felles ansvar og et felles ønske om å ta de grepene som nå må til for å få en mer bærekraftig kunst- og kultursektor og et bærekraftig samfunn for framtida. Begge statsråder trakk fram kunst- og kulturaktørenes særstilling når det gjelder å nå ut til et bredt publikum, og at det nå er et momentum for kulturlivet til å gjenåpne med et grønt veikart i hendene.

  Veikartet er et strategisk verktøy og en rettesnor for sektoren til hvilke grep som kan tas for å bidra til den grønne omstillingen, og inneholder blant annet anbefalte strakstiltak til både kulturvirksomheter, kunstnere og myndigheter.

  Her finner du veikartet

 • : Utsatt frist for å søke om omstilling- og utviklingsmidler

  Fristen utsettes fra 20. desember til 8. januar.
  Les mer her

 • : Krisetiltak: De viktigste endringene for kultur og opplevelser

  Mandag kveld ble regjeringen og FrP enige om forbedringer av den generelle kompensasjonsordningen regjeringen la frem 10. november. Slik treffer dette våre medlemmer innen kultur og opplevelser.

  • Utsettelsen av arbeidsgiverperioden for permitteringsperiode II til mars 2021 er viktig for de mange virksomhetene innenfor kultur og opplevelse som har langtidspermitterte ansatte.
  • I den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer ikke omfattet av kulturdepartementets ordninger justeres innslagspunktet ned fra 500 deltakere til 350 deltagere. Det presiseres at ordningen også skal omfatte fagmesser.
  • Omstillingsordningen for reiseliv, event og servering for siste kvartal 2020 styrkes med 100 millioner til totalt 350 millioner kroner basert på eventbransjens behov. Virke mener denne bør styrkes ytterligere og forlenges ut første halvår 2021 og vil fortsette å jobbe for gjennomslag i budsjettforhandlingene.
  • Lav mva-sats videreføres for første halvår 2021.
  • Kompensasjonsgraden i den generelle kompensasjonsordningen for faste uungåelige kostnader ble økt til 85% for november-desember og 80% for januar-februar. Virke har bedt regjeringen forplikte seg til at ordningene forlenges så lenge tiltakene gjelder. Dette har regjeringen så langt ikke innfridd, men de har forpliktet seg til å komme tilbake med nye tiltak før utgangen av januar. Virke mener utbetaling først i 2021 ikke sikrer virksomhetene tilstrekkelig likviditet og vil jobbe videre for at regjeringen skal finne løsninger som sikrer utbetaling i 2020.

  Vi vil jobbe videre opp mot budsjettforhandlingene for viktige gjenstående tiltak, blant annet lønnstilskudd eller tilsvarende ordninger for å få folk tilbake på jobb, utnytte den kapasiteten som finnes i de kriserammede virksomhetene, stimulere til ny verdiskaping og ruste virksomhetene til å komme ut av krisen i fart istedenfor i knestående.

 • : Bølge 2: Ny situasjon både for våre medlemmer og oss i Virke

  Mange av våre medlemmer opplever nå den mest krevende tiden siden Norge stengte ned 12 mars. Usikkerheten er stor og behovet for å få på plass gode og langsiktige krisetiltak enda større.

  De nye smitteverntiltakene fra regjeringen:

  Vi jobber for bedre krisetiltak og gjeninnføring av den generelle kompensasjonsordningen
  Virke har vært i tett kontakt med myndighetene gjennom uken, og har i dag vært i møte med både Finansminister, Næringsminister og Arbeidsminister. Vi har etterfulgt dette med et brev til regjeringen hvor vi ber om bedre krisetiltak. Tiltakene vi jobber med å få på plass eller utvikle videre omfatter blant annet kompensasjonstiltak, permitteringsordning, lønnstilskudd og omstillingstiltak.

  I lys av utviklingen i smittesituasjonen har vi også sammen med LO, NHO og SMB Norge bedt om at den generelle kompensasjonsordningen som omfatter alle bransjer gjeninnføres. Dette vil bli fulgt tett opp utover i neste uke. I tillegg jobber vi tett med bransjerettede tiltak for de hardest rammede bransjene og oppfølging av disse.

