Oppstarts- og vekstselskaper

Virke jobber for å skape best mulig rammevilkår for fremtidens næringsliv. Vi ser et umiddelbart behov for å styrke virkemidlene som sikrer kapitaltilgang for selskaper i vekstposisjon. Målt i verdiskaping blant porteføljeselskaper hos aktive eierfond, er Norges største vekstbransjer i nettopp handels-og tjenestenæringen.

Norsk næringsliv står midt i en digital og teknologisk transformasjon

Behovet for vekst er stort, men det investeres i dag i for få selskaper til at man vil kunne nå disse samfunnsnødvendige ambisjonene. Slik vi ser det er to store hindringer for fremtidig vekst:

 1. Norge mangler et bærekraftig økosystem for venturekapital
 2. Norge mangler et godt internasjonalt investornettverk som setter landet på investorkartet

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Nye ideer skal vokse

Å starte bedrift er en risikosport, i Norge som i andre land. Tall fra SSB viser at bare om lag 30 prosent av nyetablerte bedrifter fortsatt er aktive etter fem år. Med andre ord, 70 prosent av de som prøver seg, blir aldri en arbeidsplass. Samtidig vet vi at når nystartede bedrifter førstklarer å etablere seg i sitt marked, så bidrar de med nye arbeidsplasser i større grad enn de etablertebedriftene. Av de nyetablerte bedriftene som ble undersøkt i en BI-studie hadde bare 10 prosent over 10 ansatte. Disse bedriftene bidro derimot med 1/3 av jobbskapingen i den perioden som ble undersøkt.

Nye forretningsmodeller og nye tjenester har enorme muligheter for å vokse, hvis de får tilgang til kapital og andre rammebetingelser som gjør det mulig å ta skrittet videre. I en krevende økonomisk situasjon er det her vi skal satse, på mennesker og bedrifter som kan skape nye arbeidsplasser, gjennom å se markedsmuligheter og løsninger som ikke er utnyttet i dag.

Innovasjon-1.svg

Slik sikrer vi offensiv satsing på norske vekstselskaper

Korrigere markedssvikten i venturekapitalsegmentet gjennom at:

 • Investeringsmandatene til Nysnø og Investinor oppdateres slik at investeringer i ventureselskaper avgjøres av investors fagkompetanse, ikke tilknytning til spesifikk geografi, næringeller innsatsfaktorer.
 • Utestasjonene til Innovasjon Norge bygges opp for å sikre en kritisk viktig funksjon forinternasjonal nettverksbygging for norske vekstselskaper.
 • Dagens Investinor-mandat for aktive direkteinvesteringer videreføres og utvidesmidlertidigfor ventureinvesteringer.
 • Mandatet til Investinor midlertidig utvidestilat maksimal eierandel kan være 80 %.
 • Nysnø og Investinor midlertidig kan ta inntil 100 % av finansieringsrundene i porteføljeselskapene.
 • Kapitaltilførselen til Nysnø (3,5 mrd. kroner) og Investinor (5 mrd. kroner) økes på til sammen 8,5milliarder kroner over to år, hvorav 5 milliarder kroner skal avsettes ventureinvesteringer i Norge. Midlene skal investeres i tråd med oppdatert mandat.

  Forbedre kapitaltilgangen for norske vekstselskaper på lang sikt gjennom:

  • At Investinor og Nysnø får økte driftstilskudd for å tilby konkurransedyktig kompensasjon, slik at de tiltrekker seg og holder på riktig kompetanse som er avgjørende for å utløse videre private investeringer i norske selskap.
  • Skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaperbør gjelde selv om driftsinntektene skulle overstige 40 MNOK eller foretaket ansetter flere enn 25 personer, så lenge øvrige kriterier er møtt. Dermed vil ordningen dekke direkte investeringer i vekstselskaper på en bedre måte.

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.