  Våre tolkninger av regelverket, når forskriftstekster ikke foreligger
  Vi får mange henvendelser om hvordan de ulike tiltakene skal tolkes, både nasjonalt og lokalt som vi følger tett opp. Dette er krevende, da forskriftstekstene ikke foreligger enda og foreløpige tolkninger må baseres på pressemeldinger, redegjørelser og andre muntlige uttalelser.

  Vi vet at det kommer omfattende endringer i innreisereglene, men den formelle ordlyden er ikke kjent ennå. Det vi vet sikkert er at dag og ukependling til Sverige og Finland kan fortsette som før, men at det rettes restriksjoner mot reisende fra andre land.

  Det er gjort noen endringer i antall som kan delta på arrangementer. Begrensningene er knyttet opp til arrangementer uten såkalte «fastmonterte seter». Ordlyden blir i forskriften er fortsatt ukjent. Vi har oppfordret myndighetene til å fokusere på mulighetene for godt smittevern, fremfor om stolene er skrudd fast i gulvet eller ikke. Vi vil komme med en oppklaring når forskriftsteksten er klar.

  Når det gjelder skjenkestopp nasjonalt og regionalt er heller ikke forskriftsteksten klar. Også her vil vi komme tilbake med eventuelle oppklaringer når forskriftsteksten er klar.

  Både i Bergen og Oslo er det nå innført et absolutt krav til å holde 2 meters avstand, selv om du benytter munnbind. Dette mener Virke ikke er tilstrekkelig smittevernsfaglig begrunnet, og vi frykter konsekvensene av den ekstra påkjenningen som påføres mange virksomheter som har gode og ryddige rutiner innen smittevern.

  De nye restriksjonene kan gi behov for å permittere ansatte. Vi minner derfor om reglene omkring permittering og særlig varslingsfristen
  Arbeidsgiver skal normalt gi arbeidstakerne skriftlig varsel på 14 kalenderdager. Men dersom det skjer noe uforutsett, kan det være grunnlag for at arbeidsgiver får anledning til å benytte en kortere varslingsfrist på to dager. Vi minner om at en 2-dagers frist kun kan anvendes hvor man står overfor en uforutsett hendelse. Et myndighetspålegg om å stenge bedriften umiddelbart, vil kunne være en slik uforutsett hendelse. Smittesituasjonen i seg selv, hvor man gradvis har sett en økning etter sommeren, kan ikke anses som en uforutsett hendelse. I går informerte myndighetene om tiltak som kommuner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Bergen og Oslo har  pålagt driftsstans for virksomheter i enkelte områder. Dette vil kunne regnes som en uforutsett hendelse, mens andre kommuner vil kunne komme til å gjøre det på bakgrunn av fortsatt økende smitte, det vil da antagelig ikke kunne regnes som en uforutsett hendelse. På steder arbeidsgiver ser for seg at det kan komme en nedstengning, anbefales det derfor at man drøfter situasjonen med tillitsvalgte allerede nå.

  Vi anbefaler at dere tar kontakt med Virkes rådgivningstjeneste dersom dere er usikre eller har spørsmål.

 • : Kompensasjonsordningen forbedres

  Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter til februar og øker støttenivået fra 50 til 60 prosent. Næringsminister Iselin Nybø presenterte endringene 30.10. etter hardt press fra Virke og andre næringsorganisasjoner. 

  Endringene er et skritt i riktig retning, men februar er for kort tidshorisont, støttenivået må opp til 70 prosent og ordningen må utvides til å omfatte flere bedrifter som har fått - og kommer til å få - stort omsetningstap i tiden fremover på grunn av smitteverntiltak.

  Virke fortsetter å kjempe for forbedringer i kompensasjonsordningen, som nå behandles i Stortinget.

  Les mer om endringene på regjeringen.no

 • : Budsjetthøringer på Stortinget

  Virke har deltatt i en rekke stortingshøringer både denne og forrige uke. I dag var det høring i familie- og kulturkomiteen. Les mer om dette her:

  Overordnet mener Virke at budsjettet leverer på det aller viktigste for kultursektoren nå, midler til å komme gjennom og ut av krisen. Men vi forutsetter at ordningene vil forlenges og forsterkes utover første halvår ved behov.

  Stimuleringsordningen for kulturarrangementer er bra, men vil ikke treffe alle. Virke mener stimuleringsordningen i 2021 må suppleres av:

  • Kompensasjonsordning til virksomheter som normalt leverer kritiske tjenester til større arrangementer, men som på grunn av koronapandemien midlertidig ikke har et marked
  • Omstillingsmidler til utvikling av nye produkter/tjenester til etter krisen, på mal for omstillingsordningen for reiselivet.
  • Garantiordning for store arrangementer med lang planleggingshorisont med gjennomføringstidspunkt i forventet fremtidig normalsituasjon, på mal fra tilsvarende ordning i Tyskland og Belgia.
  • Videreføring av støtten til selvstendige næringsdrivende som utgjør en betydelig andel av de sysselsatte i norsk kulturliv.

  Vi vil peke på det uheldige i at de samiske museene og øvrige museer utenfor Kulturdepartementets portefølje som rammes av samme restriksjoner ikke får tilgang til samme hjelp.

  • Vi hadde gjerne sett flere tilskudd til museumsbygg og rehabilitering som en del av motkonjunktur-tiltakene.
  • Det er også uheldig at ABE- reformen fortsatt skal omfatte og ramme disse virksomhetene.
  • vi etterlyser flere stimuleringstiltak rettet mot næringsutvikling utover det som ligger i krisepakken for å styrke næringenes nasjonale og internasjonale konkurransekraft etter krisen.
  • Momskompensasjonen har økt, men kompensasjonsgraden står stille. Det er derfor behov for en ny opptrappingsplan for å nå full kompensasjon.
  • Vi mener det er behov for en harmonisering av momsregelverket for kultursektoren.
  • Kinoavgiften bør fjernes. Denne er en ren fiskal ekstrakostnad for kinoene.

  Strukturelle endringer

  • Virke er kritiske til forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler for finansiering av de regionale kulturinstitusjonene og er glade for at dette nå skrinlegges.
  • Vi etterlyser revisjonen av kulturloven. Eventuelle endringer i dagens finansieringssystem må ta utgangspunkt i denne.
  • Betydelige midler er flyttet til kulturrådets etatsfunksjon/direktoratslinje. Vi har forståelse for ønsket om å «rydde» i budsjettposter, men etterlyser prinsipielt en tydelig formidlet politikk og åpen debatt før strukturelle endringer som dette gjennomføres. Vi undrer oss også over manglende dialog med aktørene som berøres.
 • : Medlemsmøte med kulturminister Abid Raja

  Vi inviterte kulturminister Abid Raja (V) til medelemsmøte om hvordan kultursektoren og de kreative næringene skal komme igjennom krisen, hva som skal til for å stimulere til aktivitet, innovasjon, omstilling, utvikling og økt bærekraft.

 • : Ny støtteordning for reiseliv og event ut året

  Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer:

  1. Grensen for stort omsetningsfall økes til 40 prosent (fra 30 prosent).
  2. Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntektene kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen.
  3. Utbetalingen for hele perioden vil skje etterskuddsvis som en engangsbetaling i 2021.

  Regjeringen foreslår også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke blir omfattet av kompensasjonsordningen. Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019, og kan, for eksempel gjelde butikker som er helt avhengige av turister eller virksomheter som er helt avhengig av event.

  Rammen for ordningene er anslått til 1,4 milliarder kroner, og det vil åpnes for søknader i januar 2021. Mer detaljer om ordningen kan du lese her. 

  Virke har sammen med partene i arbeidslivet bidratt med innspill til regjeringens arbeid. Ordningen er langt fra perfekt, men den gir liv til håpet om at bredden av norsk reiseliv skal overleve pandemien. Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er bortimot tomme og ingen vet hva som venter oss i årets siste måneder. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor vil Virke jobbe videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

 • : Medlemsmøte: Ut av korona-krisen og videre

  Kulturlivet i hele verden er hardt rammet. Hvordan vil krisen påvirke lokal og internasjonal konkurransekraft. Gir krisen også muligheter å utforske?

 • : Statsbudsjettet 2021 - 2,55 milliarder i langsiktige korona-tiltak for kultur, idrett og frivillighet

  Virke er tilfreds med at kulturministeren legger 2,5 friske midler på bordet for kultur, idrett og frivillighet. Dette viser at ministeren har lyttet til Virke og en bransje i krise.

  Det er et svært viktig gjennomslag for Virke når kulturministeren Abid Raja nå legger 2,25 milliarder på bordet i koronatiltak for første halvår av 2021. Fra før er det kjent at museene og andre kulturinstitusjoner får 200 millioner kroner i ekstrakompensasjon i budsjettet. 

  • Virke har vært tydelige på at kulturlivet har behov for langsiktige kompensasjons- og stimuleringsordninger for å komme gjennom og ut av denne krisen. Kristensen sier at de forutsetter at ordningene vil forlenges og forsterkes utover første halvår ved behov. 
  • Dette gjør at kulturlivet kan planlegge for ny verdiskapning, beholde arbeidsplassene, skape fremtidig aktivitet og komme ut av krisen godt rustet for fremtiden. Det betyr at vi også i fremtiden vil få nyte godt av det brede og gode kulturtilbudet som finnes i vårt langstrakte land.
  • Mange museer har hatt mye lavere besøk enn normaltunder pandemien. Disse midlene er viktige for å sikre at de kan levere godt på sitt samfunnsoppdrag til tross for betydelige inntektstap. I budsjettet ligger også en gledelig styrking med nye 100 millioner kroner i stipender til kunstnere. 

  Andre budsjettsaker å glede seg over: 

  I budsjettet ligger viktig satsing på dansefeltet. Blant annet styrkes de regionale dansesentrene og kritikerroste Jo Stømgren kompani får viktige driftsmidler. 

  Det bevilges 120 nye millioner til momskompensasjonsordningen og med det oppfyller Abid Raja løftet om 1,8 milliarder i momskompensasjon til kulturfrivilligheten. 

  • Virke er glade for en etterlengtet styrket satsing på mangfold i kultursektoren og en talentsatsing for barn og unge. Med dette budsjettet viser kulturministeren en styrke og vilje til å sikre et kulturliv også etter koronakrisen.
 • : 100 millioner i kunstnerstipender

  I budsjettet ligger også en gledelig styrking med nye 100 millioner kroner i stipender til kunstnere. For mange av våre medlemmer vil det føre til at de kan fortsette sine kunstnerskap, at vi også i denne vanskelige perioden får produsert viktig og nødvendig kunst, og at fremtiden kan se litt lysere ut for den enkelte kulturarbeider.

 • : 200 millioner til museer og andre scenekunstinstitusjoner

  Korona- begrensningene har gjort det vanskelig å opprettholde egeninntjening. Det er derfor positivt at Regjeringen gir økte tilskudd til museer og scenekunstinstitusjoner på til sammen 200 millioner kroner.  Det er samtidig svært uheldig at ABE- reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) fortsatt skal omfatte og ramme disse virksomhetene.

 • : Ingen nye tiltak fra næringsdepartementet for event, reiseliv, opplevelser og uteliv

  Vi er derimot svært skuffet over at næringsdepartementet ikke kommer med tiltak for å hjelpe kriserammede bransjer gjennom og ut av krisen. Vi mener at alle virksomheter som rammes av de samme smittevernsrestriksjonene bør få samme tilgang til kompensasjons- og stimuleringsordninger.

  Vi er også skuffet over at ikke reduksjonen av lavmomssatsen foreslås videreført inn i 2021. 

 • : Satsinger på dans, talentutvikling, mangfold og barn/unge

  I forslaget til budsjettet satses det også på dansefeltet. Blant annet styrkes de regionale dansesentrene og kritikerroste Jo Strømgren kompani får viktige driftsmidler. Det frie dansefeltet har lenge vært under sterkt press, og selv om vi kunne ønsket en enda sterkere satsing her, er dette et skritt i riktig retning

  Vi er også glade for en etterlengtet styrket satsing på mangfold i kultursektoren og en ytterligere talentsatsing for barn og unge. 

 • : Momskompensasjonen trappes opp

  Regjeringen følger opp opptrappingsplanen for momskompensasjon for frivilligheten og når målet om 1,8 milliarder i 2021. Likevel er dette inn nok til å få momskompensasjon krone for krone. Våre beregninger viser at avkortningen også vil ligge opp mot 18 % i 2021. 

 • : Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges ikke

  I forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet kan vi ikke se at de foreslår å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kultursektoren har høy andel selvstendig næringsdrivende og det er en viktig ordning for å beholde denne kompetansen.  

 • : Ny kompensasjonsordning for kulturbransjen

  Arrangementskompensasjonsordningen for kultur

  Arrangementskompensasjonsordningen for kultur videreføres, men endes slik at ordningen kun omfatter avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020. Mange ange i denne bransjen har kort bestillingshorisont og vil dermed ikke kunne vise til dette kravet.

  Vi mener derfor at dette kravet må fjernes, både for arrangører og for underleverandører. Dette vil være avgjørende for å sikre at hele verdikjeden overlever krisen.

  Stimuleringsordning for arrangement

  Regjeringen ønsker fremover å vri virkemidlene fra kompensasjon til stimulering av aktivitet og lanserer en ny stimuleringsordning for arrangement. Et viktig gjennomslag for kommunale kulturhus og kinoer er at disse nå skal kunne søke denne ordningen, selv om de er organisert som en del av kommunen.

  Detaljene i denne ordningen er ikke kjent enda, men det er kunngjort at det forutsettes at arrangørene som søker honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler. 

  Virke mener det er positivt å stimulere til aktivitet, men at det i tillegg er behov for en bredere stimuleringspakke for å få i gang aktivitet, utvikling og omstilling i flere deler av sektoren. Vi mener også det er vesentlige uklarheter knyttet til forutsetningen om at arrangørene må honorere underleverandører og rettighetshavere. Dette vil gi urimelige utslag og virke sterkt konkurransevridende for næringen. Vi har meldt vår bekymring til Kulturdepartementet og vil følge opp saken videre.

  Ny kompensasjonsordning for publikumsrettede arrangement

  Det opprettes en ny kompensasjonsordning for publikumsrettede arrangementer som faller utenfor Kulturdepartements ordninger. Dette er gode nyheter for mange aktører som så langt ikke har fått kompensasjon, forutsatt at denne også vil dekke underleverandører til arrangementene. Dette vil vi følge opp i dialog med Næringsdepartementet.

  Stønad til selvstendig næringsdrivende avvikles

  Ordningen med stønad til selvstendig næringsdrivende foreslås avviklet. Virke har sammen med Creo advart mot å avvikle denne ordningen, fordi det vil ramme svært mange aktører i kunst- og kultursektoren.

  Tilskudd til lokal kommunal kompensasjon

  Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner i 2020 for å kunne gi tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak.

  Det er lagt opp til at kommunene gis fleksibilitet i utformingen av kompensasjonsordningen. Kommunene kan tilpasse ordningen til lokale forhold, og kompensere for virksomhetenes tap som er en direkte konsekvens av lokale smitteverntiltak som går lenger enn nasjonale tiltak. Virke mener dette er positivt, men det forutsetter at ordningen treffer godt og at kommunene tilpasser ordningen slik at den treffer hardt rammede aktører